Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Καταστατικό

K A T A Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Του Σωματείου με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

 

 

(Άρθρο 1) : Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

 

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», η συντετμημένη επωνυμία του οποίου είναι Ε.Ι.Α.Σ. και το οποίο παρακάτω θα αναφέρεται για συντομία ως «το Ινστιτούτο». Για τη δραστηριότητά του στο εξωτερικό, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «GREEK INSTITUTE FOR INSURANCE EDUCATION».

Έδρα του Ινστιτούτου είναι η Αθήνα. Το Ινστιτούτο μπορεί να ιδρύει παραρτήματα και σε άλλες περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας, εκτός Αθηνών, καθώς και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διάρκεια του Σωματείου είναι απεριόριστη.

 

(Άρθρο 2) : Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι:

(Α) Η προαγωγή και ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών διαδικασιών και της έρευνας στο αντικείμενο της ασφαλιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης και πρακτικής, προς διασφάλιση της αντιστοιχίας της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης με τις πραγματικές ανάγκες των κλάδων της ιδιωτικής ασφάλισης, της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

(Β) Η  διερεύνηση και ο εντοπισμός θεμάτων που απασχολούν το επιχειρηματικό περιβάλλον του ευρύτερου ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού κλάδου και η επ’ αυτών γνωμοδότηση, παροχή συμβουλευτικής συνδρομής και υποβολή προτάσεων και απόψεων για την αντιμετώπισή τους προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα.

(Γ) Η συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού κλάδου μέσω της συστηματικής ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου να απασχοληθεί στον ευρύτερο τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το Ινστιτούτο επιδιώκει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

(1) Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα του ευρύτερου ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα, σε όλα τα επίπεδα γνώσεων και ικανοτήτων.

(2) Εκπόνηση μελετών και διεξαγωγή ερευνών.

(3) Δημιουργία και συντήρηση βιβλιοθήκης και ιστοσελίδας, και διαδικτυακών εφαρμογών για την επικοινωνία, ενημέρωση και εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού και παραγωγικού δυναμικού του ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού κλάδου.

(4) Έκδοση περιοδικών εντύπων και άλλων επιστημονικών εκδόσεων, όπως μονογραφίες, βιβλία, εγχειρίδια κ.ά.

(5) Οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων και γενικότερα μορφωτικών δραστηριοτήτων στα θέματα του ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα και τα συναφή με αυτά, καθώς και σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών, ημερίδων, χορήγηση υποτροφιών κ.ά.

(6) Παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς, καθώς και των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την προαγωγή του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

(7) Συνεργασία και διατήρηση τακτικών επαφών με ομόλογα ινστιτούτα της ημεδαπής και αλλοδαπής.

(8) Θέσπιση ειδικού οργανωτικού κανονισμού που θα διέπει την επιμέρους λειτουργία του.

(9) Έκφραση των απόψεων του Ινστιτούτου σε όλα τα θέματα που το αφορούν προς τις Δημόσιες Αρχές, τους Διεθνείς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10) Λήψη κάθε άλλου μέτρου που θα είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση των σκοπών του Ινστιτούτου.

 

H επίτευξη των σκοπών του Ινστιτούτου είναι δυνατόν να διασφαλίζεται με τη συμμετοχή του Σωματείου σε άλλα νομικά πρόσωπα (Α.Ε., ΕΠΕ, αστικές εταιρίες) και με τη σύσταση νομικών προσώπων, από κοινού και με άλλα νομικά πρόσωπα, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

 

(Άρθρο 3) : Μέλη

 

Τα μέλη του Ινστιτούτου διακρίνονται σε: Τακτικά & Συνδεδεμένα

(A)  Τακτικά Μέλη μπορούν να είναι:

(1) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (εφεξής Εταιρίες)
(2) Σωματεία, σύνδεσμοι ή ενώσεις που εκπροσωπούν ειδικές επαγγελματικές τάξεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (εφεξής Επαγγελματικοί Συλλογικοί Φορείς)
(3) Ανώνυμες εταιρείες με κύριο αντικείμενο εργασιών την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

 

(Β)  Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να είναι φυσικά  και λοιπά  νομικά πρόσωπα που ασκούν ασφαλιστικές επαγγελματικές δραστηριότητες ή συναφείς με αυτές εργασίες, καθώς επίσης οργανισμοί, σωματεία και ιδρύματα ως και φυσικά πρόσωπα μέλη της διοίκησής τους, καθώς επίσης και φυσικά πρόσωπα κύρους που ενδιαφέρονται για την επίτευξη των σκοπών του Ινστιτούτου.

Τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, ούτε το δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», μπορούν όμως να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου σε αυτές.  Επίσης δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της απαρτίας.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., να απονέμει τον τίτλο του Επιτίμου Μέλους ή άλλη διάκριση.

 

 

(Άρθρο 4) :  Εγγραφή Τακτικών και Συνδεδεμένων Μελών

 

(1) Η εγγραφή τόσο των τακτικών όσο και των συνδεδεμένων μελών γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων επί συγκεκριμένου εντύπου, το οποίο χορηγείται από τη Γραμματεία του Ινστιτούτου. Στην αίτηση περιλαμβάνεται δήλωση περί αποδοχής από το υποψήφιο μέλος των όρων του Καταστατικού του Σωματείου και του  Κανονισμού λειτουργίας του, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η αποδοχή της αίτησης υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Προκειμένου να αποφασίσει την εγγραφή νέου μέλους, το Δ.Σ. μπορεί να ζητεί κατά την απόλυτη κρίση του την υποβολή και άλλων στοιχείων, καθώς και την παροχή πρόσθετων διευκρινιστικών πληροφοριών.

(3) Η απόφαση για την εγγραφή νέου μέλους γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο με γραπτή ανακοίνωση.

(4) Προκειμένου για την εγγραφή εταιριών, σωματείων, ενώσεων και λοιπών νομικών προσώπων, πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτησή τους στο Ινστιτούτο, τα νομιμοποιητικά έγγραφα τόσο του υποψηφίου νομικού προσώπου, όσο και του εκπροσώπου του.

 

 

(Άρθρο 5) : Διαγραφή – Αποχώρηση Μελών

 

(1) Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. του Ινστιτούτου λαμβανομένη με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών της Γ.Σ., τα τακτικά και συνδεδεμένα μέλη Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. του Ινστιτούτου λαμβανομένη με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών της Γ.Σ., τα τακτικά και συνδεδεμένα μέλη τα οποία:

Καθυστερούν πέραν του έτους την εκπλήρωση των προς το Ινστιτούτο οικονομικών υποχρεώσεών τους.

Ενεργούν πράξεις αντίθετες προς τους σκοπούς που επιδιώκονται από το Ινστιτούτο ή προς το Καταστατικό αυτό.

(2) Αποβάλλουν, επίσης, την ιδιότητα του μέλους ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. του Ινστιτούτου λαμβανομένη με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών της Γ.Σ., τα τακτικά και συνδεδεμένα μέλη τα οποία οριστικά πλέον δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 3 του καταστατικού αυτού.

(3) Τα Μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το Ινστιτούτο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και θα ισχύσει στο τέλος του.

(4) Μέλη του Ινστιτούτου που αποχώρησαν ή διαγράφηκαν, δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία αυτού.

(5) Το Δ.Σ. μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους, να αποφασίσει την αναστολή της ιδιότητάς του για ορισμένο χρόνο. Κατά τη διάρκεια της αναστολής δεν οφείλονται εισφορές, πλην εκείνων που είχαν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. Εισφορές που έχουν καταβληθεί για το διάστημα που διαρκεί η αναστολή, συμψηφίζονται με συνδρομές για ίσο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της αναστολής.

 

(Άρθρο 6) : Δικαιώματα και υποχρεώσεις Τακτικών και Συνδεδεμένων μελών

 

(1) Τα τακτικά και συνδεδεμένα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Ινστιτούτου και να απολαμβάνουν των ωφελημάτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά του.

(2) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. του Ινστιτούτου έχουν μόνον τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις προς αυτό οικονομικές υποχρεώσεις τους.

(3) Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Κανονισμού του Ινστιτούτου, ως αυτά ισχύουν κάθε φορά και να αποδέχονται και να εφαρμόζουν κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή των λοιπών οργάνων του Ινστιτούτου, που ενεργούν μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους.

 

(Άρθρο 7) : Πόροι

 

(1) Οι πόροι του Ινστιτούτου είναι:

 

(α)  Το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών και συνδεδεμένων μελών, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β)  Η ετήσια εισφορά των τακτικών και συνδεδεμένων μελών που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

(γ)  Οι δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομίες που παρέχονται προς το Ινστιτούτο.

(δ)   Χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις κρατικές, ιδιωτικές ή της Ε.Ε.

(ε)  Τα έσοδα από εκδηλώσεις, εκδόσεις και από τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, ως και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από τις δραστηριότητες του άρθρου 2 του Καταστατικού αυτού.

(στ) Τα έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας του Ινστιτούτου.

(ζ)  Οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά ή συνδρομή ή χορηγία.

(η) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος που θα εξασφάλιζε το Δ.Σ.

 

(2) Το σύνολο των πόρων του Ινστιτούτου διατίθεται αποκλειστικά για την προώθηση των καταστατικών στόχων του και αποκλείεται κάθε άλλη χρησιμοποίησή τους, που θα αποσκοπούσε στην αποκομιδή κέρδους ή οικονομικών ωφελημάτων υπέρ του Ινστιτούτου ή των μελών του.

 

(3) Μετά την οπωσδήποτε διάλυση του Ινστιτούτου τα τυχόν ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία του χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των ενδεχόμενων νομίμων υποχρεώσεών του, το δε τυχόν εναπομένον ενεργητικό υπόλοιπο χρησιμοποιείται όπως ορίσει έκτακτη Γ.Σ., συγκαλουμένη για το σκοπό αυτό, μετά από σχετική πρόταση του Δ.Σ. Μια τέτοια απόφαση της Γ.Σ. για διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του Ινστιτούτου λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον των παρόντων μελών.

 

(Άρθρο 8) : Όργανα του Ινστιτούτου

 

Τα όργανα του Ινστιτούτου είναι:

(α)  Η Γενική Συνέλευση

(β)  Το Διοικητικό Συμβούλιο

(γ)  Η Εξελεγκτική Επιτροπή

 

(Άρθρο 9) : Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

1. Σύνθεση και ανάδειξη

(1.1) Το Ινστιτούτο διοικείται από 11μελές Δ.Σ. με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, που
εκλέγονται από την Γ.Σ. για τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία.

Οι επτά (7) τουλάχιστον θέσεις στο Δ.Σ. καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από εκπροσώπους ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που τυγχάνουν μέλη της διοίκησης  αυτών.

Αντιστοίχως, οι εκπροσωπούντες τα σωματεία, τους συνδέσμους ή τις ενώσεις που εκπροσωπούν ειδικές επαγγελματικές τάξεις του ασφαλιστικού χώρου, ως και οι εκπρόσωποι των ανωνύμων εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δεν μπορούν να καταλάβουν περισσότερες των δύο (2) θέσεων ανά κατηγορία.

(1.2) Το  απερχόμενο Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του ενιαίου ψηφοδελτίου των αρχαιρεσιών, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά.  Οι εκπρόσωποι των μελών που επιθυμούν να περιληφθούν στο ψηφοδέλτιο υποβάλλουν υποψηφιότητα, δηλώνοντας ρητώς την Εταιρία ή τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα που εκπροσωπούν, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τις εκλογές με δήλωσή τους που κατατίθεται στη Γραμματεία του Ινστιτούτου.

Όσοι υπέβαλαν εμπροθέσμως υποψηφιότητα, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στο ψηφοδέλτιο, εφόσον δεν υφίσταται κώλυμα εκλογής και τα μέλη που εκπροσωπούν είναι ταμειακώς εντάξει απέναντι στο Ινστιτούτο.

Tο Δ.Σ., το αργότερο τρεις μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση και ανακηρύσσει τους υποψηφίους καθώς και τον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο διανείμει στα μέλη πριν την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση τυπωμένο σε ομοιόμορφο και χωρίς διακριτικά χαρτί. Τα ψηφοδέλτια φέρουν στην πίσω όψη τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή εξουσιοδοτημένων προς τούτο από το Δ.Σ. υπηρεσιακών οργάνων.

Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιλέγονται μέχρι και 7 υποψήφιοι.

(1.3) Οι επτά (7) εκπρόσωποι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και οι τέσσερις (4) εκπρόσωποι των επαγγελματικών συλλογικών φορέων και των ανωνύμων εταιριών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που πήραν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς εκλέγονται ως τακτικά μέλη, οι επόμενοι δε δύο εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη.  Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή γίνεται διά κλήρου.

Μόνο σε περίπτωση που δεν υπεβλήθησαν τουλάχιστον δύο υποψηφιότητες από τους επαγγελματικούς συλλογικούς φορείς και από τις ανώνυμες εταιρίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, δύναται να εκλεγεί ο κατά σειρά επόμενος σε σταυρούς εκπρόσωπος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων στο Δ.Σ.

(1.4) Το Δ.Σ. με ευθύνη και φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος Συμβούλου, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του, εκλέγοντας  μεταξύ των μελών του έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, έναν Γραμματέα και έναν Ταμία.  Μέχρι τη συγκρότησή του νέου Δ.Σ. σε σώμα, το Ινστιτούτο διοικείται νόμιμα από το προηγούμενο Δ.Σ.

 

2. Συνεδριάσεις

(2.1) Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δ.Σ. ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, κοινοποιούμενη στα μέλη προ 7 ημερών.  Το Δ.Σ. συνέρχεται και σε έκτακτες συνεδριάσεις, ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου ή έξι (6) μελών του, κοινοποιούμενη στα μέλη προ 7 ημερών. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.

(2.2) Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή αδυνατεί να παραβρεθεί ή να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τους αντικαθιστούν οι κατά σειρά οριζόμενοι από το Δ.Σ.

Τον Γενικό Γραμματέα που απουσιάζει ή αδυνατεί να παραβρεθεί ή να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθιστά ο Ταμίας.  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Ταμία, τους αντικαθιστούν οι κατά σειρά οριζόμενοι από το Δ.Σ.

Τον Ταμία που απουσιάζει ή αδυνατεί να παραβρεθεί ή να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθιστά ο αναπληρωτής Ταμίας που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Στις συνεδριάσεις καλούνται και τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καταλαμβάνουν τις θέσεις απόντων τακτικών μελών η παρουσία των οποίων στην  αμέσως παραπάνω περίπτωση συνυπολογίζεται για την διαπίστωση της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

(2.3) Σε περίπτωση που κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η θέση ως μέλους του Δ.Σ. του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη διεξαγωγή συμπληρωματικών αρχαιρεσιών για τη συμπλήρωση της κενής ή των κενών θέσεων στο Δ.Σ.

 

3. Διαδικασία λήψης αποφάσεων

(3.1) Κάθε μέλος του Δ.Σ. διαθέτει μία ψήφο. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον επτά (7) από τα μέλη του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. υπογράφονται από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση. Άρνηση μέλους να υπογράψει, βεβαιώνεται από τα λοιπά μέλη κάτω από τα πρακτικά.

(3.2) Το Δ.Σ. μπορεί να θεωρήσει ότι παραιτήθηκαν τα τακτικά μέλη του που αδικαιολόγητα απουσίασαν επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις.

(3.3) Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν εξασφαλίζεται η νόμιμη σύνθεση του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό αυτό, έχουν δε εξαντληθεί και τα αναπληρωματικά μέλη, τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ., έστω και αν δεν επαρκούν για την απαρτία, συγκαλούν Γ.Σ. των μελών του Ινστιτούτου για διεξαγωγή μερικών αρχαιρεσιών και συμπλήρωση των κενών θέσεων.

 

 

(Άρθρο 10) : Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Διοικεί και εποπτεύει τις εργασίες και τρέχουσες υποθέσεις του Ινστιτούτου και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση.

(β) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.

(γ) Διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ινστιτούτου.

(δ) Επιβλέπει την εκ μέρους των μελών εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και των Κανονισμών.

(ε) Καταθέτει τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών και εγκρίνει τις δαπάνες λειτουργίας του Ινστιτούτου στα πλαίσια των ορίων αρμοδιότητάς του.

(στ) Εγκρίνει το εκπαιδευτικό και εν γένει επιστημονικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου.

(ζ) Εγκρίνει την εγγραφή νέων μελών

(η) Εγκρίνει τον εσωτερικό Κανονισμό.

(θ)  Καθορίζει το ύψος του τέλους  εγγραφής και την ετήσια εισφορά των μελών.

(ι) Προσλαμβάνει και απολύει τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου.

 

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, με απόφασή του, ύστερα από σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή να αναθέτει υπό προϋποθέσεις, την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του, και πάντως εξαιρουμένων αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση του Ινστιτούτου, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση και διάρκεια της ανάθεσης αυτής.  Αυτή η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει έναντι των τρίτων οι δε πράξεις και παραλείψεις των κατόπιν της άνω ανάθεσης ασκούντων δραστηριότητες του Δ.Σ., λειτουργούν δεσμευτικά για το Ινστιτούτο και μέχρις ότου η ανάκληση ή η τροποποίηση  της κατόπιν αναθέσεως ενάσκησης αρμοδιοτήτων του ΔΣ από τρίτον γνωστοποιηθεί εγγράφως  στους ενδιαφερόμενους , συναλλασσόμενους με το Ινστιτούτο.

 

(3) Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις του, οι οποίες ελήφθησαν σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρέστησαν ή παραστάντα, διαφώνησαν, εφ’ όσον η διαφωνία τους αυτή βεβαιώνεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

 

(Άρθρο 11) : Αρμοδιότητες Προέδρου – Αντιπροέδρου – Γενικού Γραμματέα – Ταμία

 

(1) Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ. και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεών του.  Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο σε κάθε Κυβερνητική, Δικαστική, Διοικητική ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή δικαστικά ή εξώδικα και συμβάλλεται οπωσδήποτε ως αντιπρόσωπος του Ινστιτούτου με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

(2) Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο κατά την παρ. 6 του άρθρου 9 του παρόντος σε όλες τις δραστηριότητες αυτού.

(3) Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία του Ινστιτούτου και εποπτεύει την σωστή τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την υπογραφή εγγράφων και δικαιολογητικών των τρέχουσας φύσης εργασιών σε υπηρεσιακά στελέχη του Ινστιτούτου.

Επίσης, με ειδική εξουσιοδότηση, το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την υπογραφή κάτω από την σφραγίδα του Σωματείου επιταγών και ενταλμάτων πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον πρόσωπα μέλη του Δ.Σ. ή υπηρεσιακά όργανα του Ινστιτούτου, τα οποία ενεργούν από κοινού.  Τα παραπάνω πρόσωπα υπογράφουν τα σχετικά αξιόγραφα ή και χρηματικά εντάλματα μόνον εφόσον έχουν προηγουμένως εγκριθεί και υπογραφεί από τον Ταμία ή τον αναπληρωτή του, αντίστοιχα εσωτερικής χρήσης έγγραφα με την επιφύλαξη των οριζομένων στην επόμενη παράγραφο.

(4) Ο Ταμίας έχει την εποπτεία της χρηματικής διαχείρισης του Ινστιτούτου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τα Σωματεία και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών.  Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται εκάστοτε το ποσό δαπάνης μέχρι του οποίου δεν απαιτείται η ως άνω υπογραφή, αλλά αρκεί η υπογραφή του εντάλματος από τον Γενικό Διευθυντή.  Ο Ταμίας υποβάλλει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κατάλογο των μελών που δεν έχουν εκπληρώσει τις έναντι του Σωματείου οικονομικές   υποχρεώσεις τους.  Επίσης, συντάσσει από κοινού με τον Γενικό Διευθυντή, τον ετήσιο Γενικό Προϋπολογισμό και τους Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων του Ινστιτούτου.

Ο Ταμίας έχει την υποχρέωση να φροντίζει για την τήρηση και ενημέρωση Λογαριασμών Καταθέσεων του Ινστιτούτου σε Τράπεζες, στις οποίες κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο, το οποίο δεν κρίνεται απαραίτητο για την κάλυψη των καθημερινών συναλλακτικών αναγκών του Ινστιτούτου.

(5) Η ανάληψη των κατατεθειμένων χρημάτων του Ινστιτούτου από κάποια Τράπεζα ή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πραγματοποιείται από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. πρόσωπα.

 

 

(Άρθρο 12) : Γενική Συνέλευση

 

 

1. Σύνθεση

(1.1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και απολύτως κυρίαρχο όργανο του Ινστιτούτου και αποφασίζει τελεσίδικα για κάθε ζήτημα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

(1.2) Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των μελών του Ινστιτούτου.

(1.3)  Κάθε μέλος του Ινστιτούτου ορίζει εγγράφως, αμέσως μετά την εγγραφή του
ως μέλους, τον εκπρόσωπό του ως και τον αναπληρωτή του,  ο οποίος επικοινωνεί με το Ινστιτούτο και δεσμεύει το μέλος που εκπροσωπεί έναντι του Ινστιτούτου απολύτως με τις ενέργειες ή παραλείψεις του. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του αντικαθίστανται οποτεδήποτε, εγγράφως. Η αντικατάσταση ισχύει από την επόμενη ημέρα εκείνης, κατά την οποία το σχετικό έγγραφο περιέρχεται στο Ινστιτούτο.

 

2. Συνεδριάσεις

(2.1) Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο, και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή εάν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς ενημερωμένων μελών της.  Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

(2.2) Η σύγκληση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης) ανακοινώνεται στα μέλη που δικαιούνται να ψηφίσουν με γραπτή πρόσκληση, που αποστέλλεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και αναγράφει τον ακριβή τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης και αναρτάται σε εμφανές σημείο της έδρας του Ινστιτούτου.

(2.3)  Με γραπτή αίτηση πέντε τουλάχιστον μελών του Ινστιτούτου που υποβάλλεται  στον πρόεδρο του Δ.Σ. οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ., μπορεί να προστεθεί  –ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στην ημερησία διάταξη και θέμα που αναγράφεται ρητά στην αίτηση.

(2.4) Τα μέλη της Γ.Σ. παρίστανται αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις της, εκτός δικαιολογημένης αδυναμίας παράστασής τους, οπότε μπορούν να  αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος.

Η αντιπροσώπευση μέλους από άλλο είναι δεκτή μόνον, με ρητή πληρεξουσιότητα για την αντιπροσώπευση.  Η πληρεξουσιότητα ισχύει μόνον για τη συνεδρίαση που ορίζεται σ’ αυτή και τυχόν αναβολή ή διακοπή της,  εκτός εάν το κώλυμα από την φύση του εξακολουθεί να υφίσταται για  μακρότερο χρονικό διάστημα (απουσία εκτός έδρας, ασθένεια κλπ.), οπότε η αντιπροσώπευση ισχύει για όλες τις συνεδριάσεις που θα λάβουν χώρα μέχρι την άρση του κωλύματος, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι τούτο θα αναφέρεται ρητά στο έγγραφο της πληρεξουσιότητας.

Κάθε μέλος μπορεί ν’ αντιπροσωπεύει στη Γ.Σ. δύο άλλα μέλη το πολύ.  Ο αντιπρόσωπος διαθέτει και ψήφους ισάριθμες με τα μέλη που αντιπροσωπεύει.

(2.5) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατ’ αρχήν με ανάταση της χειρός.  Στις περιπτώσεις όμως διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εκλογής εξελεγκτικής επιτροπής και ψηφοφορίας σε προσωπικά θέματα ή θέματα εμπιστοσύνης, απαιτείται  μυστική ψηφοφορία.

 

3. Διαδικασία λήψης αποφάσεων

(3.1) Κάθε τακτικό μέλος διαθέτει μία ψήφο.

(3.2)  Εκτός αν το Καταστατικό ή ο νόμος ορίζουν διαφορετικά, η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται η απόλυτη πλειοψηφία των δικαιουμένων ψήφου μελών της.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται και πάλι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών τα οποία παρίστανται.

(3.3) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και κατ’ αρχήν με ανάταση της χειρός.  Στις περιπτώσεις όμως διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εκλογής εξελεγκτικής επιτροπής και ψηφοφορίας σε προσωπικά θέματα ή θέματα εμπιστοσύνης, απαιτείται μυστική ψηφοφορία.

 

(Άρθρο 13) : Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

 

Η Γενική Συνέλευση:

(α) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό του Δ.Σ. και απαλλάσσει τα μέλη του από τις σχετικές ευθύνες.

(β) Εγκρίνει ή απορρίπτει την ετήσια έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και απαλλάσσει τα μέλη της από τις σχετικές ευθύνες.

(γ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό του Δ.Σ.

(δ) Εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, της εξελεγκτικής επιτροπής και του Δ.Σ.

(ε) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, τη διάλυση του Ινστιτούτου και τη μετά τη διάλυσή του διάθεση της περιουσίας του.

(στ) Δίνει στο Δ.Σ. τις γενικές κατευθύνσεις για τη δραστηριοποίησή του.

 

(Άρθρο 14) : Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ., ανατίθεται σε τριμελή, αποτελούμενη από μέλη του Σωματείου, Εξελεγκτική Επιτροπή.  Η Ε.Ε. εκλέγεται για τρία χρόνια κατά την ίδια ημέρα και με τις ίδιες διατυπώσεις που εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ.  Η Ε.Ε. κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει τον πρόεδρό της ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της, τηρεί δε (η Ε.Ε.) δικό της βιβλίο Πρακτικών.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία και να επιβλέπει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των νόμων, του Καταστατικού και με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.  Υποχρεούται κάθε χρόνο να ελέγχει τα διαχειριστικά έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και να συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Δ.Σ., την οποία και υποβάλλει προς τη Γενική  Συνέλευση.

 

(Άρθρο 15) : Γενικός Διευθυντής

 

Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Εισηγείται στο Δ.Σ. την ανάθεση και ανάληψη έργων του Ινστιτούτου που προάγουν τους καταστατικούς στόχους του Ινστιτούτου.

Διευθύνει το προσωπικό και τις υπηρεσίες του Ινστιτούτου.

Με εισήγησή του και με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό και ορίζει τις αμοιβές αυτού.

Υπογράφει την αλληλογραφία του Ινστιτούτου και τις εγκρίσεις δαπανών στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ.

Ενημερώνει το Δ.Σ., στις συνεδριάσεις του οποίου παρίσταται, επί των τρεχόντων θεμάτων.

Μεριμνά για την επίτευξη των στόχων του Ινστιτούτου και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

Συντάσσει και παρουσιάζει από κοινού με τον Ταμία στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο Γενικό Προϋπολογισμό και τους Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων του Ινστιτούτου.

 

(Άρθρο 16) : Τροποποίηση του Καταστατικού – Διάλυση του Ινστιτούτου

 

Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού καθώς και η διάλυση του Ινστιτούτου επέρχεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό.  Στις περιπτώσεις αυτές η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ½ (το ένα δεύτερο) τουλάχιστον των δικαιουμένων ψήφου μελών, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ των παρόντων μελών.


(Άρθρο 17) : Γενικές Διατάξεις

 

(α) Το Ινστιτούτο διαθέτει δική του σφραγίδα με κυκλική επιγραφή κατά τα ειδικότερα υπό του Δ.Σ. οριζόμενα.

(β) Ο Κανονισμός Λειτουργίας  του Ινστιτούτου υποβάλλεται από τον Γενικό Διευθυντή και εγκρίνεται από το Δ.Σ., ρυθμίζει δε βασικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του Ινστιτούτου.

(γ) Κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται στο καταστατικό αυτό ή σε κανονισμό θα ρυθμίζεται με αποφάσεις της Γ.Σ.