Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

Απόφοιτοί μας

Οι Απόφοιτοι των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών  καταλαμβάνουν καίριες θέσεις στην ιεραρχία των επιχειρήσεων της Ασφαλιστικής Αγοράς, καθώς διαθέτουν υψηλή ασφαλιστική τεχνογνωσία και αξιοπρόσεκτες επαγγελματικές δεξιότητες, ικανές να συμβάλουν στην εργασιακή πρόοδο τους, στην περαιτέρω  ανάπτυξη της παραγωγικότητας τους και στην διαμόρφωση καλών προοπτικών εξέλιξης και σταδιοδρομίας τους.

 

Ακολούθως, εμφανίζονται οι απόφοιτοι των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου, ανά σειρά Προγραμμάτων Εκπαίδευσης.

 


 

Απόφοιτοι E.I.A.S. Diploma in Insurance Science and Operations (EDI)

Απόφοιτοι Προγραμμάτων Μετεκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Απόφοιτοι Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων E.I.A.S. Certified Specialist

Απόφοιτοι Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων EFICERT