Αρχική Σελίδα

Newsletter / Αντικείμενο Ενημερωτικού Δελτίου

Έκδοση 2017-11-20 07:24:28
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ_27 & 28_11_2017

                                                      

 Περιγραφή και Θεματολογία
Τα τεχνικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά, και η εισαγωγή ή η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και εξοπλισμών, συμβάλλουν πολύ στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας, αφού βελτιώνουν τις υποδομές της, δημιουργούν μεγάλη προστιθέμενη αξία, ενισχύουν την απασχόληση και διαμορφώνουν συνθήκες επίτευξης υψηλότερου οικονομικού αποτελέσματος. Όμως, την ίδια στιγμή εμπεριέχονται κίνδυνοι, που αν επέλθουν, οι επιπτώσεις τους , όχι μόνο μπορεί να αναστείλουν τις συνθήκες ανάπτυξης και το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές ζημίες, σε περιπέτειες, σε πτωχεύσεις και σε καταστροφές.
Οι Ασφαλίσεις Τεχνικών Κινδύνων είναι, επομένως, απαραίτητες και προστατεύουν έναντι των προηγούμενων απειλών. Μάλιστα, οι σχετιζόμενοι με την ανάληψη και την υλοποίηση τεχνικών έργων, εργολήπτες, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, κ.ο.κ., έχουν ουσιαστικούς λόγους να επιζητούν κατάλληλους τύπους ασφάλισης που εγγυώνται την προστασία τους έναντι τέτοιων τεχνικών κινδύνων, την προστασία των προσωπικών περιουσιακών τους στοιχείων ή των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεών τους, καθώς και την προστασία τους από ένδικες προσφυγές εναντίον τους, εν σχέσει με την επαγγελματική τους ευθύνη, άμεση ή έμμεση.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων και Ευθύνης Εργοληπτών, διάρκειας οκτώ (8) ωρών, εξετάζει το προαναφερόμενο περιβάλλον, αναδεικνύει τις διαφορετικές κατηγορίες τεχνικών κινδύνων και ευθύνης εργοληπτών, τις μελετά ενδελεχώς και παρουσιάζει εμπεριστατωμένα το σύγχρονο πλαίσιο ασφαλιστικής κάλυψής τους. Ταυτοχρόνως, προτείνει τρόπους προβολής της εμβέλειας και του οφέλους αυτού του κλάδου ασφαλιστικής δραστηριότητας, ενώ προσφέρει συστηματική επιχειρηματολογία ασφάλισης  των εμπεριεχομένων κινδύνων.

Αναλυτικά, η θεματολογία  του εν λόγω Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, έχει ως εξής:
• Γενικές Αρχές Ασφάλισης Τεχνικών Κινδύνων
• Εισαγωγή στις Ασφαλιστικές Καλύψεις Τεχνικών Κινδύνων
• Είδη Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Τεχνικών Κινδύνων
  •Συμβόλαιο Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
  •Συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών
  •Συμβόλαιο Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργοληπτών
  •Συμβόλαιο Αποπερατωμένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού
• Ασφαλιστήρια Κ.Π.Κ. Εργοληπτών & Συναρμολογήσεως
  •Εφαρμογές των Συμβολαίων
  •Κύρια Χαρακτηριστικά αυτών
  •Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
  •Εξαιρέσεις
  •Περίοδοι Ασφαλίσεως
  •Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα
  •Ασφαλιζόμενα κεφάλαια, Απαλλαγές Συμβολαίου και Τιμολόγηση Κινδύνων
  •Επεκτάσεις καλύψεων, Παραρτήματα
  •Έργα με τεχνικές δυσκολίες
  •Εφαρμογή εργαλείων εκτίμησης κινδύνου στην αξιολόγηση του ρίσκου
• Ζημίες και Διαχείριση αυτών
• Κάλυψη Απώλειας Μελλοντικών Κερδών μέσα από το CAR
•Αναλυτικές αναφορές στην Ευθύνη Εργοληπτών
• Πρακτικά παραδείγματα και Ανάλυση περιπτώσεων

Σε ποιους απευθύνεται
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που έχουν ως ευρύτερο αντικείμενο τους τις γενικές ασφαλίσεις και ως ειδικό εργασιακό ενδιαφέρον τους τις ασφαλίσεις τεχνικών κινδύνων και αστικής επαγγελματικής ευθύνης εργοληπτών και επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω και να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους
• Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να εξειδικευθούν στις ασφαλίσεις τεχνικών κινδύνων και στις ασφαλίσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης εργοληπτών
• σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (συντονιστές ασφαλιστικούς συμβούλους, Unit Managers, πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων) που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά  ασφαλίσεων τεχνικών κινδύνων και ευθύνης εργοληπτών, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους
• Εργολήπτες και Στελέχη Τεχνικών Εταιρειών, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης των μηχανημάτων και των έργων της εταιρείας τους
• Στελέχη και υπαλλήλους Τραπεζών που διαχειρίζονται την χρηματοδότηση τεχνικών εταιρειών και τεχνικών έργων και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισης τεχνικών κινδύνων, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών πόρων 
• όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των τεχνικών ασφαλίσεων.

Στόχοι του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι οι εξής:
Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης  τεχνικών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια.  Το  εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης τεχνικών κινδύνων και των τελευταίων εξελίξεων αυτών, σε όλους όσους δραστηριοποιούνται και εμπλέκονται στον εν λόγω τομέα υψηλού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ  δίνει την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν στη φιλοσοφία της ασφάλισης τεχνικών κινδύνων να γνωρίσουν, μέσα από πλούτο παραδειγμάτων, τους βασικούς παράγοντες του ρίσκου.
Επίσης, το σεμινάριο παρέχει συγκροτημένη επιχειρηματολογία ασφάλισης τεχνικών κινδύνων και ευθύνης εργοληπτών, ενώ βασικοί στόχοι του εστιάζουν στα οφέλη αυτής της ασφάλισης, προς όφελος όλων των συμβαλλομένων, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και, κυρίως, των πελατών τους .
Προς επίτευξη των προηγούμενων στόχων του, το εκπαιδευτικό σεμινάριο αξιοποιεί παραδείγματα, case studies και οπτικοακουστικό υλικό.

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η κα Θεανώ Τελωνιάτη, Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π και Property, Energy and Marine Manager της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΑΙG ΕΛΛΑΣ. Η κα Τελωνιάτη διαθέτει μεγάλη εμπειρία ασφαλίσεων τεχνικών έργων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, διετέλεσε  μέλος της υπο-επιτροπής τεχνικών ασφαλίσεων της Ε.Α.Ε.Ε. και εφαρμόζει σύγχρονα μοντέλα εκτίμησης καταστροφικών κινδύνων, ενώ αξιοποιεί εργαλεία τιμολόγησης (PUMA, MR-ET).

       

Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή


Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή


Αιτήσεις Συμμετοχής
θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017.

 

 

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής