Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας Εκπαιδευτικής Ύλης

H εκπαιδευτική ύλη συνίσταται σε βασικό εγχειρίδιο εκπαιδευτικών σημειώσεων, το οποίο συγγράφει ο αρμόδιος εισηγητής του εκπαιδευτικού θέματος και υποβάλει, προς έγκριση, στην Εκπαιδευτική Επιτροπή του Ινστιτούτου.

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή ελέγχει την εναρμόνιση της εκπαιδευτικής ύλης με το εισηγούμενο εκπαιδευτικό θέμα, τις αναφερόμενες βιβλιογραφικές πηγές, την επάρκεια του γλωσσικού ύφους και τη νοηματική επάρκεια, την ευληψία της και την ανταπόκρισή της στη ζητούμενη εκπαιδευτική δομή.

Η εκπαιδευτική ύλη, με ευθύνη της Εκπαιδευτικής Επιτροπής, αναθεωρείται τακτικά από τους αρμόδιους εισηγητές και αναπροσαρμόζεται καταλλήλως, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται διαρκώς στις εξελίξεις της θεματολογίας.

Στις διαδικασίες αναθεώρησης της εκπαιδευτικής ύλης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν, πέραν των διοικητικών στελεχών του Ινστιτούτου και των αρμόδιων εισηγητών, οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι την αξιολογούν και προτείνουν βελτιωτικές τροποποιήσεις ή εμπλουτισμό της, σε αναφορές που συντάσσουν προς τη διοικητική δομή του Ινστιτούτου.

Η εκπαιδευτική ύλη, εμπλουτίζεται από βιβλιογραφικές πηγές, διαδικτυακές αναφορές και εκπαιδευτικά Videos, συμβατά με την εκάστοτε εκπαιδευτική θεματολογία.

Τέλος, η εκπαιδευτική ύλη είναι συντεταγμένη και δομημένη έτσι ώστε να εξυπηρετεί πλαίσιο εκπαίδευσης σε περιβάλλον φυσικής τάξης και πλαίσιο εκπαίδευσης σε περιβάλλον εξ αποστάσεως μάθησης. Ειδικότερα, στην περίπτωση εκπαιδευτικής επιλογής περιβάλλοντος εξ αποστάσεως μάθησης, οι αρμόδιες δομές του Ινστιτούτου φροντίζουν ώστε η ψηφιακή  εκπαιδευτική ύλη να είναι απολύτως φιλική προς τον εκπαιδευόμενο, αναλυτική, εύληπτή και ευεξήγητή, ισχυροποιούμενη από επιλυμένες περιπτώσεις μελέτης (case studies), από επεξηγηματικό λόγο, από διαστάσεις μαθησιακού gamification και από tests προσομοίωσης ή αυτοαξιολόγησης, προτού ο εκπαιδευόμενος  κληθεί να συμμετάσχει σε τελικές εξετάσεις, είτε σε φυσικό περιβάλλον, είτε σε περιβάλλον e-testing.