Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Εκθέσεις προόδου

1. Συνοπτική Αναφορά

 

Κατά το έτος 2021, οι εκπαιδευτικοί και οικονομικοί στόχοι του Ινστιτούτου όπως περιεγράφησαν στην προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του, επετεύχθησαν στο σύνολό τους. Ειδικότερα,  το οικονομικό αποτέλεσμα του Ινστιτούτου ήταν και πάλι πλεονασματικό, τα ταμειακά διαθέσιμά του αυξήθηκαν αισθητά, οι οφειλές τρίτων προς το Ινστιτούτο δεν εμπεριέχουν παρά ελάχιστες επισφάλειες, ενώ ο Δείκτης Φερεγγυότητας βελτιώθηκε ακόμη πιο πολύ, έναντι της επίσης πολύ καλής εξέλιξής του των προηγουμένων ετών.  Η καλή οικονομική επίδοση του Ινστιτούτου επέτρεψε ενέργειες περαιτέρω εκσυγχρονισμού του τεχνολογικού εξοπλισμού του, λελογισμένης ανακαίνισης των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεών του, εμπλουτισμού του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος και, επίσης, την παροχή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών ωφελειών υπέρ των Μελών του, κυρίως με τη μορφή παρακολούθησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων από Στελέχη τους, άνευ διδάκτρων ή στο πλαίσιο προνομιακής ειδικής εκπτωτικής πολιτικής.

Στην καλή οικονομική επίδοση συνέβαλαν πολύ η αισθητή πύκνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου, ο εμπλουτισμός του Εκπαιδευτικού Προγράμματός του δια νέων θεματικών τίτλων και νέων ακαδημαϊκών συνεργασιών, η ουσιαστική είσοδος του Ινστιτούτου στην ψηφιακή εκπαίδευση, η αισθητή ενίσχυση της ροής Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμά του και η επέκταση της εκπαιδευτικής εμβέλειας του Ινστιτούτου σε νέες αγορές, πέραν της ασφαλιστικής.

 

2. Στατιστικά Στοιχεία

Η αισθητή πύκνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και η ουσιαστική είσοδός του στην ψηφιακή εκπαίδευση, αντανακλώνται στη σημαντική ανάπτυξη του σπουδαστολογίου του και, ειδικότερα, στον επταπλασιασμό του εκπαιδευτικού του κοινού, μεταξύ των ετών 2016 (3.083 εγγεγραμμένοι σπουδαστές) και 2021 (20.723 εγγεγραμμένοι σπουδαστές).

 

3. Νέες Ακαδημαϊκές Συνεργασίες

Επί πλέον των εξαιρετικών ακαδημαϊκών συνεργασιών που το Ινστιτούτο διατηρεί με δομές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ισχυροποιήθηκε ακόμη πιο πολύ η νέα ακαδημαϊκή συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του.

Οι εν λόγω ακαδημαϊκές συνεργασίες προάγουν περαιτέρω το κύρος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ινστιτούτου, ενώ προσφέρουν ουσιαστική και πιστοποιημένη τεχνογνωσία από έγκριτα Πανεπιστήμια της Χώρας μας, προς όφελος της προόδου και της εξέλιξης του έμψυχου δυναμικού της αγοράς μας.

 

4. Διεθνείς Εκπαιδευτικές Συνεργασίες

Το Ινστιτούτο ενεργοποίησε εκπαιδευτική συνεργασία του με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων EFICERT, στο πλαίσιο ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος που διεξήγαγε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, προς τον σκοπό περαιτέρω ισχυροποίησης του κύρους του και της εμβέλειάς του.

Το Πρόγραμμα οδήγησε τους αποφοίτους του σε Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις  SQF3, European Insurance Intermediary και SQF4 European Certified Financial Adviser, κατά την κλίμακα ΕQF της EFICERT. Την περίοδο αυτή, το Ινστιτούτο προετοιμάζει τα επόμενα στάδια της συνεργασίας του με την EFICERT, στις κλίμακες SQF5 και SQF6, ενώ προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Συνέδριό της, τον επόμενο Νοέμβριο, στην Αθήνα.

Ταυτοχρόνως, το Ινστιτούτο προετοιμάζει και άλλες διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες ή συνεργασίες πιστοποίησης, με αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού και Διεθνείς Κλαδικούς Οργανισμούς εγνωσμένου κύρους.

 

5. Ψηφιακή Εκπαίδευση και Καινοτομία

Το Ινστιτούτο εισήλθε στην ψηφιακή εκπαίδευση, κατά τρόπο δυναμικό, όπως μαρτυρούν προαναφερθέντα μεγέθη, τα οποία αφορούν σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε περιβάλλον εξ΄ αποστάσεως μάθησης, webinar και e-learning.

Δια του τρόπου αυτού, το Ινστιτούτο αύξησε τη γεωγραφική εμβέλεια του Προγράμματός του και, επίσης, την εκπαιδευτική διείσδυσή του μεταξύ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ενώ επέτρεψε καλύτερη αξιοποίηση του χωροχρόνου αυτών των ομάδων του εκπαιδευτικού του κοινού.

 

6. «Μείγμα» Εκπαιδευτικού Κοινού

Το παραδοσιακό εκπαιδευτικό κοινό του Ινστιτούτου αποτελούσαν μέλη του διοικητικού προσωπικού των ασφαλιστικών εταιριών και, δευτερευόντως, των εταιριών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η συμμετοχή Διοικητικών Στελεχών στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου παρέμεινε υψηλή και αυξήθηκε, αλλά είναι πλέον αξιοπρόσεχτη η συμμετοχή ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε αυτό.

Κατά το έτος 2021, το μείγμα εκπαιδευτικού κοινού του Ινστιτούτου αποτελούν διοικητικά στελέχη κατά 70% και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κατά 30%, στοιχείο ενθαρρυντικό προς την κατεύθυνση ισχυροποίησης της τεχνογνωσίας του όλου έμψυχου δυναμικού της αγοράς μας.

Μάλιστα, η συμμετοχή Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Προγράμματα Ψηφιακής Εκπαίδευσης είναι καταλυτική και, μαζί, εξαιρετικά αισιόδοξη ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και των soft skills τους, καθώς και της θεσμικής επανεκπαίδευσης τους.

 

7. Ικανοποίηση Εκπαιδευτικού Κοινού κατά το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001

Το Ινστιτούτο λειτουργεί και αξιολογεί πολλές εκ των εκπαιδευτικών διαδικασιών του κατά τις προβλέψεις του Συστήματος Ποιότητας ISO 9001.

Κατά το έτος 2021, οι δείκτες ικανοποίησης του εκπαιδευτικού κοινού ανήλθαν σε υψηλό επίπεδο και συγκεκριμένα σε βαθμολογία 3,5 κατά τις έννοιες της δομής, της θεματολογίας και της οργάνωσης του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος, και 3,7 κατά την έννοια της επάρκειας των εκπαιδευτικών  εισηγητών (στην κλίμακα Άριστα 4.0 και Πολύ Καλά 3.0).

 

8. Νέες Προκλήσεις

Οι προκλήσεις που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το Ινστιτούτο αφορούν, μεταξύ άλλων, στη διαρκή ανάγκη αξιοποίησης νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, ώστε η εμβέλεια του Προγράμματός του να διευρύνεται και να διευκολύνεται η πρόσβαση του εκπαιδευτικού κοινού σε αυτό. Επίσης, στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις που θεσμοθετεί η Εποπτική μας Αρχή, στο διαρκώς εξελισσόμενο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς, που χρήζει αντιστοίχως εξελισσόμενων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Ακόμη, στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των στελεχών των ασφαλιστικών εταιρειών και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που και αυτές χρήζουν τεκμηριωμένων εκπαιδευτικών απαντήσεων, καθώς και στην όξυνση του ευρύτερου εκπαιδευτικού ανταγωνισμού, που απαιτεί προβλέψεις και προδραστικές ενέργειες, υψηλής εκπαιδευτικής ποιότητας, ευελιξίας, εκπαιδευτικής πρόσβασης, έρευνας και καινοτομίας.

Έναντι αυτών των προκλήσεων, το Ινστιτούτο επικαιροποιεί και εκσυγχρονίζει διαρκώς το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμά του, εξελίσσει την οργανωτική του δομή, μετεκπαιδεύει τα διοικητικά στελέχη του, αναδιαρθρώνει το εκπαιδευτικό του προσωπικό, εφαρμόζει ψηφιακές τεχνολογίες εκπαίδευσης, διαμορφώνει ερευνητικό πρόγραμμα επίκαιρου ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, προσέχει το λειτουργικό του κόστος, επεκτείνεται σε νέες εκπαιδευτικές αγορές και πολλαπλασιάζει τις ακαδημαϊκές και τις διεθνείς συνεργασίες του με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Οργανισμούς Επαγγελματικής Πιστοποίησης, ώστε να ενισχύσει πολύ κάθε πλευρά της ανταγωνιστικότητάς του και να πολλαπλασιάσει την αξία που εγγυάται υπέρ των Μελών του, του εκπαιδευτικού του κοινού και της όλης ασφαλιστικής αγοράς μας.

 

9. Πολιτική υπέρ των Μελών και του Εκπαιδευτικού Κοινού

Το Ινστιτούτο εφάρμοσε, κατά το έτος 2021, συνεπή πολιτική προνομίων υπέρ των Μελών του και του εκπαιδευτικού του κοινού, ανταποκρινόμενο στην υποστήριξή τους και στην εμπιστοσύνη με την οποία το περιβάλλουν.

Το πλαίσιο προνομίων υπέρ των Μελών και του εκπαιδευτικού κοινού του, συμπεριέλαβε σημαντικά στοιχεία εκπτωτικής πολιτικής επί των διδάκτρων, παροχές δωρεάν συμμετοχής σε εκπαιδευτικά του προγράμματα, πρόσβαση στις βιβλιογραφικές του πηγές και συστηματική εκπαιδευτική συμβουλευτική.

Ταυτοχρόνως, το Ινστιτούτο διευκόλυνε περαιτέρω την πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό του Πρόγραμμα όσων συναδέλφων αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους, στο πλαίσιο πρόσθετων προνομίων και ευεργετημάτων που προσφέρονται σε όσους σπουδαστές και αποφοίτους του εντάσσονται στην EIAS ALUMNI SOCIETY, το Θεσμό Προνομιούχων Μελών του, από σπουδαστές και αποφοίτους του.

 

10. Αναπτυξιακή Στρατηγική

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Ινστιτούτου συντίθεται από τα εξής σημεία ενδιαφέροντος:

  • Επέκταση του Προγράμματος Ψηφιακής Εκπαίδευσης και αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.
  • Διαμόρφωση Προγράμματος εκπόνησης Μελετών και Ερευνών υψηλού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.
  • Ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρησιακού σχεδιασμού υψηλής ανταγωνιστικότητας.
  • Έμφαση στην ποιότητα και την προσιτότητα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.
  • Εξελικτική διεθνοποίηση κατάλληλων ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ινστιτούτου.
  • Εγγύηση υψηλής εκπαιδευτικής αξίας υπέρ των Μελών και του εκπαιδευτικού κοινού.
  • Διαρκής θεματολογικός εμπλουτισμός και επικαιροποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
  • Διαρκής ισχυροποίηση του κύρους του Εκπαιδευτικού Προγράμματος δια συνεργασιών με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Οργανισμούς Επαγγελματικής Πιστοποίησης.
  • Διαρκής αναβάθμιση των προσόντων του στελεχιακού και εκπαιδευτικού προσωπικού και διαρκής αξιολόγηση της επάρκειάς τους και της συνεισφοράς τους στη δομή, τη στρατηγική και το αποτέλεσμα του Ινστιτούτου.
  • Συστηματική επικοινωνιακή πολιτική, εμφορούμενη από σύγχρονα στοιχεία εκπαιδευτικής συμβουλευτικής και ολιστικής εξυπηρέτησης των Μελών και του εκπαιδευτικού κοινού.

 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ινστιτούτου συνοψίζονται στην αριστοποίηση του αποτελέσματός του, στη μεγιστοποίηση της ποιότητάς του και της εκπαιδευτικής συνεισφοράς του στην ασφαλιστική αγορά, καθώς και στην ανταγωνιστική λειτουργία και απόδοσή του σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντός του, εκπαιδευτικούς, διοικητικούς και επιχειρησιακούς.

 

11. Ασφαλιστικές Εκδόσεις και Μελέτες

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών προέβη σε επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου της κας Μαργαρίτας Αντωνάκη και της κας Κέλλυς Χατζηδημητρίου, υπό τον τίτλο «Η Ιδιωτική Ασφάλιση», Οργάνωση, Θεσμικό Πλαίσιο, Ασφαλιστική Τεχνική, Κλάδοι Δραστηριότητας».

Επίσης, το Ινστιτούτο χρηματοδοτεί την εκπόνηση μελετών επί των θεμάτων του ψηφιακού μετασχηματισμού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλιση, με σκοπό τη δημοσίευσή τους εντός του έτους 2022.