Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Πολιτική Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών επιδεικνύει μεγάλη προσοχή και δίδει σημαντική έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου “κεφαλαίου” της Ασφαλιστικής Αγοράς, στη συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητάς του και στη διαρκή καλυτέρευση των ποιοτικών δεικτών εργασίας του.

Προς τον σκοπό αυτό, ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, προβλέπει τη διεξαγωγή σειράς Προγραμμάτων Σπουδών, Προγραμμάτων Μετεκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων που διασφαλίζουν την άρτια και συστηματική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων Διοικητικού Προσωπικού και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της ευρύτερης αγοράς μας, προς την κατεύθυνση υλοποίησης των προαναφερόμενων κεντρικών στόχων.

Σε αυτή την έννοια, ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, αφορά:

Στο σύνολο των ειδικοτήτων και βαθμίδων Προσωπικού της διοικητικής ιεραρχίας των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης,

Σε στελέχη και υπαλλήλους του διοικητικού συστήματος των εν λόγω Εταιρειών, που “συνδέονται” με θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και εξυπηρέτησης πελατών ή με τομείς υποστήριξής τους,

Στο σύνολο των διαφορετικών βαθμίδων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, που χρήζουν εκπαίδευσης, επανεκπαίδευσης και πιστοποίησης σε τομείς που επηρεάζουν τη σωστή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους με έμφαση στις πελατοκεντρικές διαστάσεις αυτών,

Σε Στελέχη και Υπαλλήλους Bancassurance και Assure Finance Τραπεζών, Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, των οποίων τα εργασιακά  καθήκοντα προβλέπουν Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση ή διαχείριση θεμάτων ασφαλιστικού ενδιαφέροντος,

Οι προαναφερόμενες ομάδες στελεχών, υπαλλήλων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών καλούνται να παρακολουθήσουν κατά τρόπο συστηματικό γενικά και ειδικά προγράμματα εκπαιδευτικής υποστήριξής τους, με έμφαση σε θέματα ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και soft skills, τα οποία σχεδιάζονται έτσι ώστε να επιτυγχάνουν την εύρυθμη, ποιοτική και αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του εργασιακού αντικειμένου τους και των προσδοκιών του ασφαλιστικού τους κοινού.

Σε αυτή την έννοια, “όραμα” της πολιτικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης του Ινστιτούτου μας, είναι η δημιουργία του πλέον επαρκούς, σύγχρονου, καινοτομικού και αποδοτικού συστήματος εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να προσφέρει τα αποτελεσματικότερα εφικτά προγράμματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης των ανθρώπινων πόρων της Ασφαλιστικής Αγοράς, προς την κατεύθυνση αριστοποίησης της τεχνογνωσίας τους και μεγιστοποίησης της απόδοσης και της ποιότητας της εργασίας τους.