Αρχική Σελίδα

Newsletter / Αντικείμενο Ενημερωτικού Δελτίου

Έκδοση 2017-12-28 11:25:32
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Προϊό

Περιγραφή και Θεματολογία

 Η Χώρα μας αποτελεί σημαντικό «κόμβο» διεθνούς εμπορίου και διηπειρωτικών μεταφορών, αφού η γεωστρατηγική της θέση είναι εξαιρετική και συνδέεται με την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, ενώ οι καλές υποδομές της, το εκτεταμένο οδικό της δίκτυο, οι νέοι μεγάλοι οδικοί άξονες της, τα λιμάνια της και η πλειάδα των αεροδρομίων της το επιτρέπουν και το διευκολύνουν.
Οι ίδιες αυτές υποδομές επιτρέπουν και διευκολύνουν πολύ περισσότερο, τις εσωτερικές της ανάγκες εμπορικής δραστηριότητας και μεταφορών.
Σε αναγνώριση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων άριστης εξυπηρέτησης των αναγκών εμπορίου και μεταφορών, μεγάλες εταιρείες και εμπορικοί όμιλοι έχουν εγκαταστήσει μονάδες LOGISTICS που, ακριβώς, διευκολύνουν ακόμη πιο πολύ τις ανάγκες αυτές.
Αυτονόητα, επομένως, μεγάλοι όγκοι εμπορευμάτων και προϊόντων μεταφέρονται από τη Χώρα μας και προς τη Χώρα μας, στοιχείο που αποκαλύπτει αξιοπρόσεκτη ασφαλιστέα ύλη, σημαντικές ανάγκες ασφάλισης και σημαντικές ευκαιρίες ασφάλισης και πωλήσεων.
Όμως, οι Ασφαλίσεις Μεταφορών, Εμπορευμάτων και Προϊόντων, εμπεριέχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, διαδικασίες, γνώσεις νομοθεσίας και υπολογισμούς.  Έτσι, ενώ παρουσιάζουν τεράστια περιθώρια και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, παρατηρούμε ότι οι δυνατότητες τους να καταλάβουν ζωτικότερο χώρο στην agenda των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης παραμένουν πολύ υψηλές και ευρείες.  

Σε αναγνώριση των μεγάλων προοπτικών περαιτέρω εξέλιξης και ανάπτυξης των Ασφαλίσεων Μεταφορών Εμπορευμάτων και Προϊόντων, το εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο, διάρκειας (8) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει τις συνιστώσες των ασφαλίσεων μεταφορών, το μέγεθος της αγοράς τους, τις συνήθεις και μη συνήθεις ασφαλιστικές καλύψεις, την ακολουθούμενη ασφαλιστική τεχνική, το νομοθετικό τους πλαίσιο, τα τυπικά πρωτόκολλα διαδικασιών και τις αξιοπρόσεκτες εξαιρέσεις τους.

Αναλυτικά, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου έχει ως εξής:

• Η Διεθνής και η εγχώρια Αγορά, ευκαιρίες και προοπτικές
• Γενικές Αρχές Ασφαλίσεων Μεταφορών και Αντικείμενο Ασφάλισης
• Κύριες Κατηγορίες Εμπορευμάτων
• Συσκευασία εμπορευμάτων
• Μέσα μεταφοράς προϊόντων
• Διεθνείς Όροι Αγοράς & Πώλησης Εμπορευμάτων
• Παράγοντες Αξιολόγησης Κινδύνου
• Στοιχεία Καθορισμού Ασφαλίστρου
• Έκδοση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
• Τύποι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
• Κυριότερες Ρήτρες και Λοιπές Ρήτρες
• Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
• Αναφορά στη συνθήκη CMR
• Ζημίες & Αποζημιωτική Πολιτική
• Σημαντικές Περιπτωσιολογικές Παρατηρήσεις
• Ενέργειες
• Δικαιολογητικά
• Τύποι Φορτωτικών
• Περιπτώσεις αποζημίωσης
• Πραγματογνωμοσύνες
• Υπολογισμός αποζημίωσης
• Θαλάσσια μεταφορά
• Ναυλοσύμφωνο
• Ναύλωση ανά ταξίδι
• Χρονοναύλωση
• Φορτωτικές
• Αβαρία

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Μεταφορών, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας ασφαλίσεων μεταφορών, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησης τους.

Σε ποιους απευθύνεται
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εργάζονται στους τομείς Ασφαλίσεων Μεταφορών και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω της τεχνογνωσία τους επί του αντικειμένου αυτού.
β. Διοικητικά Στελέχη Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που εργάζονται σε άλλους τομείς Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν να διευρύνουν, να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις Μεταφορών, Εμπορευμάτων και Προϊόντων.
γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) που σχεδιάζουν την είσοδο τους στην Αγορά των Ασφαλίσεων Μεταφορών ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας.
δ.  Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Αναλογιστικών Τομέων και Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις Μεταφορών.
ε.  Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:
• Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο των Ασφαλίσεων Μεταφορών, Εμπορευμάτων και Προϊόντων
• Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα ασφαλιστικά αντικείμενα στο σύνολο τους
• Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται στις Ασφαλίσεις Μεταφορών
• Να αναλύσει και να εξηγήσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών από την τεχνική σύναψης της Ασφάλισης και έκδοσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου έως και την εξαγγελία της ζημίας, του υπολογισμού της και της προτεινόμενης αποζημιωτικής πολιτικής
• Να συμβάλει στην περαιτέρω πρόσκτηση εργασιών ασφαλίσεων μεταφορών, κατ’ αντιστοιχία του σημαντικού ρόλου της Χώρας μας ως κέντρου εμπορίου και μεταφορών
• Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (case studies) Ασφαλίσεων Μεταφορών προς την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του εκπαιδευτικού κοινού.

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν πλήρη λειτουργικότητα άριστης διαχείρισης σημαντικών περιπτώσεων Ασφαλίσεων Μεταφορών και, επομένως, να έχουν ουσιαστικά ενισχύσει τις εργασιακές τους δυνατότητες και τις δυνατότητες εργασιακής εξέλιξής τους περαιτέρω.

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Έλλη Βασιλειάδου, Υπεύθυνη Ανάληψης Κινδύνων Μεγάλων Επιχειρήσεων με υψηλή εξειδίκευση στον Κλάδο Ασφαλίσεων Μεταφορών της Εταιρείας AXA Ασφαλιστική. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο συνολικό φάσμα εργασιών των Ασφαλίσεων Μεταφορών, ενώ διδάσκει Ασφαλίσεις Μεταφορών και συμμετέχει σε σχετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, δια εισηγήσεων και ομιλιών της.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018.

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής