Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Τομείς Α και Β, σε Περιβάλλον e-learning
Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας
που απαιτούνται κατά το έτος 2024

Έναρξη Προγραμμάτων: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024

 

Έως τη λήξη του τρέχοντος έτους 2024, οι συνάδελφοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και τα διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που έχουν υποχρεώσεις επαναπιστοποίησης, χρειάζεται να συμπληρώσουν δεκαπέντε (15) ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσής τους, κατανεμημένες μεταξύ των Τομέων Α και Β, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις υποχρεώσεις αυτές και να επαναπιστοποιηθούν.

Προς τον σκοπό διευκόλυνσης των εν λόγω συναδέλφων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος και πραγματοποιούνται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, με έναρξή τους τη Δευτέρα, 29 Απριλίου, όπως προαναφέρεται.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ A

1. Ασφαλίσεις Υγείας
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης
——————————————————————————————————————————————

2. Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης
——————————————————————————————————————————————

3. Ομαδικές Ασφαλίσεις
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης
——————————————————————————————————————————————

4. Σύγχρονα Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωής
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης
——————————————————————————————————————————————

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β

1. Cyber Security Risks Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, οι Υποχρεώσεις Συμμόρφωσης και οι Προβλέψεις Αποτροπής Κινδύνων

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης
——————————————————————————————————————————————

2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων υπό το Πρίσμα Ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών 
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης

——————————————————————————————————————————————

3. Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης
——————————————————————————————————————————————

4. Συναλλακτικές Σχέσεις και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών
Διαμεσολαβητών
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης
——————————————————————————————————————————————

5. Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έναντι των Πελατών τους, Απορρέουσες
από τον Νόμο 4583/2018
Πιστοποιημένης διάρκειας πέντε (5) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης
——————————————————————————————————————————————

6. Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων
Πιστοποιημένης διάρκειας δέκα (10) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης
——————————————————————————————————————————————

Μεταξύ των προαναφερόμενων Προγραμμάτων, μπορείτε να επιλέξετε αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον σας και να συμπληρώσετε έτσι τις ώρες επανεκπαίδευσης που απαιτούνται, προς τον σκοπό της εμπρόθεσμης επαναπιστοποίησής σας.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

Τα προαναφερόμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Τομέων Α και Β  απευθύνονται σε:

α. Ασφαλιστικούς και Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, ειδικότερα Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

β. Διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που έχουν υποχρεώσεις επαγγελματικής εκπαίδευσής τους.

γ. Διοικητικά Στελέχη Τραπεζών που ασκούν καθήκοντα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κύριος σκοπός των προαναφερόμενων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Τομέων Α και Β, είναι η παροχή προς το εκπαιδευτικό τους κοινό άριστης και πλήρως αξιοποιήσιμης τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους, καθώς και η ουσιαστική διευκόλυνση του εκπαιδευτικού κοινού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής του.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Τομέων Α και Β, θα έχουν στη διάθεσή τους πλήρες set ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών σημειώσεων, παρουσιάσεων power point, case studies, ασκήσεων κατανόησης και τεστ αυτοαξιολόγησης γνώσεων, που διευκολύνουν την επιτυχή ανταπόκρισή τους στο εξεταστικό σκέλος των Προγραμμάτων.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της επιλογής τους, χρειάζεται να υποβάλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής, έως και την Παρασκευή, 31 Μαΐου, 14:00. Ακολούθως, θα λάβουν ειδικό κωδικό πρόσβασης στα Προγράμματα της επιλογής τους και κατάλληλες οδηγίες ψηφιακής παρακολούθησης.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• € 30 ανά συμμετοχή ανά Πρόγραμμα

 

Αίτηση Συμμετοχής