Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας της Εκπαιδευτικής Ικανότητας και της Επαρκούς Μεταδοτικότητας των Εισηγητών

Το Ινστιτούτο ακολουθεί διαδικασία αξιολόγησης των εισηγητών των Εκπαιδευτικών  Προγραμμάτων του και διασφάλισης της ποιότητας της εκπαιδευτικής ικανότητας και επαρκούς μεταδοτικότητάς τους, ακολουθώντας τις εξής ενέργειες:

(α) Αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των εισηγητών.

(β) Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επάρκειας και της μεταδοτικότητας των εισηγητών, στο πλαίσιο ειδικών αναφορών που συντάσσουν τα αρμόδια στελέχη του Ινστιτούτου.

(γ) Ανάδραση του εκπαιδευτικού κοινού που παρακολουθεί τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ινστιτούτου, στο πλαίσιο συμπλήρωσης ειδικού Εντύπου Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος, το οποίο εμπεριέχει, μεταξύ άλλων, ενότητες που αφορούν στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εισηγητών του προγράμματος.

 

Τα αρμόδια στελέχη του Ινστιτούτου αναλύουν τα προκύπτοντα συμπεράσματα, τα οποία διατηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο αξιολόγησης, και εξετάζουν πιθανές βελτιώσεις και εκσυγχρονισμούς.