Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
RISK MANAGEMENT, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ και ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ,
E.I.A.S. CERTIFIED SPECIALIST in RISK MANAGEMENT and REINSURANCE

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

 

Οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι, η συχνότητα της επέλευσής τους και η σφοδρότητα των επιπτώσεών τους οξύνονται διαρκώς και απασχολούν πλέον έντονα την κοινωνία και την οικονομία μας, εγχώρια και παγκόσμια, αφού το κόστος τους είναι ήδη δυσβάσταχτο, ενώ παρουσιάζει τάσεις ραγδαίας αύξησής του περαιτέρω. Οι εξελίξεις αυτές περί τους ασφαλιστικούς κινδύνους και το ανυπολόγιστο κόστος μετά την επέλευσή τους, ευαισθητοποιούν την παγκόσμια κοινότητα και την πολιτική ηγεσία, ενώ αναδεικνύουν ακόμη πιο πολύ τον ρόλο της ασφάλισης ως καταλυτικό, κρίσιμο και πραγματικά απαραίτητο. Η ασφαλιστική αγορά ανταποκρίνεται στον στρατηγικό ρόλο της, προσφέρει ουσιαστικές λύσεις και αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ασφαλιστικής τεχνικής, αντασφαλίσεων και risk management, ώστε οι παρεμβάσεις της να είναι άμεσες και αποτελεσματικές, ανεξαρτήτως του αναλαμβανόμενου κόστους τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, EIAS Certified Specialist in Risk Management and Reinsurance, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από κοινού. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν.

Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, αφού τα θεματικά αντικείμενα του συνδέονται με τα εργασιακά καθήκοντα πλείστων όσων διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά και επίλεκτων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, τα οποία και προάγουν, εξειδικεύουν περαιτέρω και επικαιροποιούν.

 

Περιγραφή και Θεματολογία

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, EIAS Certified Specialist in Risk Management and Reinsurance, έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας να έχουν τη δυνατότητα συστηματικής επισκόπησης της πλέον επίκαιρης, εξειδικευμένης και άρτιας τεχνογνωσίας επί των προαναφερόμενων τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος των σύγχρονων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, επί της Τεχνικής Ασφαλιστικών Κινδύνων, της Αντασφαλιστικής Τεχνικής και των Αντασφαλίσεων, ως καθοριστικών παραγόντων του τελικού αποτελέσματος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Χώρας μας, αλλά και διεθνώς.

Προς τον σκοπό αυτό, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προβλέπει πλήρεις και συνδυαστικές μαθησιακές ενότητες Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, ως εξής:

 

1.Risk Management, Συστηματική Τεχνική Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων

Οι μεγάλοι κίνδυνοι που απειλούν καίριες διαστάσεις της ευρύτερης οικονομικής δραστηριότητας και λειτουργίας, είναι ποικίλοι, εμφανίζονται συχνά και οι επιπτώσεις τους μπορεί να είναι δυσβάσταχτες, ενώ οι προκαλούμενες ζημίες στην επιχειρησιακή δραστηριότητα και στην περιουσία, μπορεί να είναι ανυπολόγιστες, όταν επέλθουν.

Η ασφαλιστική τεχνική πρόληψής τους, αποτροπής ή αντιμετώπισής τους προσφέρει ουσιαστικές λύσεις και διεξόδους έναντι αυτών των κινδύνων και των ζημιογόνων επιπτώσεών τους στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και στα περιουσιακά τους στοιχεία ή στα περιουσιακά στοιχεία των συμπολιτών μας.

Η ενότητα αυτή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος παρέχει την πλέον επίκαιρη και εφαρμοσμένη ασφαλιστική τεχνογνωσία αναγνώρισης των απειλητικών αυτών κινδύνων,  εκτίμησης των πιθανοτήτων επέλευσής τους, αξιολόγησης των επιπτώσεων και των προκαλούμενων ζημιών τους, αλλά και του τρόπου συστηματικής διαχείρισής τους.

Ειδικότερα, η ενότητα περιγράφει τη συστηματική διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και ιδιώτες αλλά και εξηγεί τον σημαντικό ρόλο της ασφάλισης και της ασφαλιστικής τεχνικής στη διαδικασία αυτή.

 

2.Αντασφαλίσεις και Αντασφαλιστική Τεχνική

Άρρηκτα συνδεδεμένες με την τεχνική διαχείρισης του ασφαλιστικού κινδύνου, Risk Management, είναι οι Αντασφαλίσεις και η Αντασφαλιστική Τεχνική, οι οποίες αποτελούν επίσης σημαντικότατους τομείς ενδιαφέροντος της ασφαλιστικής επιστήμης και της ασφαλιστικής πρακτικής.  Η σωστή άσκησή τους επιτρέπει στους ασφαλιστές, δηλ. στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ασφαλιστικά έργα και καλύπτουν σοβαρούς ασφαλιστικούς κινδύνους, να περιορίζουν την έκθεσή τους στις οικονομικές επιπτώσεις των κινδύνων αυτών, δια του επιμερισμού τους ή της κατάλληλης «μεταφοράς» τους σε άλλους (αντ)ασφαλιστικούς οργανισμούς.  Ενώ η λογική της αντασφάλισης των ασφαλιστικών εταιρειών έναντι των οικονομικών επιπτώσεων επέλευσης κινδύνων που ασφαλίζουν φαίνεται μάλλον απλή, στην πραγματικότητα είναι μία εξαιρετικά κρίσιμη υπόθεση, εμπεριέχουσα τεχνικά χαρακτηριστικά, νομικά γνωρίσματα, υπολογιστικές απαιτήσεις και λογιστική διαχείριση.

Έτσι, η ενότητα αυτή του Εκπαιδευτικού μας Προγράμματος «φωτίζει» τα προαναφερόμενα σημεία και αναδεικνύει τον απαραίτητο ρόλο που διαδραματίζουν η Αντασφάλιση και η Αντασφαλιστική Τεχνική στη φιλοσοφία του ασφαλιστικού θεσμού, στη βιωσιμότητά του και στη σωστή άσκησή του σε πρακτικό επίπεδο, προς όφελος των ασφαλιστών (ασφαλιστικών εταιρειών), των πελατών τους, της αξιοπιστίας του συστήματος της ιδιωτικής ασφάλισης, της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων δύο (2) μαθησιακών ενοτήτων, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, EIAS Certified Specialist in Risk Management and Reinsurance, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, αναπτύσσει ενδελεχώς και αναλύει τα ακόλουθα θέματα:

 

1.Risk Management

α. Θεμελιώδεις Έννοιες και Αρχές Risk Management, Η Έννοια του Κινδύνου

β. Στάδια Συστηματικού Risk Management

 • Αναγνώριση Κινδύνου
 • Εκτίμηση Κινδύνου
 • Έλεγχος Κινδύνου
 • Χρηματοδότηση Κινδύνου

γ. Εφαρμογή των σταδίων Risk Management υπέρ της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των (δυνητικών) ασφαλισμένων

δ. Παράδειγμα Εφαρμογής στον Κλάδο Ασφαλίσεων Περιουσίας

ε. Εισαγωγή στη Θεωρία Λήψης Αποφάσεων περί Κινδύνου

 • Ποιοι κίνδυνοι μπορούν να κρατηθούν, ποιοι πρέπει να μεταφερθούν
 • Πότε έχει νόημα η ασφάλιση
 • Ο ρόλος της απαλλαγής

στ. (Μοντέλο) Risk Management Ασφαλιστικής Εταιρείας

 

2.Αντασφαλίσεις και Αντασφαλιστική Τεχνική

 • Προσέγγιση της έννοιας της Αντασφάλισης
 • Ορισμός της Αντασφάλισης
 • Τρόποι και Τύποι Αντασφάλισης
 • Ανάλυση των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών
 • Ανάλυση Αντασφαλιστικών Λογαριασμών ανά είδος σύμβασης (Αναλογική, Μη Αναλογική)
 • Ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών
 • Τιμολόγηση Αντασφαλιστικών Συμβάσεων
 • Συμπεράσματα

Τα προαναφερόμενα θεματικά αντικείμενα αναπτύσσονται λεπτομερώς και κατά τρόπον εύληπτο, διαδραστικό και εφαρμοσμένο, από τους εμπειρότατους, επιστημονικά καταρτισμένους και λίαν εξειδικευμένους εισηγητές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, ενώ έμφαση δίδεται στη μελέτη και ανάλυση ειδικών περιπτώσεων υψηλού ενδιαφέροντος, case studies, προς τον σκοπό της αποτελεσματικότερης εφικτής εμπέδωσης της τεχνογνωσίας του Προγράμματος και της λειτουργικής μεταφοράς της στην εργασιακή καθημερινότητα του εκπαιδευτικού του κοινού.

 

Μαθησιακό μοντέλο

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των παραμέτρων Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν το θεσμικό πλαίσιο, τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο των εν λόγω τομέων ενδιαφέροντος.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που επιθυμούν να ενισχύσουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους επί θεμάτων Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, ώστε να καταστούν ακόμη πιο λειτουργικά στην εργασιακή δομή των επιχειρήσεών τους, ενισχύοντας παραλλήλως την απόδοση της εργασίας τους και την προοπτική εξέλιξής τους.

β.  Ειδικότερα, διοικητικά στελέχη της Διεύθυνσης Risk Management, της Διεύθυνσης Αντασφαλίσεων, της Αναλογιστικής Διεύθυνσης, της Οικονομικής Διεύθυνσης, της Τεχνικής Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Operations και της Νομικής Υπηρεσίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εμπλέκονται στη διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου,  καθώς και στην έκδοση, στη διαχείριση, στη συγκρότηση ή υποστήριξη γενικών και ειδικών αντασφαλιστικών λογαριασμών, συμβάσεων ή συμφωνιών.

γ. Κατ΄ αυτήν την έννοια, στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν Risk Management, Αντασφαλίσεις και Αντασφαλιστική Τεχνική, συνδιαλέγονται με μεγάλους πελάτες ή μεγάλους (δυνητικούς) πελάτες προς ασφάλιση, καθώς και στελέχη που εξειδικεύονται στην αξιολόγηση και την ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων (ενδεικτικά, Πραγματογνώμονες, Underwriters, Claims Managers and Adjusters, …).

δ. Ορκωτούς Λογιστές που ελέγχουν ασφαλιστικές εταιρείες ή συμμετέχουν σε ελεγκτικά προγράμματα ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και σε Λογιστές που επιθυμούν να διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε ειδικότερα θέματα, όπως είναι η λογιστική απεικόνιση των αντασφαλιστικών συμβάσεων.

ε. Στελέχη  μεγάλων επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων στους οποίους υπόκειται η επιχείρησή τους, καθώς και με την ασφάλιση αυτών.

στ. Επίλεκτους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, οι οποίοι διαχειρίζονται λογαριασμούς μεγάλων πελατών τους και επιθυμούν να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τις επαγγελματικές δυνατότητες εξέλιξης, προόδου και ανάπτυξης των εργασιών τους.

ζ. Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται ειδικά ασφαλιστικά θέματα, απτόμενα του περιεχομένου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Να προσφέρει ενδεδειγμένη κατάρτιση επί του συνολικού φάσματος των εφαρμογών Risk Management, στο πλαίσιο προσομοιώσεων της τεχνικής διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων.
 • Να περιγράψει την ενδεδειγμένη δομή λήψης αποφάσεων και ασφαλιστικών επιλογών που αναγνωρίζουν, προλαμβάνουν, αξιολογούν, περιορίζουν και αντιμετωπίζουν επαρκώς τους κινδύνους αυτούς και τις παρενέργειές τους, όταν επέλθουν.
 • Να προσφέρει εφαρμοσμένη εμπειρία συστηματικής διαχείρισης (μεγάλων) κινδύνων, προς όφελος της οικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των σημαντικών δυνατοτήτων της ασφαλιστικής τεχνικής.
 • Να περιγράψει τα οφέλη εκ της συστηματικής εφαρμογής ενδεδειγμένων μοντέλων Risk Management, Insurance and Reinsurance.
 • Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με το σύγχρονο πλαίσιο αρχών Risk Management, Αντασφάλισης και Αντασφαλιστικής Τεχνικής.
 • Να ενισχύσει πολύ την αντασφαλιστική τεχνογνωσία του εκπαιδευτικού κοινού, ώστε να το διευκολύνει κατά την άσκηση της αντασφαλιστικής τεχνικής.
 • Να εμπεδώσει δια παραδειγμάτων, εμπειριών και case studies, το συνολικό πλαίσιο Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, καθώς και των πρακτικών εφαρμογών τους.
 • Να επεξηγήσει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα τα οικονομικά δεδομένα που απαρτίζουν τους αντασφαλιστικούς λογαριασμούς συμβάσεων και συμφωνιών, με έμφαση στην ανάλυση σχεδίων αντασφαλιστικών λογαριασμών και στη λογιστική απεικόνιση τους, με ξεχωριστή αναφορά στις αναλογικές και στις μη-αναλογικές συμβάσεις.

 

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in RISK MANAGEMENT AND REINSURANCE

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in RISK MANAGEMENT AND REINSURANCE, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας.

 

Οφέλη εκ της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους της πιστοποίησης τους και της απορρέουσας περαιτέρω ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσης, η παρακολούθηση του ολοκληρωμένου αυτού Εκπαιδευτικού Προγράμματος αποτελεί σημαντικό «εφαλτήριο» προόδου των αποφοίτων του στην ασφαλιστική αγορά μας και ισχυροποίησης της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας τους με τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές και εφαρμοσμένες αρχές επί του θεματικού αυτού αντικειμένου των υψηλών απαιτήσεων, αλλά και μεγάλων ωφελειών.

 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail. Πλέον των σημειώσεων αυτών, στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί το νέο βιβλίο του κου Γιάννη Κακαβίτσα, Συντονιστικού Υπεύθυνου και εκ των εισηγητών του προγράμματος, υπό τον τίτλο “Βασικές Αρχές της Αντασφάλισης”.

 

 

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Συντονιστικός Υπεύθυνος και εκ των Εισηγητών του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι ο κος Γιάννης Κακαβίτσας, Director, Non-Life Treaty της Εταιρείας CARPENTER TURNER S.A. Ο κος Κακαβίτσας είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές (Diploma in Advanced Studies και M.A. in Economics) στο Πανεπιστήμιο Manchester της Αγγλίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το έτος 1982 στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕEΓΑ, όπου διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής Αντασφαλίσεων, έως το έτος 1992.

Από το  έτος 1992 έως το  έτος 2012 διετέλεσε Διευθυντής Συμβατικών Αντασφαλίσεων της Εταιρείας Aon Benfield, ενώ έκτοτε είναι Director Non-Life Treaty της Εταιρείας Carpenter Turner. Ο κος Κακαβίτσας έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει ως Εισηγητής σε πολλά Συνέδρια Αντασφαλίσεων της Ελλάδος και του εξωτερικού, ενώ διδάσκει θέματα Αντασφαλίσεων και Risk Management στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, στο Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου και σε εξειδικευμένα προγράμματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Άρθρα του έχουν  δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά του ασφαλιστικού κλάδου, ενώ είναι συγγραφέας του βιβλίου «Βασικές Αρχές Αντασφάλισης» (πρώτη έκδοση, έτος 1993).

 

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διδάσκουν, επίσης:

Ο κος Αλέξανδρος Τέρνερ, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας CARPENTER TURNER S.A.

Ο κος Τέρνερ εργάστηκε επί σειρά ετών στον Όμιλο AON, ασκώντας  χρέη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στο γραφείο του Ομίλου στην Ελλάδα. Ο κος Τέρνερ  έχει ολοκληρωμένες σπουδές Στατιστικής και Οικονομικών  Επιστημών στο University College of  London, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ναυτιλιακών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών σπουδών, M.Sc. in Shipping, Trade and Finance του Sir CASS Business School.  Διαθέτει επίσης την πιστοποίηση του Chartered Insurance Institute  του Λονδίνου (ACII), ενώ διετέλεσε Βρετανός Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου από τον Μάιο του έτους 2017 έως και τον Νοέμβριο του έτους 2020.

Ο κος Νίκος Γουλής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί αντασφαλιστικών θεμάτων και επί θεμάτων εκπαίδευσης στην Αντασφάλιση και Αντασφαλιστική Τεχνική, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, διαθέτων αξιοπρόσεχτη μετεκπαίδευση σε ασφαλιστικά θέματα και εξειδίκευση σε θέματα Αντασφαλίσεων. Διετέλεσε επί 35ετία Στέλεχος της Διεύθυνσης Αντασφάλισης της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής και επί 3ετία Μέλος της Διοίκησης της Εταιρείας Matrix Insurance & Reinsurance Brokers. Έχει, επίσης, διατελέσει Μέλος της Επιτροπής Αντασφαλίσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ενώ είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, επί θεμάτων Αντασφάλισης και Αντασφαλιστικής Τεχνικής.

 

Κόστος Συμμετοχής 

 Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή

 

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 330 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

 

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 150
 • Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

 

 

Οι συνάδελφοι που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους, μπορούν να τα αποπληρώσουν σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το Πρόγραμμα είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ, ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

 

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

 

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.