Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αναγκαιότητα και Τάσεις
Ασφαλιστικά Προγράμματα και Ασφαλιστική Τεχνική
Πρωτόκολλα Διαδικασιών και Προοπτικές Ανάπτυξης Εργασιών


σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 2 και 4 Απριλίου 2024, 16:00 – 19:20

Οι εξελισσόμενες μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών, στη χώρα μας και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, καταδεικνύουν τα σημαντικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής και αντίστοιχης ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και των απασχολουμένων σε αυτόν, γεωργών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων, κ.ο.κ. Τα σοβαρά αυτά προβλήματα επιτείνονται και καθίστανται περισσότερα οξύτερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, εξαιτίας όσων δυσμενών συμβαίνουν, στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας ή σε άλλα, εντελώς διαφορετικά «μέτωπα», ενδεικτικά σε αυτά της ερημοποίησης άλλοτε εύφορων γεωγραφικών περιοχών της Αφρικής ή της καταστροφής άλλοτε καλλιεργούμενων εκτάσεων, λόγω των παρενεργειών της κλιματικής αλλαγής ή της επέλευσης καταστροφικών κινδύνων, όπως πλημμυρών, πυρκαγιών, κ.ο.κ.

Τα εν λόγω προβλήματα επηρεάζουν δραστικά την ισορροπία του αγροτικού τομέα της διεθνούς οικονομίας και προσθέτουν απειλές και φόβους παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης. Μάλιστα, είναι ορατοί οι κίνδυνοι περαιτέρω ελλείψεων και αυξήσεων στις τιμές αγροτικών προϊόντων, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς.

Σε επίρρωση των ανωτέρω, οι αγροτικές ασφαλίσεις, συμπεριλαμβάνουσες και τις ασφαλίσεις ζωικού κεφαλαίου, εμφανίζουν ακόμη πιο ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, καθώς ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας μας αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ενώ τα προϊόντα του, ανέκαθεν και ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια, έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα και προσφέρουν έτσι ένα από τα πιο καλά «διαβατήρια» της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές. Όμως, την ίδια στιγμή, τα αγροτικά προϊόντα είναι στο σύνολό τους ευάλωτα σε καιρικά φαινόμενα και κινδύνους φυσικών καταστροφών, άρα οι αγροτικές επιχειρήσεις, οι παραγωγοί και οι διανομείς τους έχουν πολλούς και ισχυρούς λόγους να ασφαλίσουν τις εκμεταλλεύσεις και τις δραστηριότητές τους έναντι των κινδύνων αυτών.

Σε αυτό το πλαίσιο το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του.

Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, ο τομέας των αγροτικών ασφαλίσεων αναμένεται να ευρεθεί ακόμη υψηλότερα στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων της αγοράς μας, αλλά και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, καθώς η θέση του στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία ενισχύεται, ο ευαίσθητος ρόλος του στη διατροφική αλυσίδα κατοχυρώνεται, οι τεχνολογίες του εκσυγχρονίζονται διαρκώς και το θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει διευκολύνει πολύ την ανάπτυξη ασφαλιστικών πρωτοβουλιών, άρα και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών.

 

Περιγραφή και Θεματολογία

 

Ο πρωτογενής τομέας και οι συνιστώσες του (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, …) αποτελούσαν ιστορικά, και εξακολουθούν να αποτελούν, σημαντικό μέρος της Ελληνικής Οικονομίας και, επίσης, παράγοντα στρατηγικού ενδιαφέροντος της μελλοντικής ανάπτυξής της. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι ευρύτερες τεχνολογικές εξελίξεις αφήνουν το θετικό «αποτύπωμά» τους στις λειτουργίες και στο παραγωγικό αποτέλεσμα του πρωτογενούς τομέως, ενώ εγγυώνται ακόμη καλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές. Όμως, οι κίνδυνοι που τον απειλούν παραμένουν υψηλοί και μάλιστα τον καθιστούν ευάλωτο σε φυσικά και καιρικά φαινόμενα μεγάλης έντασης και έκτασης, καθώς και στις παρενέργειές τους. Οι εν λόγω κίνδυνοι (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις και παγετός,…) καθίστανται ολοένα και πιο ορατοί και συχνά επαναλαμβανόμενοι, αφού η κλιματική αλλαγή τους επιτείνει και καθιστά τις επιπτώσεις τους ανυπολόγιστες. Επομένως, οι Ασφαλίσεις κατά κινδύνων που απειλούν την Αγροτική παραγωγή και ευρύτερα την παραγωγή του πρωτογενούς τομέως, αποτελούν πια μεγάλη αναγκαιότητα και χρειάζεται να εισέλθουν ακόμη πιο πολύ στο «ρεπερτόριο» των Ασφαλιστικών Εταιρειών και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών αναπτύσσει τους προαναφερόμενους κινδύνους σε βάθος, αναλύει τις επιπτώσεις τους στην παραγωγή, στο εισόδημα και στην περιουσία των απασχολουμένων, παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των αγροτικών ασφαλιστικών προϊόντων και προτείνει τρόπους σωστής και πειστικής προσέγγισης των δυνητικών πελατών αγροτικών ασφαλίσεων, υψηλού ενδιαφέροντος.

 

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχουν ως εξής:

 • Ο Πρωτογενής Τομέας και οι Συνιστώσες του
 • Είδη Κινδύνων
 • Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνων
 • Ασφάλιση και Αντασφάλιση
 • Συστήματα Αγροτικής Ασφάλισης
 • Ορισμοί και Έννοιες – Καταστροφή, Κρίση, Συμφορά
 • Πλεονεκτήματα της Αγροτικής Ασφάλισης
 • Λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
 • Θεμελιώδη Μεγέθη της Ελληνικής Γεωργίας
 • Συμβολαιακή Γεωργία
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
 • Η Οργάνωση της Αλυσίδας Τροφίμων στη Γεωργία
 • Χαρακτηριστικά των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Αγροτική Ασφάλιση στην Ελλάδα
 • Ο Ρόλος του Δημόσιου Τομέα και Ακάλυπτες Περιοχές
 • Αντικείμενα Ασφάλισης
 • Φυτική Παραγωγή
 • Ζωικό Κεφάλαιο
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι
 • Παράγοντες που Επηρεάζουν την Τιμολόγηση
 • Προϋποθέσεις για την Ανάληψη του Κινδύνου
 • Ανάλυση Πρωτοκόλλων Διαδικασιών (αξιολόγηση αγροτικού κινδύνου, αίτηση ασφάλισης κινδύνου, έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, προσθήκες και τροποποιήσεις, αποζημιωτική πολιτική)
 • Ευκαιρίες Πωλήσεων, Ανάπτυξη Επιχειρηματολογίας Πωλήσεων, Τεχνικές Συμβουλευτικών Πωλήσεων

 

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των αγροτικών ασφαλίσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας αγροτικών ασφαλίσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών εταιριών και εταιριών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ιδίως των Τομέων Γενικών Ασφαλίσεων, Πυρός, Ευθύνης, Αυτοκινήτου και Ειδικών Οχημάτων, που επιθυμούν να αποκτήσουν, να επεκτείνουν, να ισχυροποιήσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις αγροτικές ασφαλίσεις, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.
 • Πραγματογνώμονες και Εκτιμητές Ζημιών Περιουσίας, Ευθύνης, Αυτοκινήτου και Ειδικών Οχημάτων, στελέχη Underwriting, Αποζημιώσεων και Εκδόσεων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, που επιθυμούν να διευρύνουν ή να εξειδικεύσουν περαιτέρω τις γνώσεις και εμπειρίες τους στην αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων, στην εκτίμηση των συνεπειών επέλευσής τους και στη διαμόρφωση του ενδεδειγμένου πλαισίου αποζημιωτικής πολιτικής.
 • Στελέχη Operations, Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Αναλογιστικών Διευθύνσεων, Risk Management και Αντασφαλίσεων, που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις, τις διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά των αγροτικών ασφαλίσεων, με γνώμονα το ειδικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν και την ισχυρή αναπτυξιακή τους προοπτική.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά αγροτικών ασφαλίσεων και να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες πωλήσεων, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας.
 • Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα δανείων σε επιχειρήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Επαγγελματίες ειδικού ενδιαφέροντος, όπως γεωπόνους, δικηγόρους και πραγματογνώμονες, που οι εργασίες τους συσχετίζονται με το περιβάλλον του πρωτογενούς τομέως της οικονομίας.
 • Καλλιεργητές, αγρότες και επιχειρηματίες γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους χρηστικής ενίσχυσης της τεχνογνωσίας των συμμετεχόντων:

 • Κατανόηση της λειτουργίας του αγροτικού τομέως, της οργάνωσής του και των κινδύνων που τον απειλούν.
 • Εξοικείωση με τα εργαλεία διαχείρισης των κινδύνων και τις μορφές συστημάτων αγροτικών ασφαλίσεων.
 • Εμπλουτισμός εμπειριών και εμβάθυνση γνώσεων στις έννοιες, στις αρχές, στις καλύψεις και τις διαδικασίες που διέπουν ή χαρακτηρίζουν τις αγροτικές ασφαλίσεις.
 • Απόκτηση συστηματικής τεχνογνωσίας αξιολόγησης και ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων του αγροτικού τομέως της οικονομίας.
 • Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας υπέρ των αγροτικών ασφαλίσεων, προς τον σκοπό της αποτελεσματικής προβολής, προώθησης και πώλησής τους.

 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ αναλυτικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στη ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου.

 

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Έφη Κοκορέλη, Product Manager της Karavias Underwriting. Η κα Κοκορέλη είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor in Banking and Insurance του Conservatory of Arts and Crafts και μεταπτυχιακού τίτλου MBA, ενώ είναι απόφοιτος του διετούς Προγράμματος Ασφαλιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Κατά την εργασιακή διαδρομή της, έχει διέλθει από θέσεις ευθύνης, των Διευθύνσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων, Ανάληψης Εμπορικών Κινδύνων, Bancassurance, Πωλήσεων και Αγροτικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN. Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών και τακτική εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες αγροτικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων ζωικού κεφαλαίου.

 

 

 Κόστος Συμμετοχής 

 Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

 

 

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

 

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 50

 

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024.

 

 

ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

 

 

Σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

 

 

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

 

 

Αίτηση Συμμετοχής