Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Διαδικασίες και Κριτήρια Ένταξης Εκπαιδευομένων στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η διαδικασία ένταξης εκπαιδευομένων στα επί μέρους Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ινστιτούτου, συνοψίζεται στα ακόλουθα βασικά στάδια:

 

(α) Προκήρυξη εκπαιδευτικού σεμιναρίου: Πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, δι΄ Εγκυκλίου Σημειώματος, το οποίο απευθύνεται στο δυνητικό εκπαιδευτικό κοινό και στους προϊσταμένους του και εμπεριέχει την περιγραφή θεματολογίας του σεμιναρίου, τους διδάσκοντες, τις ημερομηνίες και τις χωροταξικές εγκαταστάσεις ή τον τρόπο διεξαγωγής του (in-class, off-class, web-learning, e-learning…), το θεματικό και ωρολόγιο πρόγραμμά του και την αίτηση συμμετοχής, που ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία του Ινστιτούτου.

 

(β) Αξιολόγηση της συμβατότητας της ιδιοσυστασίας (profile) του εκπαιδευομένου με τις προδιαγραφές του σεμιναρίου: Σε αυτό το σημείο αξιολογούνται η επαγγελματική ηλικία του ενδιαφερομένου προς εκπαίδευση, το record of achievement του και τα ισχυρά ή αδύνατα επαγγελματικά στοιχεία του, σε τρόπο που οι επιδιωκόμενες επαγγελματικές ή γνωστικές βελτιώσεις να αντιστοιχίζονται με τις προδιαγραφές του σεμιναρίου και να εξυπηρετούνται από αυτές.

 

(γ) Ειδικότερα, σε σχέση προς τα σεμινάρια εκπαιδευτικής προετοιμασίας νέων δυνητικών ή εμπειρότερων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, προς τον σκοπό της επαγγελματικής πιστοποίησης ή επαναπιστοποίησής τους, τηρούνται, στο σύνολό τους, οι οδηγίες, οι διαδικασίες και τα κριτήρια που προβλέπονται στις επί μέρους πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και σε απορρέουσες αποσαφηνιστικές εγκυκλίους της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, ενώ το Ινστιτούτο και οι αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες του φροντίζουν ώστε να ενημερώνουν εγκαίρως και πλήρως την ΤτΕ κατά τις σχετικές υποδείξεις της.