Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 5 και 7 Ιουλίου 2022, 16:00 – 19:20

Ο εξελισσόμενος κατευνασμός της πανδημίας και η συνεχής μείωση των δεικτών επικινδυνότητάς της, επαναφέρουν βαθμιαία την κανονικότητα στον τρόπο ζωής μας και στην οικονομική δραστηριότητα της Χώρας μας. Σε αυτό το περιβάλλον ανάκτησης της κανονικότητας, παρατηρούμε ένταση του «ρεύματος» τουρισμού προς τη Χώρα μας και προγραμματισμό πολυάριθμων οικονομικών, πολιτιστικών και επιστημονικών δράσεων, πρωτίστως εμπορικών και βιομηχανικών εκθέσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και συνεδρίων κατά τους αμέσως επόμενους θερινούς και φθινοπωρινούς  μήνες. Η ασφαλιστέα ύλη που συγκεντρώνουν οι δράσεις αυτές, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη, ενδιαφέρουσα και εκτεινόμενη σχεδόν στο σύνολο των εφαρμογών των ασφαλίσεων πυρός και ευθύνης.

Ανταποκρινόμενο στην επικαιρότητα του θέματος το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Εμπορικών Εκθέσεων, Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και Συνεδρίων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από κοινού. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν.

Συνιστούμε θερμά την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς εκτιμούμε ότι η προσφερόμενη επί του θέματος εξειδικευμένη τεχνογνωσία επιτρέπει την αξιοποίηση των παρατηρούμενων ασφαλιστικών ευκαιριών, των σημαντικών δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών αλλά και των επίσης σημαντικών δυνατοτήτων εμπλουτισμού της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς, διοικητικών στελεχών και διαμεσολαβητών, από κοινού.

 

Περιγραφή και Θεματολογία

Η Χώρα μας διαθέτει τεράστιο πολιτιστικό «κεφάλαιο»,  το οποίο αξιοποιείται πολυσχιδώς, ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια των θερινών και φθινοπωρινών μηνών, σε συνδυασμό μάλιστα με τον πολλαπλασιασμό του τουριστικού «ρεύματος»  αυτής της χρονιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτιστική ζωή διανθίζεται με εκδηλώσεις πολύμορφων δραστηριοτήτων. Στις  ηλεκτρονικές σελίδες, στην τηλεόραση, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, στον τύπο, ακόμη και στο δρόμο, προβάλλονται συναυλίες, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εμπορικές και εικαστικές εκθέσεις, συνέδρια ποικίλου περιεχομένου, καλλιτεχνικά φεστιβάλ, δρώμενα και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό,  μεταξύ άλλων, την επίτευξη εσόδων και κέρδους. Η ενδεχόμενη ακύρωση αυτών των εκδηλώσεων σημαίνει σημαντική οικονομική ζημιά για τους διοργανωτές τους, αφού είναι αυτοί που αναλαμβάνουν τις συμφωνίες με προσκεκλημένους εμπόρους, καλλιτέχνες και επιστήμονες, τη μεταφορά εξοπλισμού ή εκθεμάτων, καθώς και την επιλογή και ενοικίαση των εγκαταστάσεων υλοποίησής τους, είτε πρόκειται περί καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, είτε πρόκειται περί εμπορικών ή βιομηχανικών εκθέσεων, είτε πρόκειται περί επιστημονικών ή άλλων συνεδρίων.

Η ασφαλιστική «ύλη» που σχετίζεται με αυτές τις εκδηλώσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσα, οικονομικά πολύ μεγάλη, αξιοσημείωτη και πολύπλευρη.

Έτσι, το σχετικό ενδιαφέρον των ασφαλιστικών εταιρειών και των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, των στελεχών τους και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, είναι αντιστοίχως μεγάλο και επίκαιρο.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Εμπορικών Εκθέσεων, Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και Συνεδρίων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, επιχειρεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτό το ενδιαφέρον και να προσφέρει κατάλληλη ασφαλιστική τεχνογνωσία, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των εργασιών της ασφαλιστικής αγοράς μας σε αυτές τις πολύ σημαντικές περιοχές της δραστηριότητάς της.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχουν ως εξής:

α. Η αγορά και οι προοπτικές της σε αριθμούς

β. Ορισμοί, πεδία εφαρμογής και Νομικό Πλαίσιο των Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Εκθέσεων και Συνεδρίων

γ. Τύποι Ασφαλίσεων και ασφαλιστέα «ύλη»

δ. Δομή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

 • Τυπικές και μη τυπικές Ασφαλιστικές καλύψεις
 • Προσδιορισμός Ασφαλιζομένων Κεφαλαίων
 • Διατύπωση και Ανάλυση Όρων, Εξαιρέσεων και Απαλλαγών

ε. Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Κινδύνων και Διαδικασία Underwriting

 • Κριτήρια Ανάληψης Κινδύνου
 • Κριτήρια Διαπραγμάτευσης Κινδύνου
 • Κριτήρια Απόρριψης Κινδύνου
 • Κριτήρια Αναθεώρησης Κινδύνου

στ. Παράγοντες Τιμολόγησης

ζ. Διαδικασία Έκδοσης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

η. Αποζημιωτική Πολιτική και Διαδικασία Πληρωμής Ζημιών

θ. Εμπειρική και Τεχνική Ανάλυση Σπουδαίων Περιπτώσεων και Θέματα Διαχείρισης Ειδικών Ασφαλιστικών Κινδύνων

ι. Ασφαλιστικά Οφέλη και Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Πωλήσεων

 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Εμπορικών Εκθέσεων, Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και Συνεδρίων αναλύει εύληπτα και σε βάθος τα προαναφερόμενα θέματα και προτείνει κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις, προς όφελος των ασφαλιζομένων, αλλά και των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, που έτσι αξιοποιούν τις ευκαιρίες ακόμη μιας ειδικής αγοράς υψηλού ενδιαφέροντος, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του θεματικού αντικειμένου, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εργάζονται στους τομείς Γενικών Ασφαλίσεων, περιουσίας και ευθύνης, και επιθυμούν να αποκτήσουν αξιόλογη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Εμπορικών Εκθέσεων, Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και Συνεδρίων.

β. Ειδικότερα, Διοικητικά Στελέχη των Κλάδων Ασφαλίσεων  Αστικής Ευθύνης και Πυρός, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τη διαθέσιμη τεχνογνωσία τους, να εμβαθύνουν και να εξειδικευτούν στις Ασφαλίσεις Εμπορικών Εκθέσεων, Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και Συνεδρίων.

γ. P & C Underwriters, Πραγματογνώμονες, Διακανονιστές Ζημιών και Στελέχη Εκδόσεων και Αποζημιώσεων, που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους επί του εν λόγω θεματικού τομέως.

δ. Στελέχη Operations, Πωλήσεων, Marketing, Product Development, Εξυπηρέτησης Πελατών, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Μεγάλων Πελατών, Τομέων Ειδικών Κινδύνων, Αναλογιστικών Τομέων, Risk Management και Εκπαίδευσης ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις Εμπορικών Εκθέσεων, Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και Συνεδρίων.

ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που σχεδιάζουν την είσοδο τους στην αγορά των Εμπορικών Εκθέσεων, Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και Συνεδρίων και επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας και επιχειρηματολογίας.

στ.  Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα.

ζ.  Ιδιοκτήτες και Στελέχη Εταιρειών διοργάνωσης Εμπορικών Εκθέσεων, Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και Συνεδρίων.

 

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

slider1Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδελεχή κατάρτιση των συμμετεχόντων επί του συνόλου των θεμάτων εμπορικών εκθέσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και συνεδρίων (π.χ. μουσικών συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, πολιτιστικών δρώμενων, ….), εικαστικών ή εμπορικών Εκθέσεων και Συνεδρίων.

Η προσέγγιση του θέματος επιτελείται μέσα από την παρουσίαση και την ανάλυση της συνολικής ασφαλιστέας «ύλης» που μας προσφέρουν οι  εν λόγω αγορές, σε συνδυασμό με τις ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες, προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο προβλέπεται να απαντήσει σε κάθε ερώτημα που γεννάται εν σχέσει με την αγορά εμπορικών εκθέσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και συνεδρίων, με τις ασφαλιστικές διαδικασίες της, τις ευκαιρίες της και τους εμπεριστατωμένους τρόπους αξιοποίησής τους.

 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ αναλυτικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στη ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου.

 

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι:

Ο κος Στάθης Γκόργκας, Εμπορικός Διευθυντής της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ. Ο κος Γκόργκας είναι Διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το έτος 2000, ως Underwriter του Ομίλου INTERAMERICAN και, ακολούθως, ως Προϊστάμενος του Κλάδου Πυρός, ενώ μεταξύ των ετών 2008 και 2019 διετέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος της Ασφαλιστικής Εταιρείας PRIME Insurance, επι κεφαλής των Τομέων Underwriting, Αποζημιώσεων Γενικών Κλάδων (Motor και Non-Motor), αλλά και Αντασφαλίσεων της Εταιρείας. Έχει μετεκπαιδευθεί στους διεθνείς ασφαλιστικούς οργανισμούς Swiss Re, Scor Re και Eurapco, είναι απόφοιτος, αλλά και Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ διδάσκει σε εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα κλαδικού ενδιαφέροντος των Διοικητικών Στελεχών και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Ο κος Γκόργκας είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ έχει διατελέσει μέλος της Υποεπιτροπής Πυρός και της Επιτροπής Περιουσίας και Αντασφαλίσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

 

Ο κος Νίκος Μπάης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές ασφαλιστικού περιεχομένου στη Γερμανία, στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις εταιρείες Munich Re,  Lloyd’s και L’ Union des Assurances de Paris. Ο κος Μπάης διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις αξιολόγησης και ανάληψης Μεγάλων Κινδύνων του συνολικού φάσματος ασφαλιστικών εργασιών, σε περιβάλλον πολυεθνικών ομίλων της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Σήμερα δραστηριοποιείται στην insurance audit.gr ως Σύμβουλος επί θεμάτων Insurance Auditing, Risk Management και Mentoring τεχνικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Κόστος Συμμετοχής 

 Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

 

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

 

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 50

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,06%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

 

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

 

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.