Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΖΩΗΣ,
E.I.A.S. CERTIFIED SPECIALIST in LIFE INSURANCE and RISK UNDERWRITING

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Περιγραφή και Θεματολογία

 

Οι  Ασφαλίσεις Ζωής αποτελούν την πεμπτουσία του Ασφαλιστικού Θεσμού και, επομένως, χρειάζεται να ευρίσκονται ψηλά στο ασφαλιστικό ενδιαφέρον της κοινωνίας μας, των Ασφαλιστικών Εταιρειών και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Οι εφαρμογές τους αφορούν σε σημαντικές πλευρές της ζωής μας και μας προστατεύουν έναντι δύσκολων περιστάσεων, απρόοπτων γεγονότων και απευκταίων περιστατικών. Επί παραδείγματι, μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε αξιοπρεπώς τις οικονομικές επιπτώσεις ασθενειών ή ατυχημάτων, που διακόπτουν τη ροή του εισοδήματός μας και απειλούν την ποιότητα της ζωής μας ή το βιοτικό επίπεδο της οικογένειάς μας. Ακόμη, επιτρέπουν και διευκολύνουν την αξιοπρεπή διαβίωση οικογενειών, σε απευκταίες περιπτώσεις απώλειας ζωής εκείνου του μέλους τους που εγγυόταν το οικογενειακό εισόδημα ή μεγάλου μέρους αυτού.

 

Στις πλέον προηγμένες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, οι Ασφαλίσεις Ζωής αποτελούν αναπόδραστο μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων, των οικογενειών, των ελευθέρων επαγγελματιών και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Η αναγνώριση της αξίας των Ασφαλίσεων Ζωής, σε αυτές τις χώρες και στις κοινωνίες τους οφείλεται ακριβώς στα οφέλη που εγγυώνται, στις λύσεις που προσφέρουν και στη μεγάλη αξία που ενσωματώνουν, έναντι του συγκριτικά χαμηλού κόστους τους.

 

Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες, οι Τράπεζες και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές εστιάζουν την προσοχή τους στις Ασφαλίσεις Ζωής, τις ενισχύουν και τις προβάλλουν, έτσι ώστε να προστατεύουν τους πελάτες τους και  τις οικογένειές τους από τις σοβαρότατες επιπτώσεις κινδύνων που τους απειλούν, καθ΄ όλα τα στάδια του κύκλου της ζωής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ζωής και Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής, EIAS Certified Specialist in Life Insurance and Risk Underwriting, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, επαναφέρει τις παραδοσιακές Ασφαλίσεις Ζωής στο προσκήνιο, αναπτύσσει ειδικούς τομείς αξιοποίησής τους, παρουσιάζει το εύρος των εφαρμογών τους, τις συνιστώσες τους, τα οφέλη τους και τους λόγους αγοράς τους, κατά την ακόλουθη θεματολογία:

 

α. Η Αγορά Ασφαλίσεων Ζωής κατά την Ελληνική και τη Διεθνή Εμπειρία

β. Νομοθετικό και Φορολογικό Πλαίσιο Ασφαλίσεων Ζωής

γ. Κίνδυνοι κατά τα Στάδια του Ανθρώπινου Κύκλου Ζωής

δ. Σχέδια Ασφαλίσεων Ζωής και Κύρια Ασφαλιστικά Προσαρτήματα

ε. Ειδικές Εφαρμογές Ασφαλίσεων Ζωής (σχεδιασμός μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και αποπληρωμής φόρου κληρονομιών, Key Man Insurance, χρηματοδότηση σπουδών και επαγγελματικής ανάπτυξης, …)

στ. Πρωτόκολλα Διαδικασιών (αξιολόγηση και αποδοχή κινδύνου, πρωτόκολλα εκδόσεων και αποζημιώσεων, …)

ζ. Πλεονεκτήματα και Οφέλη Ασφαλίσεων Ζωής Υπέρ Των Πελατών

η. Κίνητρα Αγοράς Ασφαλίσεων Ζωής

 

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Ζωής και της Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης και ολοκληρωμένης διοίκησής τους.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ιδίως των Κλάδων Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Ζωής και Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής ή να εξειδικευθούν περαιτέρω σε αυτά τα θεματικά πεδία.
 • Underwriters Ζωής και Υγείας και Στελέχη Αποζημιώσεων των Κλάδων Ζωής και Υγείας, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν και να επικαιροποιήσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί του θέματος, προς τον σκοπό ανάπτυξης της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Αναλογιστικών Τμημάτων, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις Ασφαλίσεις Ζωής και στην αξιολόγηση Κινδύνων Ζωής.

 

 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των ασφαλίσεων ζωής και των εφαρμογών τους και, δι΄ αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος.
 • Στελέχη τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και Bancassurance.

 

 

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ενδελεχής παρουσίαση του συνόλου των πλευρών των  Ασφαλίσεων Ζωής στο εκπαιδευτικό κοινό, η ανάλυση ειδικότερων διαστάσεων υψηλού ενδιαφέροντος όπως, επί παραδείγματι, των φορολογικών και των πραγματικών κινήτρων αγοράς τους, η εμβάθυνση στα οφέλη τους και η ανάπτυξη μεθόδων προβολής και ανάπτυξης των εργασιών τους.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, έχει ως ειδικότερους στόχους του, την αξιοποιήσιμη παρουσίαση σημαντικών εφαρμογών των Ασφαλίσεων Ζωής, όπως είναι οι ασφαλίσεις ειδικών επαγγελματικών ικανοτήτων, η ασφαλιστική αντιμετώπιση του κόστους κληρονομιών, κ.ο.κ.

 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIFE INSURANCE & RISK UNDERWRITING

Οι απόφοιτοι του εκπαιδευτικού προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIFE INSURANCE & RISK  UNDERWRITING, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

 

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν εξαίρετα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας, διαθέτοντα αξιοσημείωτη εμπειρία και εφαρμοσμένες γνώσεις επί των θεματικών αντικειμένων ευθύνης τους, ως εξής:

 

Ο κος Γιάννης Βασαλάκης, Διευθυντής Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας του Ομίλου INTERAMERICAN. Ο κος Βασαλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία επί θεμάτων αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, ενώ είναι ο δημιουργός του αυτοματοποιημένου παραμετρικού συστήματος αξιολόγησης και αποδοχής ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, γνωστού ως Genius Underwriting. Εξειδικευμένος εισηγητής του ΕΙΑΣ και του ΑΙΚ, έχει εκπονήσει αξιοπρόσεκτες μελέτες και έχει συγγράψει πρωτότυπα εγχειρίδια αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων, ειδικού ενδιαφέροντος ασφαλίσεων ζωής και υγείας.

 

Ο κος Παναγιώτης Σκαβάρας, Business Development Director της MedNet Greece. Ο κος Σκαβάρας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA in Finance του Βρετανικού Πανεπιστημίου HULL, καθώς και πτυχίου Β.Α. in Business Administration του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος DEREE. Έχει διατελέσει, επί σειρά ετών, ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος μεγάλων πολυεθνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, ως Διευθυντής Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας και Διευθυντής Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας. Είναι τακτικός Εκπαιδευτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, εξειδικευμένος επί θεμάτων Ασφαλίσεων Ζωής, Ασφαλίσεων Υγείας, Αξιολόγησης Ασφαλιστικών Κινδύνων Ζωής και Υγείας και Αποζημιωτικής Πολιτικής Ζωής και Υγείας.

 

Η κα Πένη Σαριδάκη, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Νομική Σύμβουλος Ασφαλιστικών Εταιρειών, Τραπεζών και Φορέων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, συγγραφεύς νομικών και ασφαλιστικών εγχειριδίων και μελετών, με πολυετή  εμπειρία επί του θέματος, τακτική συνεργάτης του Ε.Ι.Α.Σ. στις ενότητες Ασφαλιστικού Δικαίου του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

 

Ο κος Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών.

 

Ο κος Κώστας Παπαϊωάννου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση στους τομείς Ειδικών Εφαρμογών Ασφαλίσεων Ζωής, Χρηματοοικονομικών Προϊόντων,  Υπηρεσιών και Financial Planning. Ο κος Παπαϊωάννου έχει σπουδές Οικονομικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ενώ διαθέτει πολυετή και πολυσχιδή εργασιακή εμπειρία, ως διευθυντικό στέλεχος ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών της ελληνικής αγοράς, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και άλλων εκπαιδευτικών φορέων, ενώ  άρθρα του φιλοξενούνται σε κλαδικά περιοδικά και ιστοτόπους ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

 

Κόστος Συμμετοχής 

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή

 

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 330 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

 

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 150

 

 • Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

 

 

Οι συνάδελφοι που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους, μπορούν να τα αποπληρώσουν σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το Πρόγραμμα είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ, ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

 

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

 

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.