Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ,
E.I.A.S. CERTIFIED SPECIALIST in RISK UNDERWRITING and CLAIMS MANAGEMENT (P & C)

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Περιγραφή και Θεματολογία

 

 

H σωστή αξιολόγηση των ασφαλιστικών κινδύνων, η τεκμηριωμένη εκτίμηση των πιθανοτήτων επέλευσής τους και η ορθή διαχείριση των πρωτοκόλλων αποζημιώσεων, στις περιπτώσεις επέλευσης των κινδύνων και πρόκλησης ζημιών, αποτελούν ακρογωνιαίους «λίθους» της εύρυθμης λειτουργίας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και της μελλοντικής τους προοπτικής.  Μάλιστα, σήμερα περισσότερο από ποτέ, τα προαναφερόμενα αντικείμενα έχουν αναδειχθεί και οργανωθεί σε τομείς ύψιστου ενδιαφέροντος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς επηρεάζουν το αποτέλεσμα τους και αποτελούν βασικές υποχρεώσεις του πλαισίου κανονιστικής συμμόρφωσής τους.

Σ’ αυτή την έννοια, τα Στελέχη των Ασφαλιστικών Εταιρειών είναι καλό να έχουν υψηλή αίσθηση των προαναφερόμενων αντικειμένων, ενώ τα Στελέχη που εξειδικεύονται στα αντικείμενα αυτά, χρειάζεται διαρκώς να επικαιροποιούν την τεχνογνωσία τους και να την εμπλουτίζουν με τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις Risk Assessment, Risk Underwriting και Claims Management, ώστε να προστατεύουν τους εργοδοτικούς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς από σημαντικούς κινδύνους.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών διαχρονικά συμβάλει προς αυτές τις κατευθύνσεις και στο πλαίσιο αυτού του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του, επιδιώκει πάντοτε να προσφέρει την πλέον σύγχρονη, θεωρητική και εφαρμοσμένη τεχνογνωσία Aξιολόγησης Ασφαλιστικών Κινδύνων και Αποζημιωτικής Πολιτικής, προς όφελος των ενδιαφερόμενων Στελεχών της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, εστιάζει το ενδιαφέρον του και το θεματολόγιο του στην Αξιολόγηση Κινδύνων και στην Πολιτική Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων.

 

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν ως εξής:

 

 • Πηγές Κινδύνων, Ορισμός και Είδη Κινδύνων
 • Καθαροί και Κερδοσκοπικοί Κίνδυνοι
 • Στατικοί και δυναμικοί κίνδυνοι
 • Γενικευμένοι και Ειδικοί κίνδυνοι
 • Μέτρηση κινδύνων, Υποκειμενικός και Αντικειμενικός κίνδυνος
 • Χαρακτηριστικά κινδύνου
 • Φυσικός και Ηθικός κίνδυνος
 • Ο Νόμος των Μεγάλων Αριθμών
 • Μέθοδοι αντιμετώπισης κινδύνων
 • Η Ασφάλιση ως μέθοδος αντιμετώπισης κινδύνων
 • Σύγχρονες Αρχές γενικών ασφαλίσεων
 • Ορισμός Underwriting
 • Οι Νέες τεχνολογίες ως «εργαλεία» Underwriting
 • Αποδοχή ή απόρριψη κινδύνων
 • Στατιστικοί Δείκτες που χρησιμοποιούνται
 • Τιμολόγηση Ασφαλίστρων
 • Συστατικά μέρη Ασφαλίστρου
 • Λειτουργία Τεχνικού Ασφαλίστρου
 • Χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την τιμολόγηση
 • Υπασφάλιση και Υπερασφάλιση
 • Αναλογικός Κανόνας
 • Ασφάλιση σε Α’ κίνδυνο
 • Ορισμός και Είδη Απαλλαγής
 • Συνασφάλιση, Διαδοχική και Διπλή Ασφάλιση
 • Η Αντασφάλιση και τα πλεονεκτήματα της
 • Μορφές Αντασφαλιστικών Συμβάσεων
 • Ανταγωνισμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων
 • Ικανοποίηση και Διατήρηση Πελατών
 • Είδη Γενικών Ασφαλίσεων
 • Εκχώρηση Δικαιωμάτων, Υποκατάσταση και Επανείσπραξη
 • Διαχείριση Όγκου και πολυπλοκότητας αποζημιώσεων
 • Διακίνηση πληροφοριών μεταξύ αποζημιώσεων και Underwriting
 • Συμμόρφωση Αποζημιώσεων με κείμενους Νόμους και Κανονισμούς
 • Εκτίμηση Αποθεμάτων Εκκρεμών Ζημιών
 • Ανάλυση Run-off Αποθεμάτων Αποζημιώσεων
 • Ασφαλιστική Απάτη κατά την ανάληψη και αποζημίωση και τεχνικές αντιμετώπισης της
 • Βασικές Αρχές Διαπραγματεύσεων κατά τον Διακανονισμό Αποζημιώσεων.
 • Βασικά Στοιχεία Κλάδων ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΣΚΑΦΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 • Reporting

 

Τα προαναφερόμενα θέματα αναπτύσσονται ενδελεχώς και αναλύονται στο πλαίσιο του μαθησιακού μοντέλου που ακολουθεί.

 

Μαθησιακό μοντέλο

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των παραμέτρων Αξιολόγησης Κινδύνων και Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο του εν λόγω τομέως ενδιαφέροντος.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που τα εργασιακά τους καθήκοντα αφορούν σε τομείς Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και εμπειρίες Αξιολόγησης Κινδύνων και Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων.

β. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εξειδικεύονται στην Ανάληψη Κινδύνων και στον Διακανονισμό Ζημιών και Αποζημιώσεων και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους και να εμβαθύνουν ακόμη πιο πολύ στις παραμέτρους, τις εξελίξεις και τις τάσεις των εν λόγω τομέων ενδιαφέροντος.

γ. Στελέχη των τομέων Αντασφάλισης και Risk Management των Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, καθώς και Πραγματογνώμονες, που επιθυμούν να έχουν ευρεία «εικόνα» των παραγόντων Risk Assessment, Risk Underwriting και Claims Management Γενικών Ασφαλίσεων.

δ.  Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που εξειδικεύονται στις Πωλήσεις Προϊόντων Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν, δια των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν, να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις βάσεις ανάπτυξης των επιδόσεών τους.

ε.  Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Αναλογιστικών Τμημάτων,  Νομικών Υπηρεσιών, Marketing και Product Development που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους επί των αντικειμένων των Γενικών Ασφαλίσεων, ώστε να διαχειρίζονται ακόμη πιο άρτια σχετικές πλευρές των εργασιακών καθηκόντων τους.

στ.  Νέα Στελέχη και Ενδιαφερομένους να ωθήσουν την καριέρα τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους στους τομείς Γενικών Ασφαλίσεων.

ζ.  Στελέχη Τραπεζών, που χειρίζονται Ασφαλιστικά θέματα και επιθυμούν να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο πολύ την ασφαλιστική τους τεχνογνωσία.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Η ανάδειξη της σύγχρονης γενιάς Στελεχών Γενικών Ασφαλίσεων, υψηλής ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και ικανότητας αποτελεσματικής διαχείρισης των αντικειμένων Αξιολόγησης Κινδύνων και Διαχείρισης Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων.
 • Η συμβολή στην περαιτέρω επικαιροποίηση της τεχνογνωσίας Risk Underwriting και Claims Management, προς όφελος των Στελεχών Γενικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να εξειδικευθούν ακόμη πιο πολύ και να εμβαθύνουν στις σύγχρονες παραμέτρους των εν λόγω τομέων εργασιακού ενδιαφέροντος.
 • Η παροχή πλήρους και εφαρμοσμένου πλαισίου γνώσεων και εμπειριών, επί των εν λόγω θεματικών αντικειμένων.
 • Η περιγραφή και η ανάλυση αποτελεσματικών «εργαλείων» δουλειάς, προς τον σκοπό επαύξησης της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσής της εργασίας των σπουδαστών και των εργαζομένων σε τομείς των Γενικών Ασφαλίσεων.
 • Τέλος, πολύ σημαντικό, η συμβολή στη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διά της ανάπτυξης cost-effective μεθόδων αξιολόγησης των κινδύνων και διαχείρισης των Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων.

 

EIAS CERTIFIED SPECIALIST IN RISK UNDERWRITING AND CLAIMS MANAGEMENT, P & C

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST IN RISK UNDERWRITING AND CLAIMS MANAGEMENT, P & C, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

 

Οφέλη εκ της παρακολούθησης του προγράμματος

Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους της πιστοποίησης τους και της απορρέουσας περαιτέρω ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσής, η παρακολούθηση του Προγράμματος εμπεριέχει τα εξής οφέλη:

α. Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν τις σύγχρονες έννοιες και αρχές που διέπουν τις Γενικές Ασφαλίσεις και την αλληλεπίδραση που αυτές έχουν μεταξύ τους, τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης της ασφάλισης, όσο και κατά τη διαδικασία διακανονισμού της ζημιάς.

β. Οι σπουδαστές θα αναγνωρίσουν και θα εμπεδώσουν πρακτικές και εφαρμοσμένες μεθόδους εργασίας, καθώς και τους λόγους που αυτές χρησιμοποιούνται, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν ουσιαστικά «εργαλεία» αντιμετώπισης ζητημάτων που απασχολούν την επαγγελματική καθημερινότητά τους.

γ. Οι σπουδαστές θα εμπλουτίσουν την εμπειρία τους, μέσα από την παρουσίαση πραγματικών παραδειγμάτων και τη μελέτη ειδικών περιπτώσεων (case studies) που θα αναλύσουν οι ίδιοι, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Έτσι, οι σπουδαστές θα λάβουν απαραίτητα «εφόδια» αποτελεσματικής άσκησης των καθημερινών εργασιακών καθηκόντων τους, ενώ ταυτοχρόνως θα διαμορφώσουν το απαραίτητο υπόβαθρο παρακολούθησης και αφομοίωσης των πλέον εξειδικευμένων και προηγμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, που αφορούν στους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων και της ασφαλιστικής τεχνικής, ώστε να μπορούν να εμβαθύνουν στα τεχνικά μέρη τους και να βελτιώσουν ακόμη πιο πολύ, την επαγγελματική τους γνώση και εμπειρία.

δ.  Τέλος, πολύ σημαντικό, οι σπουδαστές θα ενισχύσουν πολύ την τεχνική τους κατάρτιση επί των Γενικών Ασφαλίσεων και θα επαυξήσουν, επομένως, την εργασιακή ανταγωνιστικότητα τους, την εξελιξιμότητά τους και την προοπτική της καριέρας τους.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος και Εισηγητής Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος και Εισηγητής του Προγράμματος είναι ο κος Γιώργος Σπαντιδάκης, Διευθυντής Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN (Non-Life Claims και Motor Line Business Manager). Ο κος Σπαντιδάκης διαθέτει υπερ20ετή Διευθυντική εμπειρία Underwriting και Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων, είναι Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, Μέλος της Δ.Ε. του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής και Μέλος Επιτροπών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε). Ο κος Σπαντιδάκης έχει παρουσιάσει πλειάδα τεχνικών εργασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αξιολόγησης Κινδύνων και Διαχείρισης Αποζημιώσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο.

 

Κόστος Συμμετοχής 

 Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή

 

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 330 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

 

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 150
 • Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

 

 

Οι συνάδελφοι που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους, μπορούν να τα αποπληρώσουν σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το Πρόγραμμα είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ, ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

 

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

 

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.