Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ_23 & 25/11/2021, 16:00 - 19:20

 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ_23 & 25/11/2021, 16:00 - 19:20

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Η παραγωγή προϊόντων και η κατανάλωσή τους δεν είναι άμοιρες κινδύνων. Αντιθέτως, ενδεχόμενες αστοχίες στις διαδικασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου τους μπορεί να αποδειχθούν επώδυνες και βλαπτικές, τόσο για τις επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής τους, όσο και για τους καταναλωτές αυτών. Σε πλειάδα περιπτώσεων επέλευσης των εν λόγω κινδύνων, οι εγειρόμενες νομικές και οικονομικές απαιτήσεις τείνουν να αποδεικνύονται μεγάλες, δυσβάστακτες έως και ανυπολόγιστες. Έναντι των κινδύνων και απαιτήσεων αυτών, το σύνολο των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στα στάδια παραγωγής και διανομής προϊόντων, επιδιώκει αυτονόητα να προστατευθεί. Έτσι, οι Ασφαλίσεις Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος αναδεικνύονται σε έναν εκ των πλέον ανερχόμενων και κρίσιμων τομέων ασφαλιστικού ενδιαφέροντος και ανάπτυξης εργασιών, διεθνώς και στη Χώρα μας, αφού οι εν λόγω ασφαλίσεις καλύπτουν αποτελεσματικά τους προαναφερόμενους κινδύνους και τις προκαλούμενες επιπτώσεις τους, προς όφελος της οικονομικής σταθερότητας όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις διαδικασίες παραγωγής, μεταφοράς και διανομής προϊόντων, ευαίσθητων και καταναλωτικών, ενδιάμεσων και κεφαλαιουχικών, διαρκών ή βιομηχανικών.        

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν. Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς ο τομέας των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος αναμένεται να ευρεθεί ακόμη υψηλότερα στις προτεραιότητες των Επιχειρήσεων της αγοράς μας, αλλά και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, καθώς η θέση του στην ελληνική και την ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία ενισχύεται, ο ευαίσθητος ρόλος του στην εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των επιχειρήσεων κατοχυρώνεται, ενώ το θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει διευκολύνει πολύ την ανάπτυξη ασφαλιστικών πρωτοβουλιών, άρα και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών.

 

Περιγραφή και Θεματολογία

Ό,τι παράγεται και καταναλίσκεται, δεν είναι πάντοτε ανώδυνο και απαλλαγμένο κινδύνων! Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει οικονομική βλάβη και ζημίες, υλικές ή άυλες. Ενδεικτικά, φθορές, βλαπτικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, δυσφήμιση, μείωση επί των πωλήσεων και απορρέουσα απώλεια εσόδων.
Η βλαπτική αιτία και η αιτία της ζημιάς μπορεί να προέρχονται από αστοχίες στο κατασκευαστικό υλικό του προϊόντος, από αστοχίες στη διαδικασία παραγωγής του, από επέλευση κινδύνων κατά τον τρόπο ή τη διαδρομή μεταφοράς του, καθώς και από στοιχεία βλαπτικής μεταβολής των χαρακτηριστικών, των συστατικών ή της ποιότητάς του.
Συχνά, οι προκαλούμενες ζημιές και οι παρενέργειές τους είναι ανυπολόγιστες και δυσβάσταχτες, τόσο για τον κατασκευαστή του προϊόντος και τις επιχειρήσεις εμπορίας του, όσο και για όλους όσοι συμμετέχουν στην ευρύτερη παραγωγική «αλυσίδα» και τις αλυσίδες διανομής, εμπορίας και κατανάλωσής του. Από τον παραγωγό της πρώτης ύλης, τον κατασκευαστή, τον συσκευαστή, τον μεταφορέα, τον διανομέα και τον πωλητή, έως και τον τελικό καταναλωτή.
Τους εν λόγω κινδύνους και τις προκαλούμενες επιπτώσεις τους καλύπτει αποτελεσματικά η Ασφάλιση Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, που αποτελεί εξαιρετικά ανερχόμενο και στρατηγικά κρίσιμο τομέα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, διεθνώς και στη Χώρα μας.
 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών παρουσιάζει, αναπτύσσει και αναλύει τους κινδύνους που προέχει να ασφαλιστούν, τη διαδικασία ασφάλισής τους, τις αξιοποιούμενες μεθόδους underwriting και αντασφάλισης, τον «κύκλο» ζημιών, αποζημιώσεων και διαχείρισης τους, καθώς και τις δυνατότητες πωλήσεων και ανάπτυξης εργασιών του εν λόγω τομέως ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ αναλύεται, το νομικό καθεστώς που διέπει την ευθύνη και τους κινδύνους ανάκλησης προϊόντος.

Ειδικότερα, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, έχει ως εξής:

α. Εύρος Αγοράς, Μεγέθη και Ευκαιρίες
β. Νομικό καθεστώς ευθύνης και κινδύνων παραγωγής, διανομής και εμπορίας προϊόντων
• Η έννοια του ελαττωματικού προϊόντος και οι επιπτώσεις παραγωγής, διανομής και εμπορίας του
• Ορισμός υπευθυνότητας ελαττωματικού προϊόντος
γ. Ασφαλίσεις Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος
• Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι
• Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
• Αντικείμενα Ασφάλισης
• Χαρακτηριστικά παραδείγματα ασφαλίσεων
δ. Δομή ασφαλιστηρίου συμβολαίου
• Όροι
• Εξαιρέσεις
• Διαπραγματευόμενα Ασφαλιστικά Αντικείμενα
ε. Αξιολόγηση Κινδύνων και Underwriting
• Προϋποθέσεις
• Προασφαλιστικός Έλεγχος
• Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια
στ. Τρόποι ασφαλιστικών καλύψεων
• Ασφάλιση
• Αντασφάλιση
• Προαιρετική ασφάλιση
ζ. Πρωτόκολλα Διαδικασιών
• Αναγγελία
• Πραγματογνωμοσύνη
• Αποζημίωση
η. Συστηματική Επιχειρηματολογία υπέρ των ωφελειών των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος 
θ. Στρατηγική Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών και Τεχνικές Πωλήσεων
ι. Διαχείριση και Διατήρηση Χαρτοφυλακίου Ασφαλιστικών Εργασιών

 

 

Σε ποιους απευθύνεται
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

- Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο επί των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος και να εμβαθύνουν στο εν λόγω θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου. 

- Διοικητικά Στελέχη Γενικών Ασφαλίσεων, με εξειδίκευση σε θέματα Αστικής Ευθύνης, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους και να εξειδικευθούν επί του θέματος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

- Στελέχη Underwriting, Αποζημιώσεων και, ευρύτερα, Operations, που επιζητούν την περαιτέρω εξειδίκευσή τους, προς όφελος των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξής τους.

- Πραγματογνώμονες, Ειδικοί Εκτιμητές και Διακανονιστές Ζημιών, Στελέχη Εταιρειών Ανάληψης Πραγματογνωμοσύνης, Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών και Risk Management, που επιθυμούν να εξειδικευθούν περαιτέρω στο πεδίο ενδιαφέροντος των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος.

- Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Αναλογιστικών Τομέων, που τα καθήκοντα, η λειτουργικότητα και η απόδοση της εργασίας τους ενισχύονται από την απόκτηση της εξειδικευμένης αυτής τεχνογνωσίας.  

- Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις εργασίες τους στις αγορές ενδιαφέροντος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.  

- Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος. 

- Στελέχη βιομηχανιών και Επιχειρήσεων που εύλογα έχουν εύλογο ενδιαφέρον στο θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:
- Να τεκμηριώσει τη σημαντικότητα των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, ως ισχυρού «μοχλού» περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών της αγοράς μας.
- Να αναλύσει το Νομικό Καθεστώς που τις διέπει, ώστε να διαφανούν οι αυξημένες ανάγκες τέτοιων «μορφών» ασφάλισης.
- Να αναπτύξει τους ασφαλιζόμενους κινδύνους και την πλήρη δομή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ώστε να καταστεί εύχρηστη η ασφάλιση ευθύνης και κινδύνων ανάκλησης προϊόντος.
- Να παρουσιάσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών (Underwriting, Εκδόσεις, Αποζημιώσεις, …), κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και εφαρμόσιμο στη δομή της ασφαλιστικής επιχείρησης.
- Να παρουσιάσει κατά τρόπο εμπεριστατωμένο και πειστικό, τις ευκαιρίες πωλήσεων αυτών των ασφαλίσεων.
 

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Νίκος Μπάης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές ασφαλιστικού περιεχομένου στη Γερμανία, στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις εταιρείες Munich Re,  Lloyd’s και L’ Union des Assurances de Paris. Ο κος Μπάης διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις αξιολόγησης και ανάληψης Μεγάλων Κινδύνων του συνολικού φάσματος ασφαλιστικών εργασιών, σε περιβάλλον πολυεθνικών ομίλων της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Σήμερα δραστηριοποιείται στην insurance audit.gr ως Σύμβουλος επί θεμάτων Insurance Auditing, Risk Management και Mentoring τεχνικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

 

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
•εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
•πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή
Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
•εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
•πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή
Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €50


Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021.


Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής