Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Προβλεπόμενοι Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες Επιτυχούς Διεξαγωγής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Οι προβλεπόμενοι και παρακολουθούμενοι δείκτες επιτυχούς διεξαγωγής του Προγράμματος Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου, είναι οι εξής:

 

(α) Δείκτης συνολικής αξιολόγησης του προγράμματος. Ο δείκτης αυτός αφορά στην αξιολόγηση όλων των διαστάσεων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης του, της επάρκειας του περιεχομένου του , της επάρκειας των εισηγητών του,  της ανταπόκρισής του στις προσδοκίες του εκπαιδευτικού κοινού, της αξιοποιησιμότητας των διδασκόμενων αντικειμένων και της ευρύτερης ποιότητάς του.

(β) Δείκτης αξιολόγησης επί μέρους στοιχείων του προγράμματος. Ο δείκτης αυτός εμπεριέχει την αξιολόγηση της επάρκειας των εκπαιδευτικών εισηγήσεων, της ποιότητας των εκπαιδευτικών παρουσιάσεων, των μεθόδων παρουσίασης των εκπαιδευτικών ενοτήτων και της ποιότητας της εκπαιδευτικής ύλης.

(γ) Δείκτης αξιολόγησης επάρκειας εισηγητών του προγράμματος. Ο δείκτης αυτός αξιολογεί την επάρκεια των εισηγητών του προγράμματος σε θέματα Ευρυγνωσίας, Προετοιμασίας, Εμπειρίας, Μεταδοτικότητας, Επικοινωνίας και Διαδραστικότητας.

(δ) Δείκτης της αίσθησης του εκπαιδευτικού κοινού περί της αξιοποιησιμότητας του περιεχομένου του προγράμματος. Ο δείκτης αυτός μετρά τον βαθμό πεποίθησης του εκπαιδευτικού κοινού, πως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολούθησε, μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξή του, μέσω της τεχνογνωσίας που απεκόμισε.

(ε) Δείκτης επιτυχίας συμμετεχόντων στις εξετάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό (%) των εκπαιδευομένων που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή Σεμιναρίου.

(στ) Δείκτης ανταπόκρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων. Ο εν λόγο δείκτης επιχειρεί να προσεγγίσει τον βαθμό ανταπόκρισης του περιεχομένου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στα μαθησιακά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων, καθώς και στις προσδοκίες τους σε σχέση με την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας τους και με τις δυνατότητες εργασιακής προόδου τους.