Αρχική Σελίδα

Newsletter / Αντικείμενο Ενημερωτικού Δελτίου

Έκδοση 2018-01-11 01:46:24
ΕΙΔΙΚΟ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤ

 

Περιγραφή και Θεματολογία
Η Αντασφάλιση και Αντασφαλιστική Τεχνική αποτελούν σημαντικότατους τομείς ενδιαφέροντος της Ασφαλιστικής Επιστήμης και της Ασφαλιστικής Πρακτικής.  Η σωστή άσκησή τους επιτρέπει στους Ασφαλιστές, στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ασφαλιστικά έργα και καλύπτουν σοβαρούς ασφαλιστικούς κινδύνους, να περιορίζουν την έκθεσή τους στις οικονομικές επιπτώσεις των κινδύνων αυτών, δια του επιμερισμού τους ή της κατάλληλης «μεταφοράς» τους σε άλλους (αντ) ασφαλιστικούς οργανισμούς.  Ενώ η λογική της αντασφάλισης των ασφαλιστικών εταιρειών έναντι των οικονομικών επιπτώσεων επέλευσης κινδύνων που ασφαλίζουν φαίνεται μάλλον απλή, κατά την προηγούμενη απλοϊκή περιγραφή μας, στην πραγματικότητα είναι μία εξαιρετικά κρίσιμη υπόθεση, εμπεριέχουσα τεχνικά χαρακτηριστικά νομικά γνωρίσματα, υπολογιστικές απαιτήσεις και λογιστική διαχείριση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αντασφάλισης και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών «φωτίζει» τα προαναφερόμενα σημεία και αναδεικνύει τον απαραίτητο ρόλο που διαδραματίζουν η Αντασφάλιση και η Αντασφαλιστική Τεχνική στη φιλοσοφία του ασφαλιστικού θεσμού, στη βιωσιμότητά του και στη σωστή άσκησή του σε πρακτικό επίπεδο, προς όφελος των Ασφαλιστών (Ασφαλιστικών Εταιρειών), των πελατών τους, της αξιοπιστίας του συστήματος της Ιδιωτικής Ασφάλισης, της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Αναλυτικά, οι κύριες θεματικές ενότητες του Σεμιναρίου έχουν ως εξής:
• Προσέγγιση της έννοιας της Αντασφάλισης
• Ορισμός της Αντασφάλισης
• Τρόποι και Τύποι Αντασφάλισης
• Ανάλυση των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών
• Ανάλυση Αντασφαλιστικών Λογαριασμών ανά είδος σύμβασης (Αναλογική, Μη Αναλογική)
• Ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των Αντ
ασφαλιστικών Λογαριασμών
• Εμπλεκόμενοι στη
ν έκδοση Αντασφαλιστικών Λογαριασμών
• Συμπεράσματα

Προς τον σκοπό της καλύτερης εφικτής εμπέδωσης του πλαισίου της Αντασφάλισης και της Αντασφαλιστικής Τεχνικής, θα αξιοποιηθούν και θα αναλυθούν Case Studies και ενδεδειγμένες εμπειρικές καταστάσεις και περιπτώσεις που, μαζί με το άρτιο θεωρητικό υπόβαθρο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου αποσκοπούν να  διευκολύνουν το εκπαιδευτικό κοινό και να ισχυροποιήσουν την αντασφαλιστική τεχνογνωσία των συμμετεχόντων.

Σε ποιους απευθύνεται
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
α.  Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, ειδικότερα της Αντασφαλιστικής Διεύθυνσης, της Αναλογιστικής Διεύθυνσης, της Οικονομικής Διεύθυνσης, της Νομικής Υπηρεσίας και της Τεχνικής Διεύθυνσης που εμπλέκονται στην έκδοση, στη διαχείριση, στη συγκρότηση ή υποστήριξη γενικών και ειδικών αντασφαλιστικών λογαριασμών, συμβάσεων ή συμφωνιών.
β. Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών που επιθυμούν να αποκτήσουν καλές γνώσεις Αντασφάλισης ή να ενισχύσουν την Αντασφαλιστική τους τεχνογνωσία, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους και  τις προοπτικές εξέλιξής τους στις Ασφαλιστικές Εταιρείες όπου εργάζονται.
γ. Ορκωτούς Λογιστές που ελέγχουν Ασφαλιστικές Εταιρείες ή συμμετέχουν σε Ελεγκτικά Προγράμματα Ασφαλιστικών Εταιρειών, καθώς και σε Λογιστές που επιθυμούν να διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε ειδικότερα θέματα, όπως είναι η λογιστική απεικόνιση των Αντασφαλιστικών Συμβάσεων.
δ.  Σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, οι οποίοι διαχειρίζονται λογαριασμούς μεγάλων πελατών τους και επιθυμούν να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τις εν λόγω επαγγελματικές δυνατότητές τους.
ε.   Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται συνήθη ασφαλιστικά θέματα ή θέματα μεγάλων ασφαλιστικών κινδύνων.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:
• Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με το σύγχρονο πλαίσιο αρχών Αντασφάλισης και Αντασφαλιστικής Τεχνικής
• Να ενισχύσει πολύ την Αντασφαλιστική τεχνογνωσία του εκπαιδευτικού κοινού ώστε να το διευκολύνει κατά την άσκηση της Αντασφαλιστικής τεχνικής
• Να εμπεδώσει δια παραδειγμάτων, εμπειριών και case studies, το συνολικό πλαίσιο της αντασφάλισης και των πρακτικών εφαρμογών της
• Να επεξηγήσει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα τα οικονομικά δεδομένα που απαρτίζουν τους Αντασφαλιστικούς Λογαριασμούς συμβάσεων  και συμφωνιών, με έμφαση στην ανάλυση σχεδίων αντασφαλιστικών λογαριασμών και στη λογιστική απεικόνιση τους, με ξεχωριστή αναφορά στις αναλογικές και στις μη-αναλογικές συμβάσεις.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Νίκος Γουλής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί αντασφαλιστικών θεμάτων και επί θεμάτων εκπαίδευσης στην αντασφάλιση και αντασφαλιστική τεχνική, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, διαθέτει μετεκπαίδευση σε ασφαλιστικά θέματα και εξειδίκευση σε θέματα Αντασφαλίσεων. Εργάστηκε για περισσότερα από 35 έτη στην Εθνική Ασφαλιστική και ειδικότερα ως Στέλεχος στη Διεύθυνση της Αντασφάλισης.  Κατόπιν διετέλεσε επί τρία χρόνια μέλος της Διοίκησης στην Εταιρία Matrix Insurance & Reinsurance Brokers. Έχει επίσης διατελέσει μέλος της Επιτροπής Αντασφαλίσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Συνεργάζεται επί σειρά ετών με το ΕΙΑΣ, ως εισηγητής εκπαιδευτικών σεμιναρίων αντασφάλισης και αντασφαλιστικής τεχνικής.   
 

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο  κ. Γιάννης Κακαβίτσας, Director Non-Life Treaty της Εταιρίας CARPENTER TURNER.  Απόφοιτος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία (Diploma in Advanced Studies & MA in Economics, University of Manchester). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Αγροτική ΑΕΓΑ το 1982, όπου διετέλεσε αναπληρωτής Διευθυντής Αντασφαλίσεων ως το 1992. Από το 1992 έως το 2012 εργάστηκε ως Διευθυντής Συμβατικών Αντασφαλίσεων στην Aon Benfield. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα συνέδρια Αντασφαλίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ πραγματοποιεί και ο ίδιος σεμινάρια με θέμα την Αντασφάλιση και το Risk Management, μεταξύ άλλων, σε ασφαλιστικές εταιρίες, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) και στο Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου. Άρθρα του έχουν  δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά του χώρου, ενώ το 1993 εκδόθηκε  το βιβλίο του με τίτλο «Βασικές Αρχές Αντασφάλισης».

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018.

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση εγγραφής