Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Διαδικασίες και Ρήτρες Διασφάλισης Ποιότητας

Οι εν λόγω διαδικασίες, εντασσόμενες στο σύστημα Ποιότητας ISO 9001 το οποίο το Ινστιτούτο διαθέτει αδιαλείπτως από το έτος 2003, αποσκοπούν στη διατήρηση της επάρκειας των προγραμμάτων του Ινστιτούτου σε υψηλά standards ποιότητας.

Οι διαδικασίες αυτές εκτείνονται στη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής ύλης, του βαθμού κατανόησης και εμπέδωσης του περιεχομένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους εκπαιδευόμενους, στην εκπαιδευτική αξιολόγησή τους και στην αδιάβλητη διεξαγωγή εξετάσεων, στην αξιολόγηση της επάρκειας των εκπαιδευτών των προγραμμάτων του Ινστιτούτου και στις αναφορές «απεικόνισης» του εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

 

(1) Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας Εκπαιδευτικής Ύλης

H εκπαιδευτική ύλη συνίσταται σε βασικό εγχειρίδιο εκπαιδευτικών σημειώσεων, το οποίο συγγράφει ο αρμόδιος εισηγητής του εκπαιδευτικού θέματος και υποβάλει, προς έγκριση, στην Εκπαιδευτική Επιτροπή του Ινστιτούτου.

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή ελέγχει την εναρμόνιση της εκπαιδευτικής ύλης με το εισηγούμενο εκπαιδευτικό θέμα, τις αναφερόμενες βιβλιογραφικές πηγές, την επάρκεια του γλωσσικού ύφους και τη νοηματική επάρκεια, την ευληψία της και την ανταπόκρισή της στη ζητούμενη εκπαιδευτική δομή.

Η εκπαιδευτική ύλη, με ευθύνη της Εκπαιδευτικής Επιτροπής, αναθεωρείται τακτικά από τους αρμόδιους εισηγητές και αναπροσαρμόζεται καταλλήλως, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται διαρκώς στις εξελίξεις της θεματολογίας.

Στις διαδικασίες αναθεώρησης της εκπαιδευτικής ύλης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν, πέραν των διοικητικών στελεχών του Ινστιτούτου και των αρμόδιων εισηγητών, οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι την αξιολογούν και προτείνουν βελτιωτικές τροποποιήσεις ή εμπλουτισμό της, σε αναφορές που συντάσσουν προς τη διοικητική δομή του Ινστιτούτου.

Η εκπαιδευτική ύλη, εμπλουτίζεται από βιβλιογραφικές πηγές, διαδικτυακές αναφορές και εκπαιδευτικά Videos, συμβατά με την εκάστοτε εκπαιδευτική θεματολογία.

Τέλος, η εκπαιδευτική ύλη είναι συντεταγμένη και δομημένη έτσι ώστε να εξυπηρετεί πλαίσιο εκπαίδευσης σε περιβάλλον φυσικής τάξης και πλαίσιο εκπαίδευσης σε περιβάλλον εξ αποστάσεως μάθησης. Ειδικότερα, στην περίπτωση εκπαιδευτικής επιλογής περιβάλλοντος εξ αποστάσεως μάθησης, οι αρμόδιες δομές του Ινστιτούτου φροντίζουν ώστε η ψηφιακή  εκπαιδευτική ύλη να είναι απολύτως φιλική προς τον εκπαιδευόμενο, αναλυτική, εύληπτη και ευεξήγητη, ισχυροποιούμενη από επιλυμένες περιπτώσεις μελέτης (case studies), από επεξηγηματικό λόγο, από διαστάσεις μαθησιακού gamification και από tests προσομοίωσης ή αυτοαξιολόγησης, προτού ο εκπαιδευόμενος κληθεί να συμμετάσχει σε τελικές εξετάσεις, είτε σε φυσικό περιβάλλον, είτε σε περιβάλλον e-testing.

 

 

(2) Διαδικασίες Διασφάλισης Βαθμού Κατανόησης και Εμπέδωσης Περιεχομένου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η εφαρμοζόμενη διαδικασία εμπεριέχει πολλαπλά στάδια διασφάλισης του βαθμού κατανόησης της διδασκόμενης ύλης του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου.

Ενδεικτικά, οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε στάδιο αυτομελέτης της εκπαιδευτικής ύλης, σε περιβάλλον e-learning, και αυτοαξιολόγησης του βαθμού εμπέδωσής της σε περιβάλλον e-testing.

Η επιτυχής ανταπόκρισή τους στο εν λόγω στάδιο, ενισχύει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής τους σε δια ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την αξιολόγηση του βαθμού εμπέδωσης του περιεχομένου του, στο πλαίσιο απάντησης θεμάτων ανάπτυξης ή συμπλήρωσης μηχανογραφημένου φύλλου αξιολόγησης ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή επιλογής σωστού/λάθους, μη εκ των προτέρων γνωστών, τυχαίως επιλεγμένων από τράπεζα θεματικών ερωτήσεων, μη εκ των προτέρων γνωστών, ομοίως.

Οι επιτυχώς αποφοιτούντες εκπαιδευόμενοι καταχωρούνται σε πληροφοριακό σύστημα του Ινστιτούτου και λαμβάνουν την κατάλληλη Εκπαιδευτική Βεβαίωση. Τα μέρη της αξιολογικής διαδικασίας τηρούνται στο σύνολο τους, προσαρμοσμένα και αυτά στις απαιτήσεις και τις δυνατότητες του φυσικού ή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

 

 

(3) Διαδικασίες Διασφάλισης της Εύρυθμης Διεξαγωγής των Εξετάσεων

Οι εξετάσεις των εκπαιδευομένων, οι οποίες ακολουθούν την παρακολούθηση αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πραγματοποιούνται  στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου ή σε  περιβάλλον e-testing και διέπονται από διαδικασίες αξιοπιστίας, συμβατότητας του περιεχομένου τους με τα αντιστοιχούντα εκπαιδευτικά προγράμματα και ελέγχου των προαναφερόμενων παραγόντων από τις διοικητικές δομές και την Γενική Διεύθυνση του Ινστιτούτου.

 

 

(4) Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας της Εκπαιδευτικής Ικανότητας και της Επαρκούς Μεταδοτικότητας των Εισηγητών

Το Ινστιτούτο ακολουθεί διαδικασία αξιολόγησης των εισηγητών των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του και διασφάλισης της ποιότητας της εκπαιδευτικής ικανότητας και επαρκούς μεταδοτικότητάς τους, ακολουθώντας τις εξής ενέργειες:

(α) Αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των εισηγητών.

(β) Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επάρκειας και της μεταδοτικότητας των εισηγητών, στο πλαίσιο ειδικών αναφορών που συντάσσουν τα αρμόδια στελέχη του Ινστιτούτου.

(γ) Ανάδραση του εκπαιδευτικού κοινού που παρακολουθεί τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ινστιτούτου, στο πλαίσιο συμπλήρωσης ειδικού Εντύπου Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος, το οποίο εμπεριέχει, μεταξύ άλλων, ενότητες που αφορούν στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εισηγητών του προγράμματος.

Τα αρμόδια στελέχη του Ινστιτούτου αναλύουν τα προκύπτοντα συμπεράσματα, τα οποία διατηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο αξιολόγησης, και εξετάζουν πιθανές βελτιώσεις και εκσυγχρονισμούς.

 

 

(5) Προβλεπόμενοι Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες Επιτυχούς Διεξαγωγής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 

(α) Δείκτης συνολικής αξιολόγησης του προγράμματος. Ο δείκτης αυτός αφορά στην αξιολόγηση όλων των διαστάσεων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης του, της επάρκειας του περιεχομένου του, της επάρκειας των εισηγητών του, της ανταπόκρισής του στις προσδοκίες του εκπαιδευτικού κοινού, της αξιοποιησιμότητας των διδασκόμενων αντικειμένων και της ευρύτερης ποιότητάς του.

(β) Δείκτης αξιολόγησης επί μέρους στοιχείων του προγράμματος. Ο δείκτης αυτός εμπεριέχει την αξιολόγηση της επάρκειας των εκπαιδευτικών εισηγήσεων, της ποιότητας των εκπαιδευτικών παρουσιάσεων, των μεθόδων παρουσίασης των εκπαιδευτικών ενοτήτων και της ποιότητας της εκπαιδευτικής ύλης.

(γ) Δείκτης αξιολόγησης επάρκειας εισηγητών του προγράμματος. Ο δείκτης αυτός αξιολογεί την επάρκεια των εισηγητών του προγράμματος σε θέματα Ευρυγνωσίας, Προετοιμασίας, Εμπειρίας, Μεταδοτικότητας, Επικοινωνίας και Διαδραστικότητας.

(δ) Δείκτης της αίσθησης του εκπαιδευτικού κοινού περί της αξιοποιησιμότητας του περιεχομένου του προγράμματος. Ο δείκτης αυτός μετρά τον βαθμό πεποίθησης του εκπαιδευτικού κοινού, πως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολούθησε, μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξή του, μέσω της τεχνογνωσίας που απεκόμισε.

(ε) Δείκτης επιτυχίας συμμετεχόντων στις εξετάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό (%) των εκπαιδευομένων που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή Σεμιναρίου.

(στ) Δείκτης ανταπόκρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων. Ο εν λόγω δείκτης επιχειρεί να προσεγγίσει τον βαθμό ανταπόκρισης του περιεχομένου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στα μαθησιακά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων, καθώς και στις προσδοκίες τους σε σχέση με την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας τους και με τις δυνατότητες εργασιακής προόδου τους.

 

(6) Συντασσόμενες Αναφορές Διασφάλισης Ποιότητας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 

Οι εν λόγω αναφορές, συντάσσονται από τα αρμόδια στελέχη του Ινστιτούτου, τους εισηγητές των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και τους εκπαιδευόμενους, ώστε η Γενική Διεύθυνση του Ινστιτούτου να διατηρεί ισορροπημένη αντίληψη της ποιότητας του Προγράμματος Εκπαίδευσης, όπως αυτή προσεγγίζεται από το σύνολο των συντελεστών του.

 

 

(7) Συνεργασία με Εξωτερικό Εμπειρογνώμονα Εκπαιδευτικής Επάρκειας και Ποιότητας, ISO 9001

 

Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT, προς τον σκοπό ανταλλαγής εκπαιδευτικών απόψεων και περαιτέρω, προς τον σκοπό ενίσχυσης των διαδικασιών εκπαιδευτικής ποιότητας που εφαρμόζει, ενώ το προαναφερόμενο «σχήμα» εκπαιδευτικής ποιότητας και κριτηρίων πιστοποίησης ενισχύεται από το πλαίσιο ISO 9001, εντός των προδιαγραφών του οποίου κινούνται οι εκπαιδευτικές και εξεταστικές διαδικασίες του Ινστιτούτου.

Προς την ίδια κατεύθυνση, το Ινστιτούτο συνεργάζεται με επί μέρους δομές του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προς τον σκοπό μεγιστοποίησης και αριστοποίησης της εκπαιδευτικής του τεχνογνωσίας και της ποιότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών που εφαρμόζει.

 

 

(8) Υποδομές Εκπαίδευσης

 

Οι εκπαιδευτικές υποδομές και εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ευρίσκονται επί της Λεωφόρου Συγγρού 106.

Η  έκταση των  εγκαταστάσεων προσεγγίζει τα 400 τετραγωνικά μέτρα.

Οι εκπαιδευόμενοι, υποστηρίζονται επίσης μέσω της  σύγχρονης πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης του Ινστιτούτου που επιτρέπει άριστη εφαρμογή και ανάπτυξη συστημάτων distance learning και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε περιβάλλον webinar και e-learning.