Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

σε περιβάλλον webinar ή φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 27, 28 και 29 Μαΐου 2024, 14:00 – 19:20
(Ανάλυση Εξεταστέας Ύλης, Τεστ Προσομοίωσης, Θέματα SOS, Qs & As, Οδηγίες Επιτυχίας)

 

Αναλυτική Περιγραφή και Θεματολογία

Το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα Προετοιμασίας Απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, διάρκειας είκοσι (20) εκπαιδευτικών ωρών, προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αθήνας (Σάββατο και Κυριακή, 1 και 2 Ιουνίου), της Θεσσαλονίκης (Σάββατο, 29 Ιουνίου) και των Ιωαννίνων (Σάββατο, 6 Ιουλίου), να προετοιμασθούν επαρκώς, να εκπαιδευθούν πλήρως στα θεματικά αντικείμενα και στην ύλη των εξετάσεων, να συμμετάσχουν σε αντίστοιχα test προσομοίωσης, να εγκλιματισθούν στο πλαίσιο και τις απαιτήσεις των εξετάσεων και να πολλαπλασιάσουν, με τον τρόπο αυτό, τις πιθανότητες επιτυχίας τους και απόκτησης του Πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Πράκτορα, σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Φροντιστηριακού Προγράμματος, θα αναπτυχθεί λεπτομερώς η εξεταστέα ύλη, θα επισκοπηθούν και θα απαντηθούν τεκμηριωμένα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που τις συνθέτουν και θα συζητηθούν οι ενδεδειγμένες τεχνικές που συμβάλουν στην άριστη ανταπόκριση των νέων Ασφαλιστικών Πρακτόρων στις απαιτήσεις των εξετάσεων πιστοποίησής τους. Οι εκπαιδευτικές εισηγήσεις, οι εκπαιδευτικές σημειώσεις, τα test αυτοαξιολόγησης γνώσεων και οι «εικονικές» εξετάσεις σε περιβάλλον προσομοίωσης, όπως, απεριόριστα παρέχονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ινστιτούτου διασφαλίζουν άριστες δυνατότητες των συμμετεχόντων στο Φροντιστηριακό Πρόγραμμα να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις και να διασφαλίσουν, έτσι, άριστες δυνατότητες απόκτησης του Πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Πράκτορα που απαιτείται, προς τον σκοπό άσκησης του επαγγέλματος.

Σημειώνουμε ότι το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα προβλέπει, κατά την τελευταία εκπαιδευτική ημέρα του, διεξοδική ανακεφαλαίωση της εξεταστέας ύλης, συζήτηση θεμάτων SOS και ειδικές οδηγίες διαχείρισης των επικείμενων εξεταστικών απαιτήσεων.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α. Υποψήφιους Ασφαλιστικούς Πράκτορες που ενδιαφέρονται, κατόπιν συμμετοχής τους στις σχετικές εξετάσεις Πιστοποίησης, να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού Πράκτορα και να ασκήσουν, έτσι, ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

β. Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που δεν ανανέωσαν την άδεια άσκησης επαγγέλματος και επιθυμούν, επομένως, να την αποκτήσουν ξανά, δια της επιτυχούς συμμετοχής τους στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

γ. Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που έχουν υποχρεώσεις πιστοποίησής τους, στο πλαίσιο των προβλέψεων του Νόμου 4583/2018.

δ. Στελέχη Τραπεζών που, ομοίως, έχουν υποχρεώσεις πιστοποίησής τους, στο πλαίσιο άσκησης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ως εκ των καθηκόντων τους.

 

Σκοπός Φροντιστηριακού Προγράμματος

Κύριος σκοπός του Φροντιστηριακού Προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στα εξεταζόμενα θεματικά αντικείμενα της ασφάλισης, η ανάλυση των αντικειμένων αυτών και, κυρίως, η άρτια προετοιμασία και εκπαιδευτική υποστήριξή τους, εν όψει των εξετάσεων Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Πρακτόρων της Αθήνας (Σάββατο και Κυριακή, 1 και 2 Ιουνίου), της Θεσσαλονίκης (Σάββατο, 29 Ιουνίου) και Ιωαννίνων (Σάββατο, 6 Ιουλίου).

 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Φροντιστηριακό Πρόγραμμα θα έχουν στη διάθεσή τους πλήρες set ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών σημειώσεων, παρουσιάσεων power point, ασκήσεων κατανόησης και test αυτοαξιολόγησης γνώσεων, καθώς και πλαίσιο «εικονικών» εξετάσεών τους σε περιβάλλον προσομοίωσης, που διευκολύνουν την επιτυχή ανταπόκρισή τους στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

 

Εισηγητής Φροντιστηριακού Προγράμματος

κος Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων, πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει διατελέσει στέλεχος εκπαίδευσης και ανάπτυξης πωλήσεων μεγάλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, διαθέτει σημαντική, πολυετή και εφαρμοσμένη εμπειρία επί θεμάτων ασφαλιστικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης δικτύων πωλήσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ενώ διδάσκει θέματα θεσμικής εκπαίδευσης και πιστοποιήσεων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Πληροφορίες

Επιπλέον πληροφορίες και λεπτομερέστερη ενημέρωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν  επικοινωνώντας με τις Υπηρεσίες του Ινστιτούτου (αρ. τηλ. 210 9219660 & 210 9219684, e-mail: eiasinfo@eias.gr, www.eias.gr).

Συνιστούμε στους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο Φροντιστηριακό Πρόγραμμα όπως επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, https://www.bankofgreece.gr/ προκειμένου να λάβουν πληροφορίες, χρήσιμες για τη συμμετοχή τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, π.χ. εξεταστέα ύλη, προθεσμία  υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής, καταβολή τέλους εξετάσεων, κ.λπ.

 

Κόστος Συμμετοχής

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: €150
  • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €120

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024.

 

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το Πρόγραμμα μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

 

Αίτηση Συμμετοχής