Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Εκπαιδευτική Στρατηγική

(α) Διαρκής εμπλουτισμός παραστάσεων και εργασιακής τεχνογνωσίας του εκπαιδευτικού κοινού, και, ειδικότερα, των Στελεχών Διοικητικού Προσωπικού και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, νέων και εμπειρότερων,

(β) Βελτίωση εσωτερικής απασχολησιμότητας (employability) και ανάπτυξη δυνατοτήτων προαγωγής των εκπαιδευομένων σε υψηλότερες ιεραρχικές βαθμίδες των εργοδοτικών τους οργανισμών,

(γ) Διαρκής βελτίωση της παραγωγικότητας, της απόδοσης και της ποιότητας της εργασίας των εκπαιδευομένων στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,

(δ) Αξιοποίηση νέων ευκαιριών εργασίας και ποιοτικής ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών,

(ε) Διαρκής ενίσχυση της πελατοκεντρικής αντίληψης της εργασίας και της συμβουλευτικής διάστασης της, εν σχέσει με το πελατιακό κοινό των εκπαιδευομένων στελεχών και ασφαλιστικων διαμεσολαβητών,

(στ) Ενίσχυση της συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο “γίγνεσθαι” της Ασφαλιστικής και ευρύτερης Χρηματοοικονομικής Αγοράς,

(ζ) Ενίσχυση της ψυχολογίας και του ηθικού του εκπαιδευτικού κοινού δια της απόκτησης σύγχρονης τεχνογνωσίας υψηλής ποιότητας,

(η) Ισχυροποίηση της αίσθησης δεοντολογίας και επαγγελματικής ηθικής,

(θ) Βελτίωση δεικτών εργασιακής ικανοποίησης (job satisfaction), στο πλαίσιο των αναπτυσσόμενων δυνατοτήτων (job enrichment) και (job enlargement) των εκπαιδευομένων,

(ι) Διασύνδεση του Ινστιτούτου με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Ελληνικής Περιφέρειας, δια μέσου της αξιοποίησης Νέων Τεχνολογιών Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Προγραμμάτων εξ – αποστάσεως μάθησης (web Learning, e- learning  και e-Training),

(ια) Πλήρης ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών δυνάμεων της ασφαλιστικής αγοράς, στο πλαίσιο του συνολικού Προγράμματος Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου,

(ιβ) Κεντρικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός, αλλά και δυνατότητες περιφερειακής υλοποίησής του,

(ιγ) Ανέλιξη των αξιών της συμβουλευτικής, της ποιότητας της εργασίας και της πελατοκεντρικής διάστασής της στη συνείδηση και στην πρακτική των εκπαιδευόμενων στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,

(ιδ) Έμφαση στην ασφαλιστική εκπαίδευση, στην έννοια της δια βίου μάθησης και στη διαρκή ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού κοινού,

(ιε) Διασφάλιση της μέγιστης εφικτής εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης του συνόλου των Στελεχών Διοικητικού Προσωπικού και Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης,

(ιστ) Πλήρης ανταπόκριση στα εκπαιδευτικά πρότυπα, στα πρότυπα πιστοποίησης και στους δείκτες επαγγελματικής επάρκειας και ποιότητας εργασίας, που θέτουν οι κανόνες τέχνης και επιστήμης του Ινστιτούτου και των συνεργαζόμενων μαζί του ακαδημαϊκών φορέων και φορέων επαγγελματικών πιστοποιήσεων,

Τα προαναφερόμενα στοιχεία της Εκπαιδευτικής Στρατιγικής του Ινστιτούτου αποτελούν κύριο γνώμονα σχεδίασης, οργάνωσης και υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματός του.