Οδηγός Σπουδών

Ενημέρωση για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΕΙΑΣ

Το ΕΙΑΣ, ως ο επίσημος -μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- εκπαιδευτικός φορέας της Ασφαλιστικής Αγοράς έχει ως βασική προτεραιότητά του την υποστήριξη και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού πλάνου των Εταιριών μελών του.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις της Ασφαλιστικής Αγοράς, τα νέα δεδομένα της Διαμεσολάβησης και τις γενικότερες  συνθήκες του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, το ΕΙΑΣ διεύρυνε τους ορίζοντες του:

• Αναβαθμίζοντας τα υφιστάμενα προγράμματά του  
• Εμπλουτίζοντας τα θέματα εκπαίδευσης
• Διευρύνοντας τα target groups
• Εισάγοντας σύγχρονα και πρωτοποριακά προγράμματα 

Το ΕΙΑΣ μοναδικό σκοπό έχει να υποστηρίξει και να βοηθήσει τα μέλη του να εκπαιδεύσουν τα στελέχη και τα δίκτυά τους, αξιοποιώντας αφενός την τεχνογνωσία όλης της αγοράς και  αφετέρου την επίτευξη οικονομικού οφέλους λόγω των  οικονομιών  κλίμακας  που μπορεί -ως φορέας- να επιτύχει.

I. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Executive Development in Insurance (EDI) 2014
Ανάπτυξη Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Το νέο, πλήρως επανασχεδιασμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφαλιστικών σπουδών καλύπτει οκτώ ενότητες από 37 εισηγητές, είναι διάρκειας 250 ωρών απογευματινής διδασκαλίας σε 33 εβδομάδες (συνολικά 280 ώρες μαζί με 30 ώρες για εξετάσεις & συναντήσεις για την πτυχιακή εργασία).
Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στα μέσα Δεκεμβρίου 2014 (με δίμηνη διακοπή το καλοκαίρι).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ασφαλιστικές εταιρίες, πρακτορεία, γραφεία διαμεσολάβησης), σε έμπειρους επαγγελματίες (πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους, συντονιστές), που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές , να ενισχύσουν τις δυνατότητες επαγγελματικής και ενδοεπιχειρησιακής εξέλιξής τους και να αυξήσουν τα αποτελέσματα της οικονομικής δραστηριότητάς τους. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  (40h)
Εισαγωγή στην Ασφάλιση – έννοια, σκοπός, λειτουργία                                         
Βασικές λειτουργίες ασφάλισης                                   
Οργάνωση και λειτουργία ασφαλιστικής αγοράς            
Δομή και βασικά χαρακτηριστικά ασφαλιστικής σύμβασης
Risk Management - αντικείμενο, διαδικασία και μέθοδοι διαχείρισης κινδύνου
Γενικές Αρχές Underwriting       
Γενικές Αρχές Διαχείρισης Ζημιών                                         
Βασικές αρχές Αντασφάλισης                      
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (65h)
Εμπράγματες Ασφαλίσεις
  Ασφαλίσεις Πυρός                                                                                       
  Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων                                                                              
  Ασφάλιση Νομικής Προστασίας                                                                     
  Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης                                                                        
  Ασφαλίσεις Περιβαλλοντικής Ρύπανσης                                                              
  Ασφαλίσεις Μεταφορών                                                                                   
  Τεχνικές Ασφαλίσεις                                                                                        
Ασφαλίσεις Προσώπων
  Ασφαλίσεις Προστασίας (Θανάτου, Ανικανότητας, Ατυχήματος)                            
  Ασφαλίσεις Υγείας                                                                                           
  Ασφαλίσεις Σύνταξης                                                                                       
  Ασφαλίσεις Επενδυτικών & Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Α/Κ & U/L)               
  Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής, Υγείας & Σύνταξης                                           
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    (40h)
Αρχές Οικονομικών & Λειτουργία της Οικονομίας                                 
Χρηματοοικονομική λειτουργία και φερεγγυότητα ασφαλιστικής επιχείρησης              
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ασφαλιστικών επιχειρήσεων                          
  Ανάλυση βασικών στοιχείων ισολογισμού ασφαλιστικής επιχείρησης                          
  Budgeting, Controlling & Reporting                                                        
Χρηματοοικονομική εποπτεία - Εισαγωγή στο Solvency II      
  Εσωτερικός Έλεγχος           
  Μέτρα πρόληψης και καταστολής ασφαλιστικής απάτης & για ξέπλυμα χρήματος                       

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  (15h)
Από ενδοδικτυακές σε διαδικτυακές εφαρμογές
Δομή, πληροφορίες και οφέλη συστημάτων M.I.S.
Web-based διαδικτυακές εφαρμογές
Νέες τεχνολογίες εξωστρέφειας
Δομή και οφέλη κοινωνικών δικτύων
Marketing & Selling online
Ενδοεπιχειρησιακές εφαρμογές νέων τεχνολογιών
Αυτοματισμοί αξιολόγησης κινδύνων (U/W), εκδόσεων συμβολαίων & υπολογισμού αποζημιώσεων 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η  MANAGEMENT (30h)
Ρόλος, Σημασία & Βασικές Λειτουργίες του Management                                          
Άσκηση Ηγεσίας - Leadership & Coaching                                                               
Διοίκηση Επιχειρησιακής Aπόδοσης (ΔΕΑ) & Balanced Scorecard                                                                              
Ολική Ποιότητα στο Management                                                                          
Project Management                                                                                            
Stress Management & Αντιμετώπιση Κρίσεων                                                          

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  (20h)
Βασικές αρχές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού                                                      
Οργανωσιακή Συμπεριφορά - Οργάνωση και Στοχοθεσία                                           
Εργασιακή Ψυχολογία & Συμπεριφορά                                                                     
Συναισθηματική Νοημοσύνη                                                                                   

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η  CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ  (15h)
CRM & Εξυπηρέτηση πελατών                                                                      
Διαχείριση Πελατολογίου
Μέθοδοι διαχείρισης αιτιάσεων πελατών
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών

ΕΝΟΤΗΤΑ 8η  MARKETING & ΠΩΛΗΣΕΙΣ  (25h)
Διοίκηση, οργάνωση & δομές του Marketing                                                             
Marketing προϊόντων & το Marketing στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις                           
Αρχές επικοινωνίας & διαπραγματεύσεις                                                                   
Τεχνικές Πωλήσεων                                                                                                                
Bancassurance

Intermediary Development in Insurance (IDI) 2014 -  Ανάπτυξη Διαμεσολαβητών Ασφαλιστικών Γραφείων

Το ΕΙΑΣ για πρώτη φορά σχεδίασε και ετοιμάζει ένα ΝΕΟ πρωτοποριακό πρόγραμμα αποκλειστικά για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, διάρκειας 140 ωρών διδασκαλίας -με 5ωρη διδασκαλία ένα απόγευμα την εβδομάδα- σε 28 εβδομάδες. Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε πέντε ενότητες, θα έχει 17 εισηγητές, θα ξεκινήσει στα μέσα Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου 2014 (με δίμηνη διακοπή το καλοκαίρι). 

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να προσφερθούν ουσιαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που θα ενισχύσουν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής των πωλήσεων και θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του Έλληνα ασφαλισμένου. Παράλληλα, μέσα από το πλαίσιο αυτής της στοχευμένης εκπαίδευσης, το ΕΙΑΣ θα μπορέσει να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, στην εδραίωση των υγειών επαγγελματικών πρακτικών και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ανθρώπων που είναι εντεταλμένοι να προσφέρουν υπηρεσίες στον καταναλωτή.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που επιθυμούν να εμπλουτίσουν, διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, να ενισχύσουν τις δυνατότητες επαγγελματικής και ενδοεπιχειρησιακής εξέλιξής τους, να αυξήσουν τα αποτελέσματα της οικονομικής δραστηριότητάς τους αλλά και σε νέους που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στην ασφαλιστική αγορά.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

1η ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  (30h)
Αρχές της Ιδιωτικής Ασφάλισης
Αναφορά στη νομοθεσία και στις τρέχουσες εξελίξεις
Risk Management - Διαχείριση & εκτίμηση κινδύνου 
Γενικές Αρχές Ανάληψης Κινδύνων (Underwriting)
Γενικές αρχές Διαχείρισης Ζημιών (Claims Management)
Κλάδοι της Ιδιωτικής Ασφάλισης
Μέτρα πρόληψης και καταστολής ασφαλιστικής απάτης & για ξέπλυμα χρήματος
Βασικές οικονομικές έννοιες (λειτουργία της οικονομίας και των αγορών)

2η ΕΝΟΤΗΤΑ:  MANAGEMENT  (30h)
Η καριέρα του επαγγελματία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
Κτίσιμο ενός ατομικού πλάνου ανάπτυξης
Time Management - Διαχείριση χρόνου
Change Management - Διαχείριση αλλαγής
Stress Management                                                         
Δύσκολες συναλλαγές με άλλους
Διαχείριση κρίσεων και αντιμετώπιση συγκρούσεων
Συναισθηματική νοημοσύνη

3η ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΠΩΛΗΣΕΙΣ  (30h)
Μέθοδοι διείσδυσης σε πελατειακές αγορές
Αναλύοντας τον πελάτη και τις ανάγκες του
Ανάπτυξη πελατολογίου
Τεχνικές Πωλήσεων  - αποτελεσματικές προσωπικές πωλήσεις
Cross selling
Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
Προσαρμοσμένη ψυχολογία & συμπεριφορά καταναλωτή

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΞΕΥΡΕΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ  (35h)
Δημιουργία λίστας υποψηφίων πελατών
Τεχνικές εξεύρεσης και προσέγγισης πελατών
Η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) στην ασφαλιστική αγορά
Customer Relationship Management (CRM) - Εξυπηρέτηση Πελατών
Key Account Management -  Εξυπηρέτηση και ανάπτυξη πωλήσεων για πελάτες στρατηγικής σημασίας
Τεχνικές αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και διατήρησης του πελάτη
Τηλεφωνική συμπεριφορά
Η τέχνη της επικοινωνίας και οι ανθρώπινοι χαρακτήρες 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ:  MARKETING  (15h)
Διοίκηση, οργάνωση & δομές του Marketing
Marketing προϊόντων και πωλήσεις
Αρχές επικοινωνίας & διαπραγματεύσεις    

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΕΙΑΣ

Οι διδάσκοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΙΑΣ είναι:

• Εισηγητές με υψηλή εξειδίκευση στο διδακτικό αντικείμενο ευθύνης τους.
• Πιστοποιημένοι εισηγητές από τον ΟΑΕΔ (με κωδικό ΛΑΕΚ).
• Ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και προσωπικότητες του Ασφαλιστικού και Οικονομικού χώρου.
• Εισηγητές με υψηλή βαθμολογία στις αξιολογήσεις εκπαιδευτών του Ινστιτούτου (βάσει προτύπου διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008). 


M.Sc. in INSURANCE & RISK MANAGEMENT (IRM)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ σε συνεργασία με το Κολλέγιο ALBA

Το ΕΙΑΣ ξεκινά να υλοποιεί από τα μέσα Μαρτίου 2014 μια νέα συνεργασία με το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece με την από κοινού δημιουργία ενός Master of Science (MSc) σε Insurance & Risk Management (IRM), που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Το ALBA ως ένα υψηλής ποιότητας Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων επιδιώκει πάντα συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αναπτύσσει προγράμματα τα οποία πιστοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, όπως το EPAS-EFMD και το AMBA. Θεωρούμε ότι η συνεργασία των δύο οργανισμών, του ΕΙΑΣ και του ALBA, είναι στρατηγικής συμμαχίας και θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και στην ακόμα καλύτερη σύνδεση των αποφοίτων με την ασφαλιστική αγορά εργασίας.

Η συνεργασία πιστοποιεί την πεποίθηση των δύο οργανισμών για την σημαντική αξία του συνδυασμού επιχειρηματικής θεωρίας και πράξης. Με το σκεπτικό αυτό, οι δύο οργανισμοί συνενώνουν τις δυνάμεις τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών της επιχειρηματικής κοινότητας στον κλάδο των ασφαλειών. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα αναφέρεται: α) σε μεσαία και ανώτερα στελέχη που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ασφαλειών και χρειάζονται συστηματοποίηση των γνώσεων/δεξιοτήτων τους στην διαχείριση ασφαλιστικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα προσδοκούν την ανάπτυξή τους σε αποδοτικούς managers ασφαλιστικών εταιριών, και β) σε νέους πτυχιούχους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ασφαλιστική βιομηχανία και προσδοκούν την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την επιτυχημένη διαχείριση ασφαλιστικών υπηρεσιών και εταιριών στον κλάδο των ασφαλειών.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το 18μηνο αυτό μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διάρκειας 364 ωρών διδασκαλίας, με 4ωρη διδασκαλία δύο απογεύματα την εβδομάδα (Δευτέρα και Πέμπτη 18:00-22:00). Κάθε δίμηνο διδάσκονται δύο πλήρη μαθήματα 28 ωρών το καθένα και ακολουθεί 3ωρη γραπτή εξέταση σε κάθε μάθημα. Η διδασκαλία των συνολικά 15 μαθημάτων ολοκληρώνεται σε 7 δίμηνα (από τα μέσα Μαρτίου 2014 έως τα τέλη Ιουνίου 2015 και γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

Οι διδάσκοντες του Προγράμματος είναι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη Επιχειρήσεων, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, με υψηλή εξειδίκευση στο διδακτικό αντικείμενο ευθύνης τους. Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου ΑLBA, στην οδό Ξενίας 6-8, Πλ. Μαβίλη (στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής).

Μετά το τέλος της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων και εντός του τριμήνου Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2015, οι φοιτητές υποχρεούνται είτε να κάνουν τρίμηνη πρακτική άσκηση (internship) σε ασφαλιστική εταιρία (όσοι δεν εργάζονται) είτε να κάνουν ένα thesis σε project που θα τους ανατεθεί (όσοι ήδη εργάζονται). Η αποφοίτησή τους θα γίνει τον Οκτώβριο 2015.
Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ALBA είναι πλήρως πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα διεθνώς. Έτσι, και το νέο αυτό Master of Science θα ενταχθεί στη διαδικασία αναγνώρισης από τον οργανισμό πιστοποίησης EPAS-EFMD.

Οι Αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014.

Έναρξη προγράμματος:  Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

Οι υποψήφιοι που θα στείλουν την αίτηση εγγραφής θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, προκειμένου να κριθούν ως αποδεκτές ή όχι για εγγραφή στο πρόγραμμα. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων εγγραφής λόγω του συγκεκριμένου αριθμού θέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Business Economics (28 ώρες)
• Marketing Management and Sales (28 ώρες)
• Managing People and Organizations (28 ώρες)
• Financial Management (28 ώρες)
• Management of Insurance Services Operations (28 ώρες)
• Financial Management and Accounting in Insurance (28 ώρες)
• Risk Management and Insurance (28 ώρες)
• Negotiations (14 ώρες)
• Ethics and Corporate Social Responsibility (14 ώρες)
• Risk Management Modelling (14 ώρες)
• Property and Liability Insurance (28 ώρες)
• ERM - Enterprise Risk Management for Corporations (14 ώρες)
• Personal Financial Planning (28 ώρες)
• Employee Benefits Planning (28 ώρες)
• Strategic Management (28 ώρες)

• Thesis or Internship

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα στελέχη που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα αποκτούν μεθοδολογικά εργαλεία και αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες που τους βοηθούν: 
• να διαχειρίζονται αποδοτικότερα τα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.
• να λαμβάνουν διοικητικές αποφάσεις για την αποδοτικότερη διαχείριση των ασφαλιστικών προϊόντων/υπηρεσιών, των παραγωγικών τους πόρων και της λειτουργίας της εταιρίας τους.  
• να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις για την ανάπτυξη της εταιρίας τους στον ασφαλιστικό κλάδο.
• να αναπτύξουν διοικητικές δεξιότητες (managerial competencies) και να γίνουν ολοκληρωμένοι Managers στον κλάδο των ασφαλειών.
   
Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, που δεν εργάζονται, προσφέρεται η μοναδική ευκαιρία να απορροφηθούν για να εργαστούν σε ασφαλιστικές εταιρίες μέσω 6μηνης έμμισθης πρακτικής άσκησης (internship). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες (περιεχόμενο μαθημάτων, αίτηση, δίδακτρα κ.α.) μπορείτε να επισκεφθείτε το web site του ΕΙΑΣ  http://www.eias.gr

II. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

  Το ΕΙΑΣ διοργανώνει φροντιστηριακά προγράμματα για τις εξετάσεις όλων των κατηγοριών διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της προβλεπόμενης εκ του νόμου επαγγελματικής πιστοποίησης.

Για το Πιστοποιητικό επιπέδου Α΄: Για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, συντονιστή ασφαλιστικού συμβούλου ή υπαλλήλου επιχείρησης (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, των αγροτικών συνεταιρισμών και των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβανομένων.
Για το Πιστοποιητικό επιπέδου Β΄:
Για την παροχή υπηρεσιών πράκτορα ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.
Για το Πιστοποιητικό επιπέδου Γ΄:
Για την παροχή υπηρεσιών μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων (εφ΄όσον ανακοινωθεί ημερομηνία των εξετάσεων από την ΤτΕ).
Για το Πιστοποιητικό επιπέδου Δ΄:
Για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις. 
•  Σεμινάρια Επικαιροποίησης Γνώσεων παλαιών διαμεσολαβητών (βάσει της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 της ΤτΕ).

Τα φροντιστηριακά προγράμματα για το Πιστοποιητικό Α΄και Δ΄ είναι διάρκειας 24 εκπαιδευτικών ωρών και περιλαμβάνουν παραδόσεις της ύλης που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι (16 ώρες) και πριν τις εξετάσεις (8 ώρες) επανάληψη όλης της ύλης και test προσομοίωσης.

Στους συμμετέχοντες διανέμεται εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει την ύλη στην οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, και συγκεκριμένα:

• Εγχειρίδιο του ΕΙΑΣ
• power point με τα κύρια σημεία της ύλης
• την τράπεζα ερωτήσεων που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος
• προσωπικό κωδικό πρόσβασης για τα ηλεκτρονικά τεστ αυτό-αξιολόγησης, που εμπεριέχουν το σύνολο των ερωτήσεων της ύλης που δημοσίευσε η ΤτΕ.
      
Η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία του ΕΙΑΣ και των εισηγητών του συμβάλλουν στην άριστη προετοιμασία των υποψηφίων για την πιστοποίησή τους  αλλά και στη σωστή ενημέρωση, προκειμένου οι υποψήφιοι να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και να ενισχύσουν τις δυνατότητες επαγγελματικής και ενδοεταιρικής εξέλιξής τους.

E- LEARNING
Το ΕΙΑΣ, αποκλειστικός φορέας της ασφαλιστικής αγοράς, στα πλαίσια των εξετάσεων για την πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών προσφέρει φροντιστηριακά προγράμματα μέσω e-learning, καθώς και γενικά επιμορφωτικά προγράμματα σπουδών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εγχ
 ειρίδιο «Ιδιωτική Ασφάλιση  », εκπαιδευτικό εργαλείο για τους μελλοντικούς ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές στο πλαίσιο των εξετάσεων πιστοποίησης στις οποίες καλούνται να δοκιμαστούν. Εξίσου όμως χρήσιμο μπορεί να αποδειχτεί και για κάθε στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς.

 

III. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ της LIMRA

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες ενότητες, τριών ημερών η κάθε μία (PDS 201, PDS 202, PDS 203). Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση και των τριών ενοτήτων του προγράμματος, το στέλεχος των πωλήσεων πιστοποιείται επίσημα και παραλαμβάνει το δίπλωμα PROFESSIONAL FINANCIAL ADVISOR της LIMRA INTERNATIONAL.

 * Πρόγραμμα PDS 201 
 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ»

Το πρόγραμμα αυτό  δεν αποτελεί ένα απλό σεμινάριο γνώσεων και δεξιοτήτων  αλλά στοχεύει στην -απαραίτητη πλέον- αλλαγή «στάσης» απέναντι στον πελάτη, στην αλλαγή κουλτούρας και στη μετατροπή του απλού Πωλητή σε Επαγγελματία Ασφαλιστικό Σύμβουλο.

Το PDS 201 απευθύνεται σε στελέχη των πωλήσεων και κυρίως σε ασφαλιστικούς συμβούλους με επαγγελματική εμπειρία 2 ετών, που πιστεύουν στην προοπτική του επαγγέλματος και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Είναι ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πρόγραμμα που εκπαιδεύει, βήμα με βήμα, τη μεθοδολογία της αποτελεσματικής ανάπτυξης και διαχείρισης  του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του διαμεσολαβητή.

To PDS 201 είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης που μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στα παραγωγικά αποτελέσματα του δικτύου μιας εταιρίας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Το πρόγραμμα είναι εστιασμένο στην καλύτερη οργάνωση της καθημερινής δουλειάς του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και παράλληλα τον εκπαιδεύει για το πώς θα πετύχει τα καλύτερα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα.

Ως ένα από τα πλέον σύγχρονα και δυνατά προγράμματα της LIMRA διασφαλίζει τη δομή, τα  μαθησιακά αποτελέσματα και την εκπαιδευτική κουλτούρα του καταξιωμένου αυτού οργανισμού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος PDS 201:
• Η καριέρα του επαγγελματία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
• Διαφοροποίηση μεταξύ των μεθόδων «απλής προϊοντικής πώλησης» και «πώλησης βάσει αναγκών»
• Στοχευμένο marketing και συμβουλευτική διαδικασία
• Target marketing plan
• Ολοκληρωμένη πρόταση Διερεύνησης Αναγκών
• Κτίσιμο ενός ατομικού πλάνου ανάπτυξης

Το πρόγραμμα PDS 201 περιλαμβάνει επίσης θέματα όπως:
Φάκελος Πελάτη και Ανάλυση Παραγωγής, Το Περιβάλλον των Οικονομικών Υπηρεσιών, Το Τριετές Επιχειρηματικό Σχέδιο, Εστιάζοντας στον «Σωστό» Πελάτη, Αναπτύσσοντας κατηγορίες πελατών, Τι Θέλουν οι Πελάτες μας, Παρέχοντας Επαγγελματικές Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση, Συμβουλευτικές Δεξιότητες, Δημιουργώντας ένα Προφίλ Marketing, Δημιουργώντας ένα Σύστημα Βαθμολόγησης Πελατών, Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο και Ανάλυση Πόρων.

Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει προκαταρκτική εργασία πάνω σε πραγματικά δεδομένα, θεματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και τεχνικές διερεύνησης αναγκών, έτσι ώστε να δίνεται στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να εξοικειωθούν με την αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη του πελατολογίου τους.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του PDS 201 οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την LIMRA INTERNATIONAL  την επίσημη βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.

* Πρόγραμμα PDS 202  
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
 

Το PDS 202  είναι ένα πρόγραμμα που ο βασικός στόχος του είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου και αποδοτικού επιχειρηματικού σχεδίου, βασισμένου στον στρατηγικό σχεδιασμό  και στις βασικές  αρχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  Το πρόγραμμα, που οδηγεί σε πιστοποίηση της LIMRA αναλύει την διαδικασία σχεδιασμού επιχειρηματικής και προσωπικής ανάπτυξης.  Εντοπίζει και καταγράφει έννοιες που σχετίζονται με τη δουλειά μας.  Περιγράφει την μεθοδολογία των τρόπων βελτίωσης των αποτελεσμάτων.
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες διαμεσολαβητών (μεσίτες, πράκτορες, συντονιστές, συμβούλους) με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών και μπορεί να προσαρμοστεί ειδικά για πράκτορες. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος PDS 202:

• Βήματα δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου
• Προσδιορισμός των υποστηρικτών και των προσδοκιών τους
• Ανάλυση και αξιοποίηση με τον καλύτερο τρόπο των πόρων που υπάρχουν στη διάθεσή μας
• Δημιουργία ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Ρεαλιστικές οικονομικές προβλέψεις και λήψη ρεαλιστικών αποφάσεων / Logistic
• Διοικητικές αρχές
• Αντιμετώπιση των αλλαγών στο επιχειρηματικό  σχέδιο
• Ευθύνες για την επίτευξη των στόχων

Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει προκαταρκτική εργασία, θεματικές ασκήσεις, role plays έτσι ώστε να δίνεται, στους συμμετέχοντες, η δυνατότητα να εξοικειωθούν με το σχεδιασμό της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.
Τα θέματα διδασκαλίας των προγραμμάτων θα καλύψουν καταξιωμένοι, έμπειροι και ειδικευμένοι Εισηγητές πιστοποιημένοι από τον εκπαιδευτικό οργανισμό LIMRA. 

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του PDS 202 οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την LIMRA INTERNATIONAL  την επίσημη βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.

IV. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΩΛΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

    1. Εξυπηρέτηση Πελατών (12  ώρες)1. Εξυπηρέτηση Πελατών (12  ώρες)1. Εξυπηρέτηση Πελατών (12  ώρες)1. Εξυπηρέτηση Πελατών (12  ώρες)2. Αποτελεσματική, γραπτή επικοινωνία στην εξυπηρέτηση πελατών (12 ώρες)3. Σχεδιασμός & Διαχείριση συστήματος εξυπηρέτησης πελατών (12 ώρες)4. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (12 ώρες)5. Συστηματική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση πελατών (8-12 ώρες)6. Tηλεφωνικός χειρισμός πελατών σε περίοδο κρίσης (12 ώρες)7. Call Center και τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (24 ώρες)8. Σεμινάρια για Οδηγούς Οδικής Βοήθειας - Εξυπηρέτηση πελάτη (14 ώρες)9. Τεχνικές αποτελεσματικής εξυπηρέτησης & Διατήρησης του πελάτη (5 ώρες)10. Σύγχρονες τεχνικές  εξεύρεσης & προσέγγισης πελατών (7 ώρες)11. Μέθοδοι αντιμετώπισης παραπόνων (10 ώρες)12. Πώς να αξιοποιείτε & να διαχειρίζεστε με επιτυχία αντιρρήσεις πελατών (5 ώρες)13. Στρατολόγηση (8 ώρες)14. Train the coach – advanced program (15 ώρες)15. Coaching – Ηγεσία (4-12 ώρες)16. Ενθάρρυνση συνεργατών (5 ώρες)17. Στρατηγική Πωλήσεων (Ανάλυση ανθρώπινων χαρακτήρων πελατών) (5 ώρες)18. Η σημασία της αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου σας (5 ώρες)19. Νέα δεδομένα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση (5 ώρες)20. Η ανάπτυξη των πωλήσεων σε περίοδο κρίσης (5 ώρες)21. Αναλυτικές τεχνικές πωλήσεων (8 ώρες)22. Τηλεφωνική πώληση (16 ώρες)23. Πώς να κάνετε επιτυχημένες πωλήσεις (Success is our Best “D.E.A.L.”) (6 ώρες)24. Τεχνικές πωλήσεων για νικητές (6 ώρες)25. Αγοραστική συμπεριφορά και νέοι τύποι πελατών (4 ώρες)26. Συμπεριφορά καταναλωτών κατά την κρίση και η διαχείριση των αναγκών τους27. Μέθοδοι διείσδυσης σε πελατειακές αγορές (5 ώρες)28. Η αλλαγή και ο τρόπος διαχείρισής της: υψηλή αποτελεσματικότητα σε συνθήκες  αβεβαιότητας (4ώρες)29. Τεχνικές Διαπραγμάτευσης (12 ώρες)30. Recruiting – Τεχνικές συνέντευξης & επιλογής (5 ώρες)31. Θετική σκέψη σε περιόδους πρόκλησης (5 ώρες)32. Δύσκολες συναλλαγές με άλλους (difficult interactions) (5 ώρες)33. Αυτογνωσία, ο δρόμος για την επιτυχία (5 ώρες)34. Αυτογνωσία & Αυτοπαρακίνηση (10 ώρες)35. Αποτελεσματική Στοχοθεσία (6-8 ώρες) 36. Διαχείριση Συγκρούσεων 37. Σύγχρονες τεχνικές είσπραξης οφειλών από τη θεωρία στην πράξη (10 ώρες)38. Advanced Collection Techniques – Προηγμένες τεχνικές καθυστερημένων απαιτήσεων (12 ώρες)39. Εποπτική Επίσκεψη σε πελάτη (8 ώρες)1. Εξυπηρέτηση Πελατών (12  ώρες)2. Αποτελεσματική, γραπτή επικοινωνία στην εξυπηρέτηση πελατών (12 ώρες)3. Σχεδιασμός & Διαχείριση συστήματος εξυπηρέτησης πελατών (12 ώρες)4. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (12 ώρες)5. Συστηματική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση πελατών (8-12 ώρες)6. Tηλεφωνικός χειρισμός πελατών σε περίοδο κρίσης (12 ώρες)7. Call Center και τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (24 ώρες)8. Σεμινάρια για Οδηγούς Οδικής Βοήθειας - Εξυπηρέτηση πελάτη (14 ώρες)9. Τεχνικές αποτελεσματικής εξυπηρέτησης & Διατήρησης του πελάτη (5 ώρες)10. Σύγχρονες τεχνικές  εξεύρεσης & προσέγγισης πελατών (7 ώρες)11. Μέθοδοι αντιμετώπισης παραπόνων (10 ώρες)12. Πώς να αξιοποιείτε & να διαχειρίζεστε με επιτυχία αντιρρήσεις πελατών (5 ώρες)13. Στρατολόγηση (8 ώρες)14. Train the coach – advanced program (15 ώρες)15. Coaching – Ηγεσία (4-12 ώρες)16. Ενθάρρυνση συνεργατών (5 ώρες)17. Στρατηγική Πωλήσεων (Ανάλυση ανθρώπινων χαρακτήρων πελατών) (5 ώρες)18. Η σημασία της αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου σας (5 ώρες)19. Νέα δεδομένα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση (5 ώρες)20. Η ανάπτυξη των πωλήσεων σε περίοδο κρίσης (5 ώρες)21. Αναλυτικές τεχνικές πωλήσεων (8 ώρες)22. Τηλεφωνική πώληση (16 ώρες)23. Πώς να κάνετε επιτυχημένες πωλήσεις (Success is our Best “D.E.A.L.”) (6 ώρες)24. Τεχνικές πωλήσεων για νικητές (6 ώρες)25. Αγοραστική συμπεριφορά και νέοι τύποι πελατών (4 ώρες)26. Συμπεριφορά καταναλωτών κατά την κρίση και η διαχείριση των αναγκών τους27. Μέθοδοι διείσδυσης σε πελατειακές αγορές (5 ώρες)28. Η αλλαγή και ο τρόπος διαχείρισής της: υψηλή αποτελεσματικότητα σε συνθήκες  αβεβαιότητας (4ώρες)29. Τεχνικές Διαπραγμάτευσης (12 ώρες)30. Recruiting – Τεχνικές συνέντευξης & επιλογής (5 ώρες)31. Θετική σκέψη σε περιόδους πρόκλησης (5 ώρες)32. Δύσκολες συναλλαγές με άλλους (difficult interactions) (5 ώρες)33. Αυτογνωσία, ο δρόμος για την επιτυχία (5 ώρες)34. Αυτογνωσία & Αυτοπαρακίνηση (10 ώρες)35. Αποτελεσματική Στοχοθεσία (6-8 ώρες) 36. Διαχείριση Συγκρούσεων 37. Σύγχρονες τεχνικές είσπραξης οφειλών από τη θεωρία στην πράξη (10 ώρες)38. Advanced Collection Techniques – Προηγμένες τεχνικές καθυστερημένων απαιτήσεων (12 ώρες)39. Εποπτική Επίσκεψη σε πελάτη (8 ώρες). Pathway on Insurance Sales (Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για αποτελεσματικές προσωπικές πωλήσεις) (16 ώρες)41. Key Account Management (Β2Β Εξυπηρέτηση & ανάπτυξη πωλήσεων για πελάτες στρατηγικής σημασίας) (16ώρες)42. Σύγχρονη Διοίκηση Ασφαλιστικού Γραφείου Πωλήσεων (5 ενότητες των 12 ωρών)
       Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ΄ολοκλήρου ή και κατά ενότητες.
43. Αποτελεσματική Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση (για το προσωπικό τηλεφωνικών κέντρων παροχής βοήθειας ) (16 ώρες)44. Αποτελεσματική και ασφαλής εξυπηρέτηση πελατών ΙΙ (για εταιρίες παροχής βοήθειας) (16 ώρες)45. Αποτελεσματική συνεργασία και λειτουργικότητα ομάδων (8-12 ώρες)46. Κτίζοντας την κουλτούρα της εξυπηρέτησης του πελάτη (πώς δημιουργείται, πως παρέχεται, πώς διατηρείται η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών) (16 ώρες)47. Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης “Call Center Professionals”
       47α.   Τεχνικές τηλεφωνικών πωλήσεων & Εξυπηρέτησης (16 ώρες)
       47β.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων – Line Supervisors (16 ώρες)
       47γ.  Αποτελεσματική διαχείριση απαιτήσεων – Collection Agents (16 ώρες)
       47δ.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων collection – Line supervisors  (16 ώρες)
  
1. Εξυπηρέτηση Πελατών (12  ώρες)

2. Αποτελεσματική, γραπτή επικοινωνία στην εξυπηρέτηση πελατών (12 ώρες)

3. Σχεδιασμός & Διαχείριση συστήματος εξυπηρέτησης πελατών (12 ώρες)

4. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (12 ώρες)

5. Συστηματική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση πελατών (8-12 ώρες)

6. Tηλεφωνικός χειρισμός πελατών σε περίοδο κρίσης (12 ώρες)

7. Call Center και τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (24 ώρες)

8. Σεμινάρια για Οδηγούς Οδικής Βοήθειας - Εξυπηρέτηση πελάτη (14 ώρες)

9. Τεχνικές αποτελεσματικής εξυπηρέτησης & Διατήρησης του πελάτη (5 ώρες)

10. Σύγχρονες τεχνικές  εξεύρεσης & προσέγγισης πελατών (7 ώρες)

11. Μέθοδοι αντιμετώπισης παραπόνων (10 ώρες)

12. Πώς να αξιοποιείτε & να διαχειρίζεστε με επιτυχία αντιρρήσεις πελατών (5 ώρες)

13. Στρατολόγηση (8 ώρες)

14. Train the coach – advanced program (15 ώρες)

15. Coaching – Ηγεσία (4-12 ώρες)

16. Ενθάρρυνση συνεργατών (5 ώρες)

17. Στρατηγική Πωλήσεων (Ανάλυση ανθρώπινων χαρακτήρων πελατών) (5 ώρες)

18. Η σημασία της αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου σας (5 ώρες)

19. Νέα δεδομένα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση (5 ώρες)

20. Η ανάπτυξη των πωλήσεων σε περίοδο κρίσης (5 ώρες)

21. Αναλυτικές τεχνικές πωλήσεων (8 ώρες)

22. Τηλεφωνική πώληση (16 ώρες)

23. Πώς να κάνετε επιτυχημένες πωλήσεις (Success is our Best “D.E.A.L.”) (6 ώρες)

24. Τεχνικές πωλήσεων για νικητές (6 ώρες)

25. Αγοραστική συμπεριφορά και νέοι τύποι πελατών (4 ώρες)

26. Συμπεριφορά καταναλωτών κατά την κρίση και η διαχείριση των αναγκών τους

27. Μέθοδοι διείσδυσης σε πελατειακές αγορές (5 ώρες)

28. Η αλλαγή και ο τρόπος διαχείρισής της: υψηλή αποτελεσματικότητα σε συνθήκες  αβεβαιότητας (4ώρες)

29. Τεχνικές Διαπραγμάτευσης (12 ώρες)

30. Recruiting – Τεχνικές συνέντευξης & επιλογής (5 ώρες)

31. Θετική σκέψη σε περιόδους πρόκλησης (5 ώρες)

32. Δύσκολες συναλλαγές με άλλους (difficult interactions) (5 ώρες)

33. Αυτογνωσία, ο δρόμος για την επιτυχία (5 ώρες)

34. Αυτογνωσία & Αυτοπαρακίνηση (10 ώρες)

35. Αποτελεσματική Στοχοθεσία (6-8 ώρες)

36. Διαχείριση Συγκρούσεων

37. Σύγχρονες τεχνικές είσπραξης οφειλών από τη θεωρία στην πράξη (10 ώρες)

38. Advanced Collection Techniques – Προηγμένες τεχνικές καθυστερημένων απαιτήσεων (12 ώρες)

39. Εποπτική Επίσκεψη σε πελάτη (8 ώρες)

40. Pathway on Insurance Sales (Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για αποτελεσματικές προσωπικές πωλήσεις) (16 ώρες)

41. Key Account Management (Β2Β Εξυπηρέτηση & ανάπτυξη πωλήσεων για πελάτες στρατηγικής σημασίας) (16ώρες)

42. Σύγχρονη Διοίκηση Ασφαλιστικού Γραφείου Πωλήσεων (5 ενότητες των 12 ωρών)
       Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ΄ολοκλήρου ή και κατά ενότητες.

43. Αποτελεσματική Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση (για το προσωπικό τηλεφωνικών κέντρων παροχής βοήθειας ) (16 ώρες)

44. Αποτελεσματική και ασφαλής εξυπηρέτηση πελατών ΙΙ (για εταιρίες παροχής βοήθειας) (16 ώρες)

45. Αποτελεσματική συνεργασία και λειτουργικότητα ομάδων (8-12 ώρες)

46. Κτίζοντας την κουλτούρα της εξυπηρέτησης του πελάτη (πώς δημιουργείται, πως παρέχεται, πώς διατηρείται η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών) (16 ώρες)

47. Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης “Call Center Professionals”
       47α.   Τεχνικές τηλεφωνικών πωλήσεων & Εξυπηρέτησης (16 ώρες)
       47β.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων – Line Supervisors (16 ώρες)
       47γ.  Αποτελεσματική διαχείριση απαιτήσεων – Collection Agents (16 ώρες)
       47δ.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων collection – Line supervisors  (16 ώρες)
  
40. Pathway on Insurance Sales (Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για αποτελεσματικές προσωπικές πωλήσεις) (16 ώρες)41. Key Account Management (Β2Β Εξυπηρέτηση & ανάπτυξη πωλήσεων για πελάτες στρατηγικής σημασίας) (16ώρες)42. Σύγχρονη Διοίκηση Ασφαλιστικού Γραφείου Πωλήσεων (5 ενότητες των 12 ωρών)
       Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ΄ολοκλήρου ή και κατά ενότητες.
43. Αποτελεσματική Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση (για το προσωπικό τηλεφωνικών κέντρων παροχής βοήθειας ) (16 ώρες)44. Αποτελεσματική και ασφαλής εξυπηρέτηση πελατών ΙΙ (για εταιρίες παροχής βοήθειας) (16 ώρες)45. Αποτελεσματική συνεργασία και λειτουργικότητα ομάδων (8-12 ώρες)46. Κτίζοντας την κουλτούρα της εξυπηρέτησης του πελάτη (πώς δημιουργείται, πως παρέχεται, πώς διατηρείται η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών) (16 ώρες)47. Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης “Call Center Professionals”
       47α.   Τεχνικές τηλεφωνικών πωλήσεων & Εξυπηρέτησης (16 ώρες)
       47β.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων – Line Supervisors (16 ώρες)
       47γ.  Αποτελεσματική διαχείριση απαιτήσεων – Collection Agents (16 ώρες)
       47δ.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων collection – Line supervisors  (16 ώρες)
  
2. Αποτελεσματική, γραπτή επικοινωνία στην εξυπηρέτηση πελατών (12 ώρες)3. Σχεδιασμός & Διαχείριση συστήματος εξυπηρέτησης πελατών (12 ώρες)4. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (12 ώρες)5. Συστηματική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση πελατών (8-12 ώρες)6. Tηλεφωνικός χειρισμός πελατών σε περίοδο κρίσης (12 ώρες)7. Call Center και τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (24 ώρες)8. Σεμινάρια για Οδηγούς Οδικής Βοήθειας - Εξυπηρέτηση πελάτη (14 ώρες)9. Τεχνικές αποτελεσματικής εξυπηρέτησης & Διατήρησης του πελάτη (5 ώρες)10. Σύγχρονες τεχνικές  εξεύρεσης & προσέγγισης πελατών (7 ώρες)11. Μέθοδοι αντιμετώπισης παραπόνων (10 ώρες)12. Πώς να αξιοποιείτε & να διαχειρίζεστε με επιτυχία αντιρρήσεις πελατών (5 ώρες)13. Στρατολόγηση (8 ώρες)14. Train the coach – advanced program (15 ώρες)15. Coaching – Ηγεσία (4-12 ώρες)16. Ενθάρρυνση συνεργατών (5 ώρες)17. Στρατηγική Πωλήσεων (Ανάλυση ανθρώπινων χαρακτήρων πελατών) (5 ώρες)18. Η σημασία της αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου σας (5 ώρες)19. Νέα δεδομένα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση (5 ώρες)20. Η ανάπτυξη των πωλήσεων σε περίοδο κρίσης (5 ώρες)21. Αναλυτικές τεχνικές πωλήσεων (8 ώρες)22. Τηλεφωνική πώληση (16 ώρες)23. Πώς να κάνετε επιτυχημένες πωλήσεις (Success is our Best “D.E.A.L.”) (6 ώρες)24. Τεχνικές πωλήσεων για νικητές (6 ώρες)25. Αγοραστική συμπεριφορά και νέοι τύποι πελατών (4 ώρες)26. Συμπεριφορά καταναλωτών κατά την κρίση και η διαχείριση των αναγκών τους27. Μέθοδοι διείσδυσης σε πελατειακές αγορές (5 ώρες)28. Η αλλαγή και ο τρόπος διαχείρισής της: υψηλή αποτελεσματικότητα σε συνθήκες  αβεβαιότητας (4ώρες)29. Τεχνικές Διαπραγμάτευσης (12 ώρες)30. Recruiting – Τεχνικές συνέντευξης & επιλογής (5 ώρες)31. Θετική σκέψη σε περιόδους πρόκλησης (5 ώρες)32. Δύσκολες συναλλαγές με άλλους (difficult interactions) (5 ώρες)33. Αυτογνωσία, ο δρόμος για την επιτυχία (5 ώρες)34. Αυτογνωσία & Αυτοπαρακίνηση (10 ώρες)35. Αποτελεσματική Στοχοθεσία (6-8 ώρες) 36. Διαχείριση Συγκρούσεων 37. Σύγχρονες τεχνικές είσπραξης οφειλών από τη θεωρία στην πράξη (10 ώρες)38. Advanced Collection Techniques – Προηγμένες τεχνικές καθυστερημένων απαιτήσεων (12 ώρες)39. Εποπτική Επίσκεψη σε πελάτη (8 ώρες)40. Pathway on Insurance Sales (Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για αποτελεσματικές προσωπικές πωλήσεις) (16 ώρες)41. Key Account Management (Β2Β Εξυπηρέτηση & ανάπτυξη πωλήσεων για πελάτες στρατηγικής σημασίας) (16ώρες)42. Σύγχρονη Διοίκηση Ασφαλιστικού Γραφείου Πωλήσεων (5 ενότητες των 12 ωρών)
       Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ΄ολοκλήρου ή και κατά ενότητες.
43. Αποτελεσματική Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση (για το προσωπικό τηλεφωνικών κέντρων παροχής βοήθειας ) (16 ώρες)44. Αποτελεσματική και ασφαλής εξυπηρέτηση πελατών ΙΙ (για εταιρίες παροχής βοήθειας) (16 ώρες)45. Αποτελεσματική συνεργασία και λειτουργικότητα ομάδων (8-12 ώρες)46. Κτίζοντας την κουλτούρα της εξυπηρέτησης του πελάτη (πώς δημιουργείται, πως παρέχεται, πώς διατηρείται η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών) (16 ώρες)47. Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης “Call Center Professionals”
       47α.   Τεχνικές τηλεφωνικών πωλήσεων & Εξυπηρέτησης (16 ώρες)
       47β.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων – Line Supervisors (16 ώρες)
       47γ.  Αποτελεσματική διαχείριση απαιτήσεων – Collection Agents (16 ώρες)
       47δ.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων collection – Line supervisors  (16 ώρες)
2. Αποτελεσματική, γραπτή επικοινωνία στην εξυπηρέτηση πελατών (12 ώρες)3. Σχεδιασμός & Διαχείριση συστήματος εξυπηρέτησης πελατών (12 ώρες)4. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (12 ώρες)5. Συστηματική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση πελατών (8-12 ώρες)6. Tηλεφωνικός χειρισμός πελατών σε περίοδο κρίσης (12 ώρες)7. Call Center και τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (24 ώρες)8. Σεμινάρια για Οδηγούς Οδικής Βοήθειας - Εξυπηρέτηση πελάτη (14 ώρες)9. Τεχνικές αποτελεσματικής εξυπηρέτησης & Διατήρησης του πελάτη (5 ώρες)10. Σύγχρονες τεχνικές  εξεύρεσης & προσέγγισης πελατών (7 ώρες)11. Μέθοδοι αντιμετώπισης παραπόνων (10 ώρες)12. Πώς να αξιοποιείτε & να διαχειρίζεστε με επιτυχία αντιρρήσεις πελατών (5 ώρες)13. Στρατολόγηση (8 ώρες)14. Train the coach – advanced program (15 ώρες)15. Coaching – Ηγεσία (4-12 ώρες)16. Ενθάρρυνση συνεργατών (5 ώρες)17. Στρατηγική Πωλήσεων (Ανάλυση ανθρώπινων χαρακτήρων πελατών) (5 ώρες)18. Η σημασία της αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου σας (5 ώρες)19. Νέα δεδομένα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση (5 ώρες)20. Η ανάπτυξη των πωλήσεων σε περίοδο κρίσης (5 ώρες)21. Αναλυτικές τεχνικές πωλήσεων (8 ώρες)22. Τηλεφωνική πώληση (16 ώρες)23. Πώς να κάνετε επιτυχημένες πωλήσεις (Success is our Best “D.E.A.L.”) (6 ώρες)24. Τεχνικές πωλήσεων για νικητές (6 ώρες)25. Αγοραστική συμπεριφορά και νέοι τύποι πελατών (4 ώρες)26. Συμπεριφορά καταναλωτών κατά την κρίση και η διαχείριση των αναγκών τους27. Μέθοδοι διείσδυσης σε πελατειακές αγορές (5 ώρες)28. Η αλλαγή και ο τρόπος διαχείρισής της: υψηλή αποτελεσματικότητα σε συνθήκες  αβεβαιότητας (4ώρες)29. Τεχνικές Διαπραγμάτευσης (12 ώρες)30. Recruiting – Τεχνικές συνέντευξης & επιλογής (5 ώρες)31. Θετική σκέψη σε περιόδους πρόκλησης (5 ώρες)32. Δύσκολες συναλλαγές με άλλους (difficult interactions) (5 ώρες)33. Αυτογνωσία, ο δρόμος για την επιτυχία (5 ώρες)34. Αυτογνωσία & Αυτοπαρακίνηση (10 ώρες)35. Αποτελεσματική Στοχοθεσία (6-8 ώρες) 36. Διαχείριση Συγκρούσεων 37. Σύγχρονες τεχνικές είσπραξης οφειλών από τη θεωρία στην πράξη (10 ώρες)38. Advanced Collection Techniques – Προηγμένες τεχνικές καθυστερημένων απαιτήσεων (12 ώρες)39. Εποπτική Επίσκεψη σε πελάτη (8 ώρες)40. Pathway on Insurance Sales (Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για αποτελεσματικές προσωπικές πωλήσεις) (16 ώρες)41. Key Account Management (Β2Β Εξυπηρέτηση & ανάπτυξη πωλήσεων για πελάτες στρατηγικής σημασίας) (16ώρες)42. Σύγχρονη Διοίκηση Ασφαλιστικού Γραφείου Πωλήσεων (5 ενότητες των 12 ωρών)
       Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ΄ολοκλήρου ή και κατά ενότητες.
43. Αποτελεσματική Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση (για το προσωπικό τηλεφωνικών κέντρων παροχής βοήθειας ) (16 ώρες)44. Αποτελεσματική και ασφαλής εξυπηρέτηση πελατών ΙΙ (για εταιρίες παροχής βοήθειας) (16 ώρες)45. Αποτελεσματική συνεργασία και λειτουργικότητα ομάδων (8-12 ώρες)46. Κτίζοντας την κουλτούρα της εξυπηρέτησης του πελάτη (πώς δημιουργείται, πως παρέχεται, πώς διατηρείται η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών) (16 ώρες)47. Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης “Call Center Professionals”
       47α.   Τεχνικές τηλεφωνικών πωλήσεων & Εξυπηρέτησης (16 ώρες)
       47β.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων – Line Supervisors (16 ώρες)
       47γ.  Αποτελεσματική διαχείριση απαιτήσεων – Collection Agents (16 ώρες)
       47δ.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων collection – Line supervisors  (16 ώρες)
    
2. Αποτελεσματική, γραπτή επικοινωνία στην εξυπηρέτηση πελατών (12 ώρες)3. Σχεδιασμός & Διαχείριση συστήματος εξυπηρέτησης πελατών (12 ώρες)4. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (12 ώρες)5. Συστηματική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση πελατών (8-12 ώρες)6. Tηλεφωνικός χειρισμός πελατών σε περίοδο κρίσης (12 ώρες)7. Call Center και τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (24 ώρες)8. Σεμινάρια για Οδηγούς Οδικής Βοήθειας - Εξυπηρέτηση πελάτη (14 ώρες)9. Τεχνικές αποτελεσματικής εξυπηρέτησης & Διατήρησης του πελάτη (5 ώρες)10. Σύγχρονες τεχνικές  εξεύρεσης & προσέγγισης πελατών (7 ώρες)11. Μέθοδοι αντιμετώπισης παραπόνων (10 ώρες)12. Πώς να αξιοποιείτε & να διαχειρίζεστε με επιτυχία αντιρρήσεις πελατών (5 ώρες)13. Στρατολόγηση (8 ώρες)14. Train the coach – advanced program (15 ώρες)15. Coaching – Ηγεσία (4-12 ώρες)16. Ενθάρρυνση συνεργατών (5 ώρες)17. Στρατηγική Πωλήσεων (Ανάλυση ανθρώπινων χαρακτήρων πελατών) (5 ώρες)18. Η σημασία της αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου σας (5 ώρες)19. Νέα δεδομένα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση (5 ώρες)20. Η ανάπτυξη των πωλήσεων σε περίοδο κρίσης (5 ώρες)21. Αναλυτικές τεχνικές πωλήσεων (8 ώρες)22. Τηλεφωνική πώληση (16 ώρες)23. Πώς να κάνετε επιτυχημένες πωλήσεις (Success is our Best “D.E.A.L.”) (6 ώρες)24. Τεχνικές πωλήσεων για νικητές (6 ώρες)25. Αγοραστική συμπεριφορά και νέοι τύποι πελατών (4 ώρες)26. Συμπεριφορά καταναλωτών κατά την κρίση και η διαχείριση των αναγκών τους27. Μέθοδοι διείσδυσης σε πελατειακές αγορές (5 ώρες)28. Η αλλαγή και ο τρόπος διαχείρισής της: υψηλή αποτελεσματικότητα σε συνθήκες  αβεβαιότητας (4ώρες)29. Τεχνικές Διαπραγμάτευσης (12 ώρες)30. Recruiting – Τεχνικές συνέντευξης & επιλογής (5 ώρες)31. Θετική σκέψη σε περιόδους πρόκλησης (5 ώρες)32. Δύσκολες συναλλαγές με άλλους (difficult interactions) (5 ώρες)33. Αυτογνωσία, ο δρόμος για την επιτυχία (5 ώρες)34. Αυτογνωσία & Αυτοπαρακίνηση (10 ώρες)35. Αποτελεσματική Στοχοθεσία (6-8 ώρες) 36. Διαχείριση Συγκρούσεων 37. Σύγχρονες τεχνικές είσπραξης οφειλών από τη θεωρία στην πράξη (10 ώρες)38. Advanced Collection Techniques – Προηγμένες τεχνικές καθυστερημένων απαιτήσεων (12 ώρες)39. Εποπτική Επίσκεψη σε πελάτη (8 ώρες)1. Εξυπηρέτηση Πελατών (12  ώρες)2. Αποτελεσματική, γραπτή επικοινωνία στην εξυπηρέτηση πελατών (12 ώρες)3. Σχεδιασμός & Διαχείριση συστήματος εξυπηρέτησης πελατών (12 ώρες)4. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (12 ώρες)5. Συστηματική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση πελατών (8-12 ώρες)6. Tηλεφωνικός χειρισμός πελατών σε περίοδο κρίσης (12 ώρες)7. Call Center και τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (24 ώρες)8. Σεμινάρια για Οδηγούς Οδικής Βοήθειας - Εξυπηρέτηση πελάτη (14 ώρες)9. Τεχνικές αποτελεσματικής εξυπηρέτησης & Διατήρησης του πελάτη (5 ώρες)10. Σύγχρονες τεχνικές  εξεύρεσης & προσέγγισης πελατών (7 ώρες)11. Μέθοδοι αντιμετώπισης παραπόνων (10 ώρες)12. Πώς να αξιοποιείτε & να διαχειρίζεστε με επιτυχία αντιρρήσεις πελατών (5 ώρες)13. Στρατολόγηση (8 ώρες)14. Train the coach – advanced program (15 ώρες)15. Coaching – Ηγεσία (4-12 ώρες)16. Ενθάρρυνση συνεργατών (5 ώρες)17. Στρατηγική Πωλήσεων (Ανάλυση ανθρώπινων χαρακτήρων πελατών) (5 ώρες)18. Η σημασία της αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου σας (5 ώρες)19. Νέα δεδομένα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση (5 ώρες)20. Η ανάπτυξη των πωλήσεων σε περίοδο κρίσης (5 ώρες)21. Αναλυτικές τεχνικές πωλήσεων (8 ώρες)22. Τηλεφωνική πώληση (16 ώρες)23. Πώς να κάνετε επιτυχημένες πωλήσεις (Success is our Best “D.E.A.L.”) (6 ώρες)24. Τεχνικές πωλήσεων για νικητές (6 ώρες)25. Αγοραστική συμπεριφορά και νέοι τύποι πελατών (4 ώρες)26. Συμπεριφορά καταναλωτών κατά την κρίση και η διαχείριση των αναγκών τους27. Μέθοδοι διείσδυσης σε πελατειακές αγορές (5 ώρες)28. Η αλλαγή και ο τρόπος διαχείρισής της: υψηλή αποτελεσματικότητα σε συνθήκες  αβεβαιότητας (4ώρες)29. Τεχνικές Διαπραγμάτευσης (12 ώρες)30. Recruiting – Τεχνικές συνέντευξης & επιλογής (5 ώρες)31. Θετική σκέψη σε περιόδους πρόκλησης (5 ώρες)32. Δύσκολες συναλλαγές με άλλους (difficult interactions) (5 ώρες)33. Αυτογνωσία, ο δρόμος για την επιτυχία (5 ώρες)34. Αυτογνωσία & Αυτοπαρακίνηση (10 ώρες)35. Αποτελεσματική Στοχοθεσία (6-8 ώρες) 36. Διαχείριση Συγκρούσεων 37. Σύγχρονες τεχνικές είσπραξης οφειλών από τη θεωρία στην πράξη (10 ώρες)38. Advanced Collection Techniques – Προηγμένες τεχνικές καθυστερημένων απαιτήσεων (12 ώρες)39. Εποπτική Επίσκεψη σε πελάτη (8 ώρες)1. Εξυπηρέτηση Πελατών (12  ώρες)2. Αποτελεσματική, γραπτή επικοινωνία στην εξυπηρέτηση πελατών (12 ώρες)3. Σχεδιασμός & Διαχείριση συστήματος εξυπηρέτησης πελατών (12 ώρες)4. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (12 ώρες)5. Συστηματική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση πελατών (8-12 ώρες)6. Tηλεφωνικός χειρισμός πελατών σε περίοδο κρίσης (12 ώρες)7. Call Center και τηλεφωνική εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών (24 ώρες)8. Σεμινάρια για Οδηγούς Οδικής Βοήθειας - Εξυπηρέτηση πελάτη (14 ώρες)9. Τεχνικές αποτελεσματικής εξυπηρέτησης & Διατήρησης του πελάτη (5 ώρες)10. Σύγχρονες τεχνικές  εξεύρεσης & προσέγγισης πελατών (7 ώρες)11. Μέθοδοι αντιμετώπισης παραπόνων (10 ώρες)12. Πώς να αξιοποιείτε & να διαχειρίζεστε με επιτυχία αντιρρήσεις πελατών (5 ώρες)13. Στρατολόγηση (8 ώρες)14. Train the coach – advanced program (15 ώρες)15. Coaching – Ηγεσία (4-12 ώρες)16. Ενθάρρυνση συνεργατών (5 ώρες)17. Στρατηγική Πωλήσεων (Ανάλυση ανθρώπινων χαρακτήρων πελατών) (5 ώρες)18. Η σημασία της αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου σας (5 ώρες)19. Νέα δεδομένα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση (5 ώρες)20. Η ανάπτυξη των πωλήσεων σε περίοδο κρίσης (5 ώρες)21. Αναλυτικές τεχνικές πωλήσεων (8 ώρες)22. Τηλεφωνική πώληση (16 ώρες)23. Πώς να κάνετε επιτυχημένες πωλήσεις (Success is our Best “D.E.A.L.”) (6 ώρες)24. Τεχνικές πωλήσεων για νικητές (6 ώρες)25. Αγοραστική συμπεριφορά και νέοι τύποι πελατών (4 ώρες)26. Συμπεριφορά καταναλωτών κατά την κρίση και η διαχείριση των αναγκών τους27. Μέθοδοι διείσδυσης σε πελατειακές αγορές (5 ώρες)28. Η αλλαγή και ο τρόπος διαχείρισής της: υψηλή αποτελεσματικότητα σε συνθήκες  αβεβαιότητας (4ώρες)29. Τεχνικές Διαπραγμάτευσης (12 ώρες)30. Recruiting – Τεχνικές συνέντευξης & επιλογής (5 ώρες)31. Θετική σκέψη σε περιόδους πρόκλησης (5 ώρες)32. Δύσκολες συναλλαγές με άλλους (difficult interactions) (5 ώρες)33. Αυτογνωσία, ο δρόμος για την επιτυχία (5 ώρες)34. Αυτογνωσία & Αυτοπαρακίνηση (10 ώρες)35. Αποτελεσματική Στοχοθεσία (6-8 ώρες) 36. Διαχείριση Συγκρούσεων 37. Σύγχρονες τεχνικές είσπραξης οφειλών από τη θεωρία στην πράξη (10 ώρες)38. Advanced Collection Techniques – Προηγμένες τεχνικές καθυστερημένων απαιτήσεων (12 ώρες)39. Εποπτική Επίσκεψη σε πελάτη (8 ώρες)40. Pathway on Insurance Sales (Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για αποτελεσματικές προσωπικές πωλήσεις) (16 ώρες)41. Key Account Management (Β2Β Εξυπηρέτηση & ανάπτυξη πωλήσεων για πελάτες στρατηγικής σημασίας) (16ώρες)42. Σύγχρονη Διοίκηση Ασφαλιστικού Γραφείου Πωλήσεων (5 ενότητες των 12 ωρών)
       Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ΄ολοκλήρου ή και κατά ενότητες.
43. Αποτελεσματική Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση (για το προσωπικό τηλεφωνικών κέντρων παροχής βοήθειας ) (16 ώρες)44. Αποτελεσματική και ασφαλής εξυπηρέτηση πελατών ΙΙ (για εταιρίες παροχής βοήθειας) (16 ώρες)45. Αποτελεσματική συνεργασία και λειτουργικότητα ομάδων (8-12 ώρες)46. Κτίζοντας την κουλτούρα της εξυπηρέτησης του πελάτη (πώς δημιουργείται, πως παρέχεται, πώς διατηρείται η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών) (16 ώρες)47. Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης “Call Center Professionals”
       47α.   Τεχνικές τηλεφωνικών πωλήσεων & Εξυπηρέτησης (16 ώρες)
       47β.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων – Line Supervisors (16 ώρες)
       47γ.  Αποτελεσματική διαχείριση απαιτήσεων – Collection Agents (16 ώρες)
       47δ.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων collection – Line supervisors  (16 ώρες)
    
40. Pathway on Insurance Sales (Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για αποτελεσματικές προσωπικές πωλήσεις) (16 ώρες)41. Key Account Management (Β2Β Εξυπηρέτηση & ανάπτυξη πωλήσεων για πελάτες στρατηγικής σημασίας) (16ώρες)42. Σύγχρονη Διοίκηση Ασφαλιστικού Γραφείου Πωλήσεων (5 ενότητες των 12 ωρών)
       Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ΄ολοκλήρου ή και κατά ενότητες.
43. Αποτελεσματική Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση (για το προσωπικό τηλεφωνικών κέντρων παροχής βοήθειας ) (16 ώρες)44. Αποτελεσματική και ασφαλής εξυπηρέτηση πελατών ΙΙ (για εταιρίες παροχής βοήθειας) (16 ώρες)45. Αποτελεσματική συνεργασία και λειτουργικότητα ομάδων (8-12 ώρες)46. Κτίζοντας την κουλτούρα της εξυπηρέτησης του πελάτη (πώς δημιουργείται, πως παρέχεται, πώς διατηρείται η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών) (16 ώρες)47. Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης “Call Center Professionals”
       47α.   Τεχνικές τηλεφωνικών πωλήσεων & Εξυπηρέτησης (16 ώρες)
       47β.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων – Line Supervisors (16 ώρες)
       47γ.  Αποτελεσματική διαχείριση απαιτήσεων – Collection Agents (16 ώρες)
       47δ.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων collection – Line supervisors  (16 ώρες)
    
40. Pathway on Insurance Sales (Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για αποτελεσματικές προσωπικές πωλήσεις) (16 ώρες)41. Key Account Management (Β2Β Εξυπηρέτηση & ανάπτυξη πωλήσεων για πελάτες στρατηγικής σημασίας) (16ώρες)42. Σύγχρονη Διοίκηση Ασφαλιστικού Γραφείου Πωλήσεων (5 ενότητες των 12 ωρών)
       Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ΄ολοκλήρου ή και κατά ενότητες.
43. Αποτελεσματική Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση (για το προσωπικό τηλεφωνικών κέντρων παροχής βοήθειας ) (16 ώρες)44. Αποτελεσματική και ασφαλής εξυπηρέτηση πελατών ΙΙ (για εταιρίες παροχής βοήθειας) (16 ώρες)45. Αποτελεσματική συνεργασία και λειτουργικότητα ομάδων (8-12 ώρες)46. Κτίζοντας την κουλτούρα της εξυπηρέτησης του πελάτη (πώς δημιουργείται, πως παρέχεται, πώς διατηρείται η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών) (16 ώρες)47. Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης “Call Center Professionals”
       47α.   Τεχνικές τηλεφωνικών πωλήσεων & Εξυπηρέτησης (16 ώρες)
       47β.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων – Line Supervisors (16 ώρες)
       47γ.  Αποτελεσματική διαχείριση απαιτήσεων – Collection Agents (16 ώρες)
       47δ.  Αποτελεσματική διοίκηση ομάδων collection – Line supervisors  (16 ώρες)
    

V. ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

48. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Train the Trainers) (10ώρες)

49. Personal Leadership - Coaching (in house – for Managers) (21 ώρες)

50. Διαπραγματεύσεις & θεωρία των παιγνίων (Bargaining theory - game theory) (16-24 ώρες)

51. Financial Planning (16-24 ώρες)

52. * Certified Wealth Management Specialist (CWMS) (40 ώρες)

53. * Insurance Companies Strategy Master class (16 ώρες)

54. * Customer Excellence Program (16 ώρες)

55. * Project Management for Financial Institutions (16 ώρες)     

(*)   Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν  κοινό πιστοποιητικό του  ΕΙΑΣ και της International Association of            Financial Management.

56. Δέσμευση και αφοσίωση εργαζομένων στην πράξη (people engagement) (12 ώρες)

57. Προσωπική εικόνα & επικοινωνία (personal branding) (12 ώρες)

58. Εταιρική Διακυβέρνηση– Ενδοεταιρική Κουλτούρα – Κανονιστική Συμμόρφωση (compliance)

59. Εταιρική Κουλτούρα Κινδύνου (8 ώρες)

60. Εισαγωγή στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (8 ώρες)

61. Κώδικας Δεοντολογίας (10 ώρες)

62. Διαχείριση Κινδύνου – Risk Management (5-12 ώρες)

63. Project Management

64. Τεχνικές Παρουσιάσεων (8 ώρες)

65. Μάνατζμεντ / Βασικές λειτουργίες του Μάνατζμεντ (15 ώρες)

66. Διαμόρφωση και Ανάπτυξη Στρατηγικής (8 ώρες)

67. Μέτρηση κρίσιμων επιδόσεων με δείκτες επίδοσης (6 ώρες)

68. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (12 ώρες)

69. Ολική Ποιότητα (Total quality management) (8 ώρες)

70. Βασικές Οικονομικές Έννοιες (8 – 12 ώρες)

71. Budgeting – controlling - reporting

72. Διαχείριση και αξιολόγηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Unit Linked Προϊόντων (12 ώρες)

73. Bank assurance (5 ώρες)

74. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (15 ώρες)

75. Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (8 ώρες)

76. Εισαγωγή στο Solvency II (8 ώρες)

77. Εσωτερικός Έλεγχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (18 ώρες)

78. Πρόληψη & καταστολή ασφαλιστικής απάτης (fraud) (7 ώρες)

79. Time Management (8 ώρες)

80. Διαχείριση Αιτιάσεων (8 ώρες)

81. Μέτρα πρόληψης & Καταστολής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (8 ώρες)

82. Change Management – Διαχείριση Αλλαγής (5 ώρες)

83. Συναισθηματική Νοημοσύνη (6 - 10 ώρες)

84. Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (20 ώρες)

85. Customer Relationship Management (CRM) (8 ώρες)

86. Η δύναμη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) στην Ασφαλιστική Αγορά (8 ώρες)

87. Οι βάσεις της Ασφάλισης – Πρόγραμμα γενικών ασφαλιστικών γνώσεων (20 ώρες)

88. Αγγλική Ασφαλιστική Ορολογία (5-8 ώρες)

89. Νομοθεσία – Ασφαλιστική Σύμβαση (10 ώρες)

90. Αναφορά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και στις τρέχουσες εξελίξεις (IMD-IMD2) (5 ώρες)

91. Αλλαγές & προοπτικές στη Δημόσια  Σύνταξη - Ο αυξημένος ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης (4 ώρες)

92. Η εποπτεία στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση (10 ώρες)

93. Λειτουργία του εγγυητικού κεφαλαίου ζωής & Λειτουργία του Επικουρικού (5 ώρες)

94. Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, προνοίας & επαγγελματικής ασφάλισης (12 ώρες)

95. Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού (12 ώρες)

96. Τεχνικές επιλογής προσωπικού αξιολόγησης και διοίκησης παραγωγικότητας-balance Scorecard(8 ώρες)

97. Επικοινωνία: Λεκτική & Εξωλεκτική (5 ώρες)

98. Δημόσιες Σχέσεις (8 ώρες)

99.  Αποτελεσματικές συνήθειες - Ψυχολογία στον εργασιακό χώρο (6 - 10 ώρες)

100.  Διαχείριση του stress (8 ώρες)

101.  Σύγχρονη οργάνωση ασφαλιστικού γραφείου (15 ώρες)

102.  Πρόγραμμα εκπαίδευσης υπαλλήλων γραφείων διαμεσολάβησης (24 ώρες)

103.  Σεμινάρια πληροφορικής (ΜS Office) (8 – 16 ώρες)

104.  Γραμματειακή υποστήριξη από μια ποιοτική γραμματέα διοίκησης (12 ώρες)


VI. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

105.   Ανάληψη Κινδύνων – Underwriting (5 ώρες)

106.   Γενικές Αρχές Διαχείρισης Ζημιών – Claims Management (26 ώρες)

107.   Ανάλυση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

108.   Βασικές αρχές της ασφάλισης ζημιών (10 ώρες)

109.   Ασφαλίσεις Περιουσίας (25 ώρες)

110.   Ανάληψη & διαχείριση κινδύνων πυρός (8 ώρες)

111.   Εργαστήριο ζημιών Κλάδου Πυρός (8 ώρες)

112.   Βιομηχανικοί & Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι (16 ώρες)

113.   Ανάληψη – Ζημία – Πραγματογνωμοσύνες – Αποζημιώσεις Κλάδου Πυρός–Περιουσίας (8 ώρες)

114.   Ασφαλίσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά κλπ.) (8 ώρες)

115.   Φυσικές Καταστροφές (σεισμός-πλημμύρες) (8 ώρες)        

116.   Σεμινάριο Απώλειας Ακαθαρίστων Κερδών (10 ώρες)

117.   Ανάλυση – Ερμηνεία όρων & εξαιρέσεων ασφαλιστηρίου – Ανάλυση πραγματικών περιστατικών ζημιών  Κλάδου Πυρός – Περιουσίας (6 ώρες)

118.   Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων (15 ώρες)

119.   Διακανονισμός & Αποζημιώσεις Κλάδου Αυτοκινήτων (12 ώρες)

120.   Σεμινάριο Ατυχημάτων για Διακανονιστές Κλάδου Αυτοκινήτων (12 ώρες)

121.   Φιλικός Διακανονισμός για Διακανονιστές Κλάδου Αυτοκινήτων (5 ώρες)

122.   Διαχείριση Κινδύνου Περιουσίας – Οχημάτων (18 ώρες)

123.   Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης & Διακανονισμός Ζημιών (8 ώρες)

124.  Ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας (5 ώρες)

125.  Ασφαλίσεις Πιστώσεων & Εγγυήσεων (5 ώρες)

126.   Αντασφάλιση (20 ώρες)

127.   Γενικές Αρχές Αστικής Ευθύνης (6 ώρες)

128.   Αστική Επαγγελματική Ευθύνη (10 ώρες)

129.   Διαχείριση & Διακανονισμός Ζημιών στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης (10 ώρες)

130.   Αστική ευθύνη από ρύπανση περιβάλλοντος (8 ώρες)

131.   Ασφαλίσεις κατασκευής τεχνικών έργων (12 ώρες)

132.   Ασφάλιση Προϊόντων – Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων (8 ώρες)

133.   Ασφαλίσεις Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (8 ώρες)

134.   Ασφαλίσεις  Οικονομικών Απωλειών (6 ώρες)

135.   Ασφαλίσεις Κλάδου Μεταφορών (10 ώρες)

136.   Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής (6 ώρες)

137.   Κλάδος Ζωής & Υγείας (20 ώρες)

138.   Ατομικές & Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής (12 ώρες)

139.   Ασφαλίσεις Προσώπων (Ζωή – Υγεία – Σύνταξη) (25 ώρες)

140.   Ασφαλίσεις Υγείας & Προσωπικών Ατυχημάτων (12 ώρες)

141.   Επιμόρφωση Πραγματογνωμόνων (48 ώρες)

142.   Εκπαίδευση νέων Πραγματογνωμόνων (44 ώρες)

143.   Εκπαίδευση & Οργάνωση των Ομάδων Πυρασφαλείας των Ασφαλιστικών Εταιριών  (30 ώρες)

VII. IN HOUSE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

To EIAΣ έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης με θεματολογία κατ΄επιλογήν, για τα στελέχη διαφόρων επιχειρήσεων και ενδοεπιχειρησιακά. Μπορεί να προσαρμόσει όλα τα εκπαιδευτικά του προγράμματα στο επίπεδο των γνώσεων, ιδιαιτεροτήτων και συγκεκριμένων αναγκών για εκπαίδευση του διοικητικού και παραγωγικού δυναμικού κάθε επιχείρησης(tailor made) με έμπειρο και καταξιωμένο εκπαιδευτικό δυναμικό και με πιστοποιημένη διαδικασία ποιότητας.

Το ΕΙΑΣ απαντά στους σημερινούς προβληματισμούς

  • δεν ανταγωνίζεται
    τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά κέντρα των ασφαλιστικών εταιριών – μελών του, αντίθετα, σε συνεργασία μαζί τους, διαπιστώνει τις υπάρχουσες ανάγκες και τις καλύπτει αποτελεσματικά
  • δεν επικαλύπτει
    τις κάθετες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των εταιριών - μελών του
  • δεν επεμβαίνει
     σε θέματα διαμόρφωσης της εταιρικής κουλτούρας του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και σε θέματα πολιτικής των πωλήσεων του παραγωγικού δυναμικού των ασφαλιστικών εταιριών 

Το ΕΙΑΣ λειτουργεί

για να δικαιώσει τις υψηλές προσδοκίες της ασφαλιστικής αγοράς για υψηλού επιπέδου και ποιότητας εκπαίδευση ακολουθώντας πιστά τις εξής προϋποθέσεις:

• Ενημερώνει
• Πιστοποιεί
• Ενισχύει
• Συνεργάζεται
• Επικουρεί
• Αξιοποιεί

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι το ΕΙΑΣ διαθέτει τις αίθουσες του (και την απαραίτητη γραμματειακή υποστήριξη) για εταιρικά σεμινάρια εκπαίδευσης, παρουσιάσεις, ομιλίες των μελών του κλπ., με ιδιαίτερα ευνοϊκούς οικονομικούς όρους, εφ’ όσον το επιτρέπουν οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητές του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του ΕΙΑΣ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΕΙΑΣ στα τηλέφωνα: 210 9219660-684, fax: 210 9219917, mail: eiasinfo@eias.gr, eias@ath.forthnet.gr -- Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 106 – Τ.Κ.: 117 41 ΑΘΗΝΑ

 

VIII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ:

Σας ενημερώνουμε πως οι υπηρεσίες μας μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.  Ο  ΟΑΕΔ παρέχει στις Εταιρίες την δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,45% από τις εργοδοτικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, εφόσον βέβαια έχετε ενταχθεί, ως επιχείρηση, στο μητρώο του ΟΑΕΔ και έχετε πάρει τους απαραίτητους κωδικούς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ  http://laek.oaed.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΕΙΑΣ:
Οι διδάσκοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα το ΕΙΑΣ είναι:

•  Εισηγητές με υψηλή εξειδίκευση στο διδακτικό αντικείμενο ευθύνης τους.
•  Πιστοποιημένοι εισηγητές από τον ΟΑΕΔ (με κωδικό ΛΑΕΚ).
•  Ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και προσωπικότητες του Ασφαλιστικού και Οικονομικού χώρου.
•  Εισηγητές με υψηλή βαθμολογία στις αξιολογήσεις εκπαιδευτών του Ινστιτούτου (βάσει προτύπου διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008).