Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in UNDERWRITING & CLAIMS MANAGEMENT (P&C)

Πέμπτη 1, Τρίτη 6, Πέμπτη 8, Τρίτη 13, Πέμπτη 15 & Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, 17:00 – 20:20

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), μετά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε η οργάνωση των προηγούμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αξιολόγησης Κινδύνων & Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων, EIAS Certified Specialist in Underwriting & Claims Management (P&C), είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πραγματοποίηση, και αυτή τη νέα χρoνιά, του προγράμματος αυτού, επικαιροποιημένου, εμπλουτισμένου και πλέον σύγχρονου κατά τα θεματικά του αντικείμενα.

 

Περιγραφή και Θεματολογία
H σωστή αξιολόγηση των ασφαλιστικών κινδύνων, η τεκμηριωμένη εκτίμηση των πιθανοτήτων επέλευσής τους και η ορθή διαχείριση των πρωτοκόλλων αποζημιώσεων, στις περιπτώσεις επέλευσης των κινδύνων και πρόκλησης ζημιών, αποτελούν ακρογωνιαίους «λίθους» της εύρυθμης λειτουργίας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και της μελλοντικής τους προοπτικής.  Μάλιστα, σήμερα περισσότερο από ποτέ, τα προαναφερόμενα αντικείμενα έχουν αναδειχθεί και οργανωθεί σε τομείς ύψιστου ενδιαφέροντος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς επηρεάζουν το αποτέλεσμα τους και αποτελούν βασικές υποχρεώσεις του πλαισίου κανονιστικής συμμόρφωσής τους.
Σ’ αυτή την έννοια, τα Στελέχη των Ασφαλιστικών Εταιρειών είναι καλό να έχουν υψηλή αίσθηση των προαναφερόμενων αντικειμένων, ενώ τα Στελέχη που εξειδικεύονται στα αντικείμενα αυτά, χρειάζεται διαρκώς να επικαιροποιούν την τεχνογνωσία τους και να την εμπλουτίζουν με τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις Risk Assessment, Risk Underwriting και Claims Management, ώστε να προστατεύουν τους εργοδοτικούς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς από σημαντικούς κινδύνους.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) διαχρονικά συμβάλει προς αυτές τις κατευθύνσεις και στο πλαίσιο αυτού του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του, επιδιώκει πάντοτε να προσφέρει την πλέον σύγχρονη, θεωρητική και εφαρμοσμένη τεχνογνωσία Aξιολόγησης Ασφαλιστικών Κινδύνων και Αποζημιωτικής Πολιτικής, προς όφελος των ενδιαφερόμενων Στελεχών της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.
 

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, εστιάζει το ενδιαφέρον του και το θεματολόγιο του στην Αξιολόγηση Κινδύνων και στην Πολιτική Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν ως εξής:


• Πηγές Κινδύνων, Ορισμός & Είδη Κινδύνων
• Καθαροί & Κερδοσκοπικοί Κίνδυνοι
• Στατικοί και δυναμικοί κίνδυνοι
• Γενικευμένοι & Ειδικοί κίνδυνοι
• Μέτρηση κινδύνων, Υποκειμενικός και Αντικειμενικός κίνδυνος
• Χαρακτηριστικά κινδύνου
• Φυσικός & Ηθικός κίνδυνος
• Ο Νόμος των Μεγάλων Αριθμών
• Μέθοδοι αντιμετώπισης κινδύνων
• Η Ασφάλιση ως μέθοδος αντιμετώπισης κινδύνων
• Σύγχρονες Αρχές γενικών ασφαλίσεων
• Ορισμός Underwriting
• Οι Νέες τεχνολογίες ως «εργαλεία» Underwriting
• Αποδοχή ή απόρριψη κινδύνων
• Στατιστικοί Δείκτες που χρησιμοποιούνται
• Τιμολόγηση Ασφαλίστρων
• Συστατικά μέρη Ασφαλίστρου
• Λειτουργία Τεχνικού Ασφαλίστρου
• Χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την τιμολόγηση
• Υπασφάλιση & Υπερασφάλιση
• Αναλογικός Κανόνας
• Ασφάλιση σε Α κίνδυνο
• Ορισμός & Είδη Απαλλαγής
• Συνασφάλιση, Διαδοχική & Διπλή Ασφάλιση
• Η Αντασφάλιση και τα πλεονεκτήματα της
• Μορφές Αντασφαλιστικών Συμβάσεων
• Ανταγωνισμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων
• Ικανοποίηση & Διατήρηση Πελατών
• Είδη Γενικών Ασφαλίσεων
• Εκχώρηση Δικαιωμάτων, Υποκατάσταση & Επανείσπραξη
• Διαχείριση Όγκου και πολυπλοκότητας αποζημιώσεων
• Διακίνηση πληροφοριών μεταξύ αποζημιώσεων και Underwriting
• Συμμόρφωση Αποζημιώσεων με Νόμους και Κανονισμούς
• Εκτίμηση Αποθεμάτων Εκκρεμών Ζημιών
• Ανάλυση Run-off Αποθεμάτων Αποζημιώσεων
• Ασφαλιστική Απάτη κατά την ανάληψη και αποζημίωση και τεχνικές αντιμετώπισης της
• Βασικές Αρχές Διαπραγματεύσεων κατά τον Διακανονισμό Αποζημιώσεων.
• Βασικά Στοιχεία Κλάδων: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
• Reporting

Τα προαναφερόμενα θέματα αναπτύσσονται ενδελεχώς και αναλύονται στο πλαίσιο του μαθησιακού μοντέλου που ακολουθεί.

 

Μαθησιακό μοντέλο
Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των παραμέτρων Αξιολόγησης Κινδύνων & Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο του εν λόγω τομέως ενδιαφέροντος.

 

Σε ποιους απευθύνεται
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που τα εργασιακά τους καθήκοντα αφορούν σε τομείς Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και εμπειρίες Αξιολόγησης Κινδύνων και Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων
β. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εξειδικεύονται στην Ανάληψη Κινδύνων και στο Διακανονισμό Ζημιών και Αποζημιώσεων και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους και να εμβαθύνουν ακόμη πιο πολύ στις παραμέτρους, τις εξελίξεις και τις τάσεις των εν λόγω τομέων ενδιαφέροντος.
γ. Στελέχη των τομέων Αντασφάλισης και Risk Management των Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, καθώς και Πραγματογνώμονες, που επιθυμούν να έχουν ευρεία «εικόνα» των παραγόντων Risk Assessment, Risk Underwriting και Claims Management Γενικών Ασφαλίσεων.    
δ.  Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) που εξειδικεύονται στις Πωλήσεις Προϊόντων Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν, δια των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν, να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις βάσεις ανάπτυξης των επιδόσεών τους.          
ε.  Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Αναλογιστικών Τμημάτων,  Νομικών Υπηρεσιών, Marketing και Product Development που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους επί των αντικειμένων των Γενικών Ασφαλίσεων, ώστε να διαχειρίζονται ακόμη πιο άρτια σχετικές πλευρές των εργασιακών καθηκόντων τους. 
στ.  Νέα Στελέχη και Ενδιαφερομένους να ωθήσουν την καριέρα τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους στους τομείς Γενικών Ασφαλίσεων.
ζ.  Στελέχη Τραπεζών, που χειρίζονται Ασφαλιστικά θέματα και επιθυμούν να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο πολύ την ασφαλιστική τους τεχνογνωσία.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Οι κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής:
• Η ανάδειξη της σύγχρονης γενιάς Στελεχών Γενικών Ασφαλίσεων, υψηλής ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και ικανότητας αποτελεσματικής διαχείρισης των αντικειμένων Αξιολόγησης Κινδύνων και Διαχείρισης Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων
• Η παροχή πλήρους και εφαρμοσμένου πλαισίου γνώσεων και εμπειριών, επί των εν λόγω θεματικών αντικειμένων
• Η περιγραφή και η ανάλυση αποτελεσματικών «εργαλείων» δουλειάς, προς τον σκοπό επαύξησης της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσής της εργασίας των σπουδαστών και των εργαζομένων σε τομείς των Γενικών Ασφαλίσεων
• Τέλος, πολύ σημαντικό, η συμβολή στη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διά της ανάπτυξης cost-effective μεθόδων αξιολόγησης των κινδύνων και διαχείρισης των Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων

 

EIAS CERTIFIED SPECIALIST IN UNDERWRITING & CLAIMS MANAGEMENT (P&C)
Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST IN UNDERWRITING & CLAIMS MANAGEMENT (P&C) η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

 

Οφέλη εκ της παρακολούθησης του προγράμματος :

Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους της πιστοποίησης τους και της απορρέουσας περαιτέρω ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσής, η παρακολούθηση του Προγράμματος εμπεριέχει τα εξής οφέλη:
α. Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν τις σύγχρονες έννοιες και αρχές που διέπουν τις Γενικές Ασφαλίσεις και την αλληλεπίδραση που αυτές έχουν μεταξύ τους, τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης της ασφάλισης, όσο και κατά τη διαδικασία διακανονισμού της ζημιάς.
β. Επίσης, μέσα από την δομημένη παρουσίαση των θεμάτων, οι σπουδαστές θα αναγνωρίσουν και θα εμπεδώσουν πρακτικές και εφαρμοσμένες μεθόδους εργασίας, καθώς και τους λόγους που αυτές χρησιμοποιούνται, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν ουσιαστικά «εργαλεία» αντιμετώπισης ζητημάτων που απασχολούν την επαγγελματική καθημερινότητά τους.
γ. Οι σπουδαστές θα εμπλουτίσουν την εμπειρία τους, μέσα από πραγματικά παραδείγματα που τους παρουσιάζονται, αλλά και την μελέτη περιπτώσεων (case studies) που θα αναλύσουν οι ίδιοι, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Έτσι, αφενός θα λάβουν ένα απαραίτητο εφόδιο για την αποτελεσματικότερη άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους, καθημερινά, σε οποιονδήποτε τομέα Γενικών Ασφαλίσεων απασχολούνται, και αφετέρου θα δημιουργήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο παρακολούθησης και αφομοίωσης των πλέον εξειδικευμένων και προηγμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, που αφορούν στους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων και της ασφαλιστικής τεχνικής, ώστε να μπορούν να εμβαθύνουν στα τεχνικά μέρη τους και να βελτιώσουν, έτσι,  ακόμη πιο πολύ, την επαγγελματική τους γνώση και εμπειρία.

δ.  Τέλος, πολύ σημαντικό, οι σπουδαστές θα ενισχύσουν πολύ την τεχνική τους κατάρτιση επί των Γενικών Ασφαλίσεων και θα επαυξήσουν, επομένως, την εργασιακή ανταγωνιστικότητα τους, την εξελιξιμότητά τους και την προοπτική της καριέρας τους.

 

Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος και Εισηγητής Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος και Εισηγητής είναι ο κος Γιώργος Σπαντιδάκης, Διευθυντής Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN (Non-Life Claims και Motor Line Manager), με υπερ20ετή Διευθυντική εμπειρία Underwriting και Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων, Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Μέλος της Δ.Ε. του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής, Μέλος Επιτροπών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε). Ο κος Σπαντιδάκης έχει παρουσιάσει πλειάδα τεχνικών εργασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αξιολόγησης Κινδύνων και Διαχείρισης Αποζημιώσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο.

 

Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €280
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €260 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €320
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €140

Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018.

 

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής