Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ και ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου και Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022, 16:00 – 19:20

12 Tips for Creating an Effective Product Recall Plan - recall management software services and solutionsΤο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων συναδέλφων και σπουδαστών μας. Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς ο τομέας των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος αναμένεται να ευρεθεί ακόμη υψηλότερα στις προτεραιότητες των Επιχειρήσεων της αγοράς μας, αλλά και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, καθώς η θέση του στην ελληνική και την ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία ενισχύεται, ο ευαίσθητος ρόλος του στην εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των επιχειρήσεων κατοχυρώνεται, ενώ το θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει διευκολύνει πολύ την ανάπτυξη ασφαλιστικών πρωτοβουλιών, άρα και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών.

 

Περιγραφή και Θεματολογία

Ό,τι παράγεται και καταναλίσκεται, δεν είναι πάντοτε ανώδυνο και απαλλαγμένο κινδύνων! Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει οικονομική βλάβη και ζημίες, υλικές ή άυλες. Ενδεικτικά, φθορές, βλαπτικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, δυσφήμιση, μείωση επί των πωλήσεων και απορρέουσα απώλεια εσόδων.

Η βλαπτική αιτία και η αιτία της ζημιάς μπορεί να προέρχονται από αστοχίες στο κατασκευαστικό υλικό του προϊόντος, από αστοχίες στη διαδικασία παραγωγής του, από επέλευση κινδύνων κατά τον τρόπο ή τη διαδρομή μεταφοράς του, καθώς και από στοιχεία βλαπτικής μεταβολής των χαρακτηριστικών, των συστατικών ή της ποιότητάς του.

Συχνά, οι προκαλούμενες ζημιές και οι παρενέργειές τους είναι ανυπολόγιστες και δυσβάσταχτες, τόσο για τον κατασκευαστή του προϊόντος και τις επιχειρήσεις εμπορίας του, όσο και για όλους όσοι συμμετέχουν στην ευρύτερη παραγωγική «αλυσίδα» και τις αλυσίδες διανομής, εμπορίας και κατανάλωσής του. Από τον παραγωγό της πρώτης ύλης, τον κατασκευαστή, τον συσκευαστή, τον μεταφορέα, τον διανομέα και τον πωλητή, έως και τον τελικό καταναλωτή.

Τους εν λόγω κινδύνους και τις προκαλούμενες επιπτώσεις τους καλύπτει αποτελεσματικά η Ασφάλιση Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, που αποτελεί εξαιρετικά ανερχόμενο και στρατηγικά κρίσιμο τομέα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, διεθνώς και στη Χώρα μας.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών παρουσιάζει, αναπτύσσει και αναλύει τους κινδύνους που προέχει να ασφαλιστούν, τη διαδικασία ασφάλισής τους, τις αξιοποιούμενες μεθόδους underwriting και αντασφάλισης, τον «κύκλο» ζημιών, αποζημιώσεων και διαχείρισης τους, καθώς και τις δυνατότητες πωλήσεων και ανάπτυξης εργασιών του εν λόγω τομέως ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ αναλύεται, το νομικό καθεστώς που διέπει την ευθύνη και τους κινδύνους ανάκλησης προϊόντος.

Ειδικότερα, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, έχει ως εξής:

α. Εύρος Αγοράς, Μεγέθη και Ευκαιρίες

β. Νομικό καθεστώς ευθύνης και κινδύνων παραγωγής, διανομής και εμπορίας προϊόντων

 • Η έννοια του ελαττωματικού προϊόντος και οι επιπτώσεις παραγωγής, διανομής και εμπορίας του
 • Ορισμός υπευθυνότητας ελαττωματικού προϊόντος

γ. Ασφαλίσεις Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος

 • Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι
 • Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
 • Αντικείμενα Ασφάλισης
 • Χαρακτηριστικά παραδείγματα ασφαλίσεων

δ. Δομή ασφαλιστηρίου συμβολαίου

 • Όροι
 • Εξαιρέσεις
 • Διαπραγματευόμενα Ασφαλιστικά Αντικείμενα

ε. Αξιολόγηση Κινδύνων και Underwriting

 • Προϋποθέσεις
 • Προασφαλιστικός Έλεγχος
 • Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια

στ. Τρόποι ασφαλιστικών καλύψεων

 • Ασφάλιση
 • Αντασφάλιση
 • Προαιρετική ασφάλιση

ζ. Πρωτόκολλα Διαδικασιών

 • Αναγγελία
 • Πραγματογνωμοσύνη
 • Αποζημίωση

η. Συστηματική Επιχειρηματολογία υπέρ των ωφελειών των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος

θ. Στρατηγική Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών και Τεχνικές Πωλήσεων

ι. Διαχείριση και Διατήρηση Χαρτοφυλακίου Ασφαλιστικών Εργασιών

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του αντικειμένου, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο εφαρμογής αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πωλήσεών τους.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με εργασιακό αντικείμενο Γενικών Ασφαλίσεων, ειδικότερα των Κλάδων Πυρός και Ευθύνης, που επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο επί των ασφαλίσεων ευθύνης και κινδύνων ανάκλησης προϊόντος και να εμβαθύνουν στο εν λόγω θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Διοικητικά Στελέχη Γενικών Ασφαλίσεων, με εξειδίκευση σε θέματα Αστικής Ευθύνης, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους και να εξειδικευθούν επί του θέματος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Στελέχη Underwriting, Αποζημιώσεων, Εκδόσεων και, ευρύτερα, Operations, που επιζητούν την περαιτέρω εξειδίκευσή τους, προς όφελος των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξής τους.
 • Πραγματογνώμονες, Ειδικοί Εκτιμητές και Διακανονιστές Ζημιών, Στελέχη Εταιρειών Ανάληψης Πραγματογνωμοσύνης, Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών, Αναλογιστικών Τομέων και Risk Management, που επιθυμούν να εξειδικευθούν περαιτέρω στο πεδίο ενδιαφέροντος των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Εξυπηρέτησης Πελατών, που τα καθήκοντα, η λειτουργικότητα και η απόδοση της εργασίας τους ενισχύονται από την απόκτηση της εξειδικευμένης αυτής τεχνογνωσίας.
 • Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις εργασίες τους στις αγορές ενδιαφέροντος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.
 • Στελέχη βιομηχανιών και Επιχειρήσεων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον στο θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Να τεκμηριώσει τη σημαντικότητα των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, ως ισχυρού «μοχλού»
 • περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών της αγοράς μας.
 • Να αναλύσει το Νομικό Καθεστώς που τις διέπει, ώστε να διαφανούν οι αυξημένες ανάγκες τέτοιων «μορφών» ασφάλισης.
 • Να αναπτύξει τους ασφαλιζόμενους κινδύνους και την πλήρη δομή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ώστε να καταστεί εύχρηστη η ασφάλιση ευθύνης και κινδύνων ανάκλησης προϊόντος.
 • Να παρουσιάσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών (Underwriting, Εκδόσεις, Αποζημιώσεις, …), κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και εφαρμόσιμο στη δομή της ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Να παρουσιάσει κατά τρόπο εμπεριστατωμένο και πειστικό, τις ευκαιρίες πωλήσεων αυτών των ασφαλίσεων.

 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ αναλυτικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου.

 

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Νίκος Μπάης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές ασφαλιστικού περιεχομένου στη Γερμανία, στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις εταιρείες Munich Re,  Lloyd’s και L’ Union des Assurances de Paris. Ο κος Μπάης διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις αξιολόγησης και ανάληψης Μεγάλων Κινδύνων του συνολικού φάσματος ασφαλιστικών εργασιών, σε περιβάλλον πολυεθνικών ομίλων της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Σήμερα δραστηριοποιείται στην insurance audit.gr ως Σύμβουλος επί θεμάτων Insurance Auditing, Risk Management και Mentoring τεχνικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

 

Κόστος Συμμετοχής 

 Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 50

 

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

 

ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

 

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

 

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

 

Αίτηση Συμμετοχής