Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Εκθέσεις προόδου

  

1. Συνοπτική Επισκόπηση

slider2Κατά το έτος 2022, οι εκπαιδευτικοί και οικονομικοί στόχοι του Ινστιτούτου όπως περιεγράφησαν στην προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του, επετεύχθησαν στο σύνολό τους. Ειδικότερα,  το οικονομικό αποτέλεσμα του Ινστιτούτου ήταν και πάλι πλεονασματικό, τα ταμειακά διαθέσιμά του αυξήθηκαν περαιτέρω, οι οφειλές τρίτων προς το Ινστιτούτο δεν εμπεριέχουν παρά ελάχιστες επισφάλειες, ενώ ο Δείκτης Φερεγγυότητας βελτιώθηκε ακόμη πιο πολύ, έναντι της επίσης πολύ καλής εξέλιξής του των προηγουμένων ετών.  Η καλή οικονομική επίδοση του Ινστιτούτου επέτρεψε ενέργειες περαιτέρω εκσυγχρονισμού του τεχνολογικού εξοπλισμού του, λελογισμένης ανακαίνισης των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεών του, εμπλουτισμού του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος και, επίσης, την παροχή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών ωφελειών υπέρ των Μελών του, κυρίως με τη μορφή παρακολούθησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων από Στελέχη τους, άνευ διδάκτρων ή στο πλαίσιο ειδικής προνομιακής εκπτωτικής πολιτικής.

Στην καλή οικονομική επίδοση συνέβαλαν πολύ η αισθητή πύκνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου, ο εμπλουτισμός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με νέους θεματικούς τίτλους και νέες ακαδημαϊκές συνεργασίες, η εντεινόμενη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ψηφιακής εκπαίδευσης, η αισθητή ενίσχυση της ροής ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμά του και η επέκταση της εκπαιδευτικής εμβέλειας του Ινστιτούτου σε νέες αγορές, πέραν της ασφαλιστικής.

Σημαντικό επίσης στοιχείο προόδου του Ινστιτούτου, απετέλεσε η εγγραφή νέων Τακτικών Μελών, συνδεδεμένων μελών στην EIAS Business Society και σπουδαστών στην EIAS Alumni Society.

 

2. Στατιστικά Στοιχεία

Η αισθητή πύκνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και η ουσιαστική είσοδός του στην ψηφιακή εκπαίδευση, αντανακλώνται στη σημαντική ανάπτυξη του σπουδαστολογίου του και, ειδικότερα, στον οκταπλασιασμό του εκπαιδευτικού του κοινού, μεταξύ των ετών 2016 (3.100 εγγεγραμμένοι σπουδαστές) και 2022 (23.500 εγγεγραμμένοι σπουδαστές).

Ειδικότερα, η αριθμητική εξέλιξη του σπουδαστολογίου του Ινστιτούτου, κατά την ως άνω χρονική περίοδο έχει ως εξής:

 • 2016: 3.100 σπουδαστές
 • 2017: 6.800      »»
 • 2018: 12.900    »»
 • 2019: 16.100    »»
 • 2020: 23.800    »»
 • 2021: 21.000    »»
 • 2022: 23.500    »»

 

Ο πολλαπλασιασμός του εκπαιδευτικού κοινού του Ινστιτούτου, συνδέεται με την ανάπτυξη των τεχνολογιών online εκπαίδευσης, που καταργούν γεωγραφικούς περιορισμούς, την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών τίτλων, την ευρεία απήχησή τους στο εκπαιδευτικό μας κοινό, τα προσιτά δίδακτρα και την εκπτωτική μας πολιτική, όπως επίσης και την αύξηση της εμβέλειας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος μεταξύ όλων των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και άλλων ενδιαφερόμενων αγορών, ενδεικτικά των τραπεζών, των υπηρεσιών υγείας και του κλάδου υποδομών, μεταφορών, συγκοινωνιών και επικοινωνιών.

 

3. Νέες Ακαδημαϊκές Συνεργασίες

Επί πλέον των εξαιρετικών ακαδημαϊκών συνεργασιών που το Ινστιτούτο διατηρεί με δομές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ισχυροποιήθηκε ακόμη πιο πολύ η νέα ακαδημαϊκή συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του.

Οι εν λόγω ακαδημαϊκές συνεργασίες προάγουν περαιτέρω το κύρος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ινστιτούτου, ενώ προσφέρουν ουσιαστική και πιστοποιημένη τεχνογνωσία από έγκριτα Πανεπιστήμια της Χώρας μας, προς όφελος της προόδου και της εξέλιξης του έμψυχου δυναμικού της αγοράς μας.

 

4. Διεθνείς Εκπαιδευτικές Συνεργασίες

Το Ινστιτούτο ισχυροποίησε περαιτέρω την εκπαιδευτική συνεργασία του με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου EFICERT 2022, το οποίο φιλοξένησε στην Αθήνα, υπό τον σχεδιασμό και την οργανωτική επιμέλειά του. Το εν λόγω συνέδριο απετέλεσε σημαντικό ορόσημο στα δρώμενα της ασφαλιστικής αγοράς μας, στοιχείο που επισφραγίσθηκε από τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες επιστημονικές εισηγήσεις των διεθνών ομιλητών του και από την αποφοίτηση διακοσίων πενήντα (250) επίλεκτων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα EFICERT SQF3  European Insurance Intermediary και SQF4 European Certified Financial Adviser.

Την περίοδο αυτή, το Ινστιτούτο προετοιμάζει τα επόμενα στάδια της συνεργασίας του με την EFICERT, στις κλίμακες SQF5 και SQF6.

Ταυτοχρόνως, το Ινστιτούτο προετοιμάζει και άλλες διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες ή συνεργασίες πιστοποίησης, με αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και Διεθνείς Κλαδικούς Οργανισμούς εγνωσμένου κύρους.

 

 5. Ψηφιακή Εκπαίδευση και Καινοτομία

Το Ινστιτούτο εισήλθε στην ψηφιακή εκπαίδευση, κατά τρόπο δυναμικό, όπως μαρτυρούν προαναφερθέντα μεγέθη, τα οποία πρωτίστως αφορούν σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε περιβάλλον εξ΄ αποστάσεως μάθησης, webinar και e-learning.

Με τον τρόπο αυτό, το Ινστιτούτο αύξησε τη γεωγραφική εμβέλεια του Προγράμματός του και, επίσης, την εκπαιδευτική διείσδυσή του μεταξύ των διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ενώ επέτρεψε καλύτερη αξιοποίηση του χωροχρόνου των εν λόγω ομάδων του εκπαιδευτικού του κοινού.

 

6. «Μείγμα» Εκπαιδευτικού Κοινού

Το παραδοσιακό εκπαιδευτικό κοινό του Ινστιτούτου αποτελούσαν μέλη του διοικητικού προσωπικού των ασφαλιστικών εταιριών και, δευτερευόντως, των εταιριών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η συμμετοχή Διοικητικών Στελεχών στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου παρέμεινε υψηλή και αυξήθηκε περαιτέρω, αλλά είναι πλέον αξιοπρόσεχτη η συμμετοχή ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε αυτό.

Κατά το έτος 2022, το μείγμα εκπαιδευτικού κοινού του Ινστιτούτου αποτελούν διοικητικά στελέχη κατά 70% και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κατά 30%, στοιχείο ενθαρρυντικό προς την κατεύθυνση ισχυροποίησης της τεχνογνωσίας του όλου έμψυχου δυναμικού της αγοράς μας. Μάλιστα, η συμμετοχή ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης είναι καταλυτική και, μαζί, εξαιρετικά αισιόδοξη ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και των soft skills τους, καθώς και της θεσμικής επανεκπαίδευσης τους.

 

 7. Ικανοποίηση Εκπαιδευτικού Κοινού κατά το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001

Το Ινστιτούτο λειτουργεί και αξιολογεί πολλές εκ των εκπαιδευτικών διαδικασιών του κατά τις προβλέψεις του Συστήματος Ποιότητας ISO 9001. Κατά το έτος 2022, οι δείκτες ικανοποίησης του εκπαιδευτικού κοινού ανήλθαν σε υψηλό επίπεδο και συγκεκριμένα σε βαθμολογία 3,5 κατά τις έννοιες της δομής, της θεματολογίας και της οργάνωσης του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος, και 3,7 κατά την έννοια της επάρκειας των εκπαιδευτικών  εισηγητών (στην κλίμακα Άριστα 4.0 και Πολύ Καλά 3.0).

 

8. Νέες Προκλήσεις

Οι προκλήσεις που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το Ινστιτούτο αφορούν, μεταξύ άλλων, στη διαρκή ανάγκη αξιοποίησης νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, ώστε η εμβέλεια του Προγράμματός του να διευρύνεται και να διευκολύνεται η πρόσβαση του εκπαιδευτικού κοινού σε αυτό.

Επίσης, στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις που θεσμοθετεί η Εποπτική μας Αρχή, στο διαρκώς εξελισσόμενο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς, που χρήζει αντιστοίχως εξελισσόμενων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Ακόμη, στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των στελεχών των ασφαλιστικών εταιρειών και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που και αυτές χρήζουν τεκμηριωμένων εκπαιδευτικών απαντήσεων, καθώς και στην όξυνση του ευρύτερου εκπαιδευτικού ανταγωνισμού, που απαιτεί προβλέψεις και προδραστικές ενέργειες, υψηλής εκπαιδευτικής ποιότητας, ευελιξίας, εκπαιδευτικής πρόσβασης, έρευνας και καινοτομίας.

Έναντι αυτών των προκλήσεων, το Ινστιτούτο επικαιροποιεί και εκσυγχρονίζει διαρκώς το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμά του, εξελίσσει την οργανωτική του δομή, μετεκπαιδεύει τα διοικητικά στελέχη του, αναδιαρθρώνει το εκπαιδευτικό του προσωπικό, εφαρμόζει ψηφιακές τεχνολογίες εκπαίδευσης, διαμορφώνει ερευνητικό πρόγραμμα επίκαιρου ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, προσέχει το λειτουργικό του κόστος, επεκτείνεται σε νέες εκπαιδευτικές αγορές και πολλαπλασιάζει τις ακαδημαϊκές και τις διεθνείς συνεργασίες του με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Οργανισμούς Επαγγελματικής Πιστοποίησης, ώστε να ενισχύσει πολύ κάθε πλευρά της ανταγωνιστικότητάς του και να πολλαπλασιάσει την αξία που εγγυάται υπέρ των Μελών του, του εκπαιδευτικού του κοινού και της όλης ασφαλιστικής αγοράς μας.

 

 9. Οργανωτική Δομή και Στελέχωση

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων προκλήσεων, το Ινστιτούτο ανασχεδίασε την οργανωτική του δομή από κάθετη σε οριζόντια, κατά τα πρότυπα του σύγχρονου management, κατά τις ανάγκες συγκρότησης τομέων ευθύνης ικανών να ανταποκριθούν στις νεοδιαμορφωνόμενες εκπαιδευτικές απαιτήσεις και ταχύτητες των Μελών του και του εκπαιδευτικού του κοινού, καθώς και κατά την επιδίωξη περαιτέρω ανάδειξης και αξιοποίησης των προσόντων του στελεχιακού του δυναμικού.

Η νέα δομή οργάνωσης και στελέχωσης του Ινστιτούτου, η οποία πλαισιώνει τη Γενική Διεύθυνσή του έχει ως εξής:

 • Γραμματεία Γενικής Διευθύνσεως και Επικοινωνίας, υπεύθυνη η κα Νόρα Σπανοπούλου.
 • Πρόγραμμα Ασφαλιστικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, υπεύθυνη η κα Σοφία Σοφικίτου.
 • Πρόγραμμα Θεσμικής Εκπαίδευσης και Πιστοποιήσεων, υπεύθυνη η κα Κατερίνα Κεραμίδα.
 • Εκπαιδευτική Οργάνωση και Ανάπτυξη Σπουδαστολογίου, υπεύθυνη η κα Μαρία Καπασκέλη.

  

10. Πολιτική υπέρ των Μελών και του Εκπαιδευτικού Κοινού

Το Ινστιτούτο εφάρμοσε, κατά το έτος 2022, συνεπή πολιτική προνομίων υπέρ των Μελών του και του εκπαιδευτικού του κοινού, ανταποκρινόμενο στην υποστήριξή τους και στην εμπιστοσύνη με την οποία το περιβάλλουν.

Το πλαίσιο προνομίων υπέρ των Μελών και του εκπαιδευτικού κοινού του, συμπεριέλαβε σημαντικά στοιχεία εκπτωτικής πολιτικής επί των διδάκτρων, παροχές δωρεάν συμμετοχής σε εκπαιδευτικά του προγράμματα, πρόσβαση στις βιβλιογραφικές του πηγές και συστηματική εκπαιδευτική συμβουλευτική.

Ταυτοχρόνως, το Ινστιτούτο διευκόλυνε περαιτέρω την πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό του Πρόγραμμα όσων συναδέλφων αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους, στο πλαίσιο πρόσθετων προνομίων και ευεργετημάτων που προσφέρονται σε όσους σπουδαστές και αποφοίτους του εντάσσονται στην EIAS ALUMNI SOCIETY, τον Θεσμό Προνομιούχων Μελών του, από σπουδαστές και αποφοίτους του.

 

11. Αναπτυξιακή Στρατηγική

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Ινστιτούτου συντίθεται από τα εξής σημεία ενδιαφέροντος:

 • Επέκταση του Προγράμματος Ψηφιακής Εκπαίδευσης και αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.
 • Διαμόρφωση Προγράμματος εκπόνησης Μελετών και Ερευνών υψηλού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρησιακού σχεδιασμού υψηλής ανταγωνιστικότητας.
 • Έμφαση στην ποιότητα και την προσιτότητα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.
 • Εξελικτική διεθνοποίηση κατάλληλων ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ινστιτούτου.
 • Εγγύηση υψηλής εκπαιδευτικής αξίας υπέρ των Μελών και του εκπαιδευτικού κοινού.
 • Διαρκής θεματολογικός εμπλουτισμός και επικαιροποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
 • Διαρκής ισχυροποίηση του κύρους του Εκπαιδευτικού Προγράμματος δια συνεργασιών με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Οργανισμούς Επαγγελματικής Πιστοποίησης.
 • Διαρκής αναβάθμιση των προσόντων του στελεχιακού και εκπαιδευτικού προσωπικού και διαρκής αξιολόγηση της επάρκειάς τους και της συνεισφοράς τους στη δομή, τη στρατηγική και το αποτέλεσμα του Ινστιτούτου.
 • Συστηματική επικοινωνιακή πολιτική, εμφορούμενη από σύγχρονα στοιχεία εκπαιδευτικής συμβουλευτικής και ολιστικής εξυπηρέτησης των Μελών και του εκπαιδευτικού κοινού.

Τα προαναφερόμενα στοιχεία της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ινστιτούτου συνοψίζονται στην αριστοποίηση του αποτελέσματός του, στη μεγιστοποίηση της ποιότητάς του και της εκπαιδευτικής συνεισφοράς του στην ασφαλιστική αγορά, καθώς και στην ανταγωνιστική λειτουργία και απόδοσή του σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντός του, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς, διοικητικούς και επιχειρησιακούς.

 

12. Ασφαλιστικές Εκδόσεις και Μελέτες

Κατά τη διάρκεια του έτους 2022, το Ινστιτούτο χρηματοδότησε σειρά επιστημονικών μελετών και άρθρων ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, τα οποία έχουν αναρτηθεί και φιλοξενούνται ήδη στην κατάλληλη ενότητα της νέας ιστοσελίδας του, με ελεύθερη πρόσβαση των συναδέλφων της ασφαλιστικής αγοράς, προς όφελος της διαρκούς εξέλιξης της τεχνογνωσίας τους.

Η υποστήριξη εκπόνησης επιστημονικών μελετών και άρθρων ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, συνεχίζεται και κατά το τρέχον έτος 2023, καθώς αποτελεί στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ινστιτούτου, που κατατείνει σε διαρκή προστιθέμενη αξία στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας.

 

Νάντια Σταυρογιάννη                    Νίκος Σωφρονάς
Πρόεδρος Δ.Σ.                               Γενικός Διευθυντής