Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Διαδικασίες Διασφάλισης της Εύρυθμης Διεξαγωγής των Εξετάσεων

Οι εξετάσεις των εκπαιδευομένων, οι οποίες ακολουθούν την παρακολούθηση αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πραγματοποιούνται  στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου ή σε  περιβάλλον e-testing και διέπονται από διαδικασίες αξιοπιστίας, συμβατότητας του περιεχομένου τους με τα αντιστοιχούντα εκπαιδευτικά προγράμματα και ελέγχου των προαναφερόμενων παραγόντων από τις διοικητικές δομές και την Γενική Διεύθυνση του Ινστιτούτου.