Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Κανονισμός Εκπαιδευτικής Οργάνωσης και Λειτουργίας

Αναλυτικά, οι κύριες ενότητες του Κανονισμού Εκπαιδευτικής  Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, έχουν ως εξής:

 

 

(1) Κριτήρια επιλογής Γενικού Διευθυντή

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, επιλέγεται επί τη βάσει των ικανοτήτων διοίκησης που διαθέτει, των τίτλων σπουδών του, της ακαδημαϊκής εμπειρίας του, της ασφαλιστικής εξειδίκευσής του, της γενικότερης επαγγελματικής εμπειρίας του, του ήθους και των ευρύτερων παραστάσεών του. Επιπροσθέτως, προς την κατεύθυνση της επιλογής του, αξιολογούνται η συνθετική και αναλυτική σκέψη του, η επικοινωνιακή ευχέρειά του και η γλωσσομάθειά του, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ικανότητα πρόσβασής του στις εξελίξεις της διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς, προς την κατεύθυνση μεταφοράς διεθνών καινοτομιών στις δομές οργάνωσης και λειτουργίας του Ινστιτούτου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ως ελάχιστες προϋποθέσεις επιλογής του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, θεωρούνται τα εξής στοιχεία:

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,

Ελάχιστη ακαδημαϊκή ή διδακτική εμπειρία δέκα (10) ετών,

Άσκηση καθηκόντων σε υψηλές θέσεις ευθύνης τουλάχιστον δέκα (10) ετών,

Ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία δεκαπέντε (15) ετών σε περιβάλλον ασφαλιστικής εξειδίκευσης,

Άριστη γνώση και χρήση, προφορική και γραπτή, της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας,

Επικοινωνιακή ευχέρεια,

Φιλομάθεια, συνθετική και αναλυτική σκέψη, αποδεδειγμένες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, διάθεση και εμπειρία εισαγωγής καινοτομιών και αλλαγών,

Διεθνείς παραστάσεις.

 

 

(2) Εκπαιδευτική Στρατηγική

 

Διαρκής εμπλουτισμός παραστάσεων και εργασιακής τεχνογνωσίας του εκπαιδευτικού κοινού, και, ειδικότερα, των Στελεχών Διοικητικού Προσωπικού και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, νέων και εμπειρότερων,

Βελτίωση εσωτερικής απασχολησιμότητας (employability) και ανάπτυξη δυνατοτήτων προαγωγής των εκπαιδευομένων σε υψηλότερες ιεραρχικές βαθμίδες των εργοδοτικών τους οργανισμών,

Διαρκής βελτίωση της παραγωγικότητας, της απόδοσης και της ποιότητας της εργασίας των εκπαιδευομένων στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,

Αξιοποίηση νέων ευκαιριών εργασίας και ποιοτικής ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών,

Διαρκής ενίσχυση της πελατοκεντρικής αντίληψης της εργασίας και της συμβουλευτικής διάστασης της, εν σχέσει με το πελατειακό κοινό των εκπαιδευομένων στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,

Ενίσχυση της συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο “γίγνεσθαι” της Ασφαλιστικής και ευρύτερης Χρηματοοικονομικής Αγοράς,

Ενίσχυση της ψυχολογίας και του ηθικού του εκπαιδευτικού κοινού δια της απόκτησης σύγχρονης τεχνογνωσίας υψηλής ποιότητας,

Ισχυροποίηση της αίσθησης δεοντολογίας και επαγγελματικής ηθικής,

Βελτίωση δεικτών εργασιακής ικανοποίησης (job satisfaction), στο πλαίσιο των αναπτυσσόμενων δυνατοτήτων (job enrichment) και (job enlargement) των εκπαιδευομένων,

Διασύνδεση του Ινστιτούτου με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Ελληνικής Περιφέρειας, δια μέσου της αξιοποίησης Νέων Τεχνολογιών Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Προγραμμάτων εξ – αποστάσεως μάθησης (web Learning, e-learning και e-Training),

Πλήρης ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών δυνάμεων της ασφαλιστικής αγοράς, στο πλαίσιο του συνολικού Προγράμματος Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου,

Κεντρικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός, αλλά και δυνατότητες περιφερειακής υλοποίησής του,

Ανέλιξη των αξιών της συμβουλευτικής, της ποιότητας της εργασίας και της πελατοκεντρικής διάστασής της στη συνείδηση και στην πρακτική των εκπαιδευόμενων στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,

Έμφαση στην ασφαλιστική εκπαίδευση, στην έννοια της δια βίου μάθησης και στη διαρκή ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού κοινού,

Διασφάλιση της μέγιστης εφικτής εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης του συνόλου των Στελεχών Διοικητικού Προσωπικού και Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης,

Πλήρης ανταπόκριση στα εκπαιδευτικά πρότυπα, στα πρότυπα πιστοποίησης και στους δείκτες επαγγελματικής επάρκειας και ποιότητας εργασίας, που θέτουν οι κανόνες τέχνης και επιστήμης του Ινστιτούτου και των συνεργαζόμενων μαζί του ακαδημαϊκών φορέων και φορέων επαγγελματικών πιστοποιήσεων,

Τα προαναφερόμενα στοιχεία της Εκπαιδευτικής Στρατηγικής του Ινστιτούτου αποτελούν κύριο γνώμονα σχεδίασης, οργάνωσης και υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματός του.

 

 

(3) Κριτήρια Επιλογής Διδακτικού Προσωπικού

 

Το Ινστιτούτο επιλέγει τους εισηγητές των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επί τη βάσει της πληρέστερης εφικτής σύνθεσης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, με έμφαση στα ακόλουθα αξιολογικά κριτήρια της εκπαιδευτικής επάρκειάς τους:

 Τίτλοι σπουδών,

 Διδακτική εμπειρία και ικανότητα συγγραφής άρτιων εκπαιδευτικών εγχειριδίων,

 Ασφαλιστική εξειδίκευση, συμβατή με το διδακτικό αντικείμενό τους,

 Ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία, καλές παραστάσεις και record of achievement,

 Επικοινωνιακή ευχέρεια, ευληψία, δυνατότητα ανάλυσης και σύνθεσης εκπαιδευτικών εννοιών, μεταδοτικότητα,

 Φιλομάθεια και εμβάθυνση στα διδασκόμενα αντικείμενα,

 Δυνατότητα συμβουλευτικής διαχείρισης εκπαιδευτικού κοινού, in-class και off-class,

 Αξιοσέβαστη προσωπικότητα και ικανότητα παροχής προσωπικού παραδείγματος.

 

(4) Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικής Ύλης

 

Οι διδάσκοντες φέρουν την ευθύνη συγγραφής και υποβολής κατάλληλων εκπαιδευτικών εγχειριδίων, που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές θεματολογίας και ποιότητας και σε τρόπο που να ανταποκρίνονται στα standards και στα θεματικά πεδία των εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο ζητεί, από τους εισηγητές των σεμιναρίων, την συγγραφή εκπαιδευτικών εγχειριδίων, ανά διδασκόμενο αντικείμενο ή εκπαιδευτικό σεμινάριο, σε τρόπο που να λαμβάνει υπ’ όψη της τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία και, επίσης, όποιες διδακτικές ή εκπαιδευτικές πηγές μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση της καταλληλότερης εκπαιδευτικής ύλης, ανά εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Η συγκροτούμενη εκπαιδευτική ύλη αξιολογείται από αρμόδια Εκπαιδευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλει το εγκριτικό ή μη πόρισμά της, στη Γενική Διεύθυνση του Ινστιτούτου.

 

 

(5)Διαδικασίες και Κριτήρια Ένταξης Εκπαιδευομένων στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 

Η διαδικασία ένταξης εκπαιδευομένων στα επί μέρους Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ινστιτούτου, συνοψίζεται στα ακόλουθα βασικά στάδια:

 

) Προκήρυξη εκπαιδευτικού σεμιναρίου: Πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, δι΄ Εγκυκλίου Σημειώματος, το οποίο απευθύνεται στο δυνητικό εκπαιδευτικό κοινό και στους προϊσταμένους του και εμπεριέχει την περιγραφή θεματολογίας του σεμιναρίου, τους διδάσκοντες, τις ημερομηνίες και τις χωροταξικές εγκαταστάσεις ή τον τρόπο διεξαγωγής του (in-class, off-class, web-learning, e-learning…), το θεματικό και ωρολόγιο πρόγραμμά του και την αίτηση συμμετοχής, που ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία του Ινστιτούτου.

 

(β) Αξιολόγηση της συμβατότητας της ιδιοσυστασίας (profile) του εκπαιδευομένου με τις προδιαγραφές του σεμιναρίου: Σε αυτό το σημείο αξιολογούνται η επαγγελματική ηλικία του ενδιαφερομένου προς εκπαίδευση, το record of achievement του και τα ισχυρά ή αδύνατα επαγγελματικά στοιχεία του, σε τρόπο που οι επιδιωκόμενες επαγγελματικές ή γνωστικές βελτιώσεις να αντιστοιχίζονται με τις προδιαγραφές του σεμιναρίου και να εξυπηρετούνται από αυτές.

 

(γ) Ειδικότερα, σε σχέση προς τα σεμινάρια εκπαιδευτικής προετοιμασίας νέων δυνητικών ή εμπειρότερων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, προς τον σκοπό της επαγγελματικής πιστοποίησης ή επαναπιστοποίησής τους, τηρούνται, στο σύνολό τους, οι οδηγίες, οι διαδικασίες και τα κριτήρια που προβλέπονται στις επί μέρους πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και σε απορρέουσες αποσαφηνιστικές εγκυκλίους της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, ενώ το Ινστιτούτο και οι αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες του φροντίζουν, ώστε να ενημερώνουν εγκαίρως και πλήρως την ΤτΕ κατά τις σχετικές υποδείξεις της.

 

 

(6)Αξιολόγηση της Επάρκειας του Εκπαιδευτικού Συστήματος του Ινστιτούτου

 

Η επάρκεια του εφαρμοζόμενου εκπαιδευτικού συστήματος του Ινστιτούτου αξιολογείται, μεταξύ άλλων, από «δέσμη» Αναφορών και Εκθέσεων, οι οποίες αφορούν στις επιδόσεις τόσο των εκπαιδευομένων, όσο και των εκπαιδευτών τους, και υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση του Ινστιτούτου, προς τον σκοπό ανάληψης βελτιωτικών πρωτοβουλιών.

Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι «αποτυπώνουν» τη γνώμη τους περί της ανταπόκρισης του σεμιναρίου στις προσδοκίες τους, περί της ανταπόκρισής του στις μαθησιακές ανάγκες τους, περί της οργανωτικής επάρκειάς του, περί της επάρκειας του χρησιμοποιούμενου εκπαιδευτικού εξοπλισμού και περί της επάρκειας των εκπαιδευτών τους, σε ειδικό φύλλο αξιολόγησης.