Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Προσεχή Εκπαιδευτικά Προγράμματα

LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 4 και 6 Οκτωβρίου 2022, 16:00 – 19:20
LOGO EIAS 35 years
Σε Περιβάλλον Ασύγχρονης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning
Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας
που απαιτούνται κατά το έτος 2022
Ημερομηνία Έναρξης των Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης:
✓ Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου
✓ Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου
Τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης παραμένουν «ανοικτά» επί τέσσερις (4) εβδομάδες,
από την ημερομηνία έναρξής τους
LOGO EIAS 35 years
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 11 και 13 Οκτωβρίου 2022, 16:00 – 19:20
LOGO EIAS 35 years
Σε Επιστημονική Συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών με
το Εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού
του Πανεπιστημίου Πειραιώς!

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00 – 19.20,
από την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022