Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΣ

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 7 και 9 Φεβρουαρίου 2023, 16:00 – 19:20

Η εμπορική δραστηριότητα, διεθνής και εγχώρια, επιστρέφει σε γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης, μετά την πρόσκαιρη κάμψη της, ως εκ της πανδημίας και των συνοδευτικών lock down, αλλά και του πολέμου στο μέτωπο Ρωσίας και Ουκρανίας.  Είναι τόσο έντονοι πλέον οι ρυθμοί ανάπτυξης του διεθνούς και εγχώριου διαμετακομιστικού εμπορίου, ώστε αρκετές φορές να παρατηρείται υπερβάλλουσα ζήτηση υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων, σε σχέση με τη διαθεσιμότητα και την προσφορά των υπηρεσιών αυτών. Προσφατότερο παράδειγμα, αυτό που παρατηρήθηκε στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και επιμέρους αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και της ελληνικής. Οι εξελίξεις αυτές έχουν ήδη οδηγήσει σε άνθιση τον τομέα μεταφοράς εμπορευμάτων, ενώ σε αντίστοιχη άνοδο οδηγούνται οι εργασίες του τομέως ασφαλίσεων μεταφορών και ευθύνης μεταφορέων, καθώς η αναγκαιότητά τους είναι προφανής.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μεταφορών και Ευθύνης Μεταφορέως, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν.

Συνιστούμε την παρακολούθησή του, καθώς ο Τομέας Ασφαλίσεων Μεταφορών και Ευθύνης Μεταφορέως εμφανίζει ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης εργασιών, συνδεόμενος με τη νευραλγική γεωγραφική θέση της χώρας μας ως σημαντικού κέντρου διεθνούς διαμετακομιστικού εμπορίου και μεταφορών, αλλά και συνδεόμενος με τις ασφαλιστικές δυνατότητές του να προστατεύει έναντι της επέλευσης σχετικών κινδύνων και οικονομικών ρίσκων.

 

Περιγραφή και Θεματολογία

Η Χώρα μας αποτελεί σημαντικό «κόμβο» διεθνούς εμπορίου και διηπειρωτικών μεταφορών, αφού η γεωστρατηγική της θέση είναι εξαιρετική και συνδέεται με την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, ενώ οι καλές υποδομές της, το εκτεταμένο οδικό της δίκτυο, οι νέοι μεγάλοι οδικοί άξονες της, τα λιμάνια της και η πλειάδα των αεροδρομίων της το επιτρέπουν και το διευκολύνουν.

Οι ίδιες αυτές υποδομές επιτρέπουν και διευκολύνουν πολύ περισσότερο, τις εσωτερικές της ανάγκες εμπορικής δραστηριότητας και μεταφορών.

Σε αναγνώριση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων άριστης εξυπηρέτησης των αναγκών εμπορίου και μεταφορών, μεγάλες εταιρείες και εμπορικοί όμιλοι έχουν εγκαταστήσει μονάδες LOGISTICS που, ακριβώς, διευκολύνουν ακόμη πιο πολύ τις ανάγκες αυτές.

Αυτονόητα, επομένως, μεγάλοι όγκοι εμπορευμάτων και προϊόντων μεταφέρονται από τη Χώρα μας και προς τη Χώρα μας, στοιχείο που αποκαλύπτει αξιοπρόσεκτη ασφαλιστέα ύλη, σημαντικές ανάγκες ασφάλισης και σημαντικές ευκαιρίες ασφάλισης και πωλήσεων.

Όμως, οι Ασφαλίσεις Μεταφορών Εμπορευμάτων, Προϊόντων και Ευθύνης Μεταφορέως, εμπεριέχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, διαδικασίες, γνώσεις νομοθεσίας και υπολογισμούς.  Έτσι, ενώ παρουσιάζουν τεράστια περιθώρια και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, παρατηρούμε ότι οι δυνατότητες τους να καταλάβουν ζωτικότερο χώρο στην agenda των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης παραμένουν πολύ υψηλές και ευρείες.

Σε αναγνώριση των μεγάλων προοπτικών περαιτέρω εξέλιξης και ανάπτυξης των Ασφαλίσεων Μεταφορών Εμπορευμάτων, Προϊόντων και Ευθύνης Μεταφορέως, το εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει τις συνιστώσες των ασφαλίσεων μεταφορών, το μέγεθος της αγοράς τους, τις συνήθεις και μη συνήθεις ασφαλιστικές καλύψεις, την ακολουθούμενη ασφαλιστική τεχνική, το νομοθετικό τους πλαίσιο, τα τυπικά πρωτόκολλα διαδικασιών και τις αξιοπρόσεκτες εξαιρέσεις τους.

Αναλυτικά, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου έχει ως εξής:

 • Ο ρόλος και η χρησιμότητα των Ασφαλίσεων Μεταφερομένων Εμπορευμάτων
 • Ο ρόλος των ασφαλίσεων μεταφορών στο εγχώριο και διεθνές εμπόριο
 • Θεμελιώδεις αρχές και έννοιες των Ασφαλίσεων Μεταφορών
 • Τραπεζικές και τελωνειακές διατυπώσεις μεταφοράς εμπορευμάτων
 • Έννοιες και ορολογία μεταφορών
 • Προϋποθέσεις σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης
 • Κύριες κατηγορίες εμπορευμάτων και φορτίων (cargo)
 • Βασικές μορφές συσκευασίας φορτίων
 • Είδη και κατηγορίες Μεταφορών
 • Η κατάρτιση της σύμβασης
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφορών
 • Τύποι ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Ασφαλιστικοί κίνδυνοι (ασφαλίσιμοι και μη ασφαλίσιμοι)
 • Βασικές και άλλες ρήτρες ασφάλισης
 • Εξαιρέσεις
 • Είδη και κατηγορίες Ασφαλιστικών Καλύψεων
 • Σχέση των ασφαλίσεων μεταφερομένων εμπορευμάτων με τα συμβόλαια Αστικής Ευθύνης μεταφορέων και διαμεταφορέων
 • Ζημίες
 • Πραγματογνωμοσύνη και Πραγματογνώμονες
 • Δικαιολογητικά Ζημιών και Κατηγορίες Ζημιών
 • Αποζημιωτική Διαδικασία και Πολιτική
 • Τύποι και Κανόνες Επανείσπραξης

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Μεταφορών, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Μεταφορών, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησης τους.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εργάζονται στους τομείς Ασφαλίσεων Μεταφορών και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί του αντικειμένου αυτού, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.

β. Διοικητικά Στελέχη Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που εργάζονται σε συναφείς τομείς Γενικών Ασφαλίσεων (Περιουσίας και Ευθύνης) και επιθυμούν να διευρύνουν, να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις Μεταφορών Εμπορευμάτων, Προϊόντων και Ευθύνης Μεταφορέως, ομοίως προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξής τους.

γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που σχεδιάζουν την είσοδο τους στην αγορά των Ασφαλίσεων Μεταφορών ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας.

δ.  Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Product Engineering, Αναλογιστικών Τομέων και Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις Μεταφορών.

ε. Στελέχη Operations (P & C Underwriters, Πραγματογνώμονες και Εκτιμητές Ζημιών, Στελέχη Εκδόσεων και Αποζημιώσεων) και Εξυπηρέτησης Πελατών που έχουν εύλογο ενδιαφέρον στο θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

στ.  Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο των Ασφαλίσεων Μεταφορών Εμπορευμάτων και Προϊόντων, καθώς και το αντίστοιχο πλαίσιο Ευθύνης Μεταφορέως.
 • Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα ασφαλιστικά αντικείμενα στο σύνολό τους
 • Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται στις Ασφαλίσεις Μεταφορών και Ευθύνης Μεταφορέως.
 • Να αναλύσει και να εξηγήσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών από την τεχνική σύναψης της Ασφάλισης και έκδοσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου έως και την εξαγγελία της ζημίας, του υπολογισμού της και της προτεινόμενης αποζημιωτικής πολιτικής
 • Να συμβάλει στην περαιτέρω πρόσκτηση εργασιών Ασφαλίσεων Μεταφορών, κατ’ αντιστοιχία του σημαντικού ρόλου της Χώρας μας ως κέντρου εμπορίου και μεταφορών
 • Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (case studies) Ασφαλίσεων Μεταφορών και Ευθύνης Μεταφορέως προς την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του εκπαιδευτικού κοινού.

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν πλήρη λειτουργικότητα άριστης διαχείρισης σημαντικών περιπτώσεων Ασφαλίσεων Μεταφορών και, επομένως, να έχουν ουσιαστικά ενισχύσει τις εργασιακές τους δυνατότητες και τις δυνατότητες εργασιακής εξέλιξής τους περαιτέρω.

 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου. 

 

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η κα Εύα Λαμπρινούδη, Διευθύντρια Γενικών Ασφαλίσεων και Ζημιών της Εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ. Η κα Λαμπρινούδη είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος DEREE, μιλά Αγγλικά και Ιταλικά, διαθέτει πολυετή και πολυσχιδή ασφαλιστική εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις της Εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, καθώς και σημαντική διδακτική εμπειρία επί του συνολικού φάσματος των θεματικών αντικειμένων των Γενικών Ασφαλίσεων. Είναι Ταμίας της Διαχειριστικής Επιτροπής του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Μέλος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών, Σκαφών, Τεχνικών Ασφαλίσεων και Αστικής Ευθύνης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

 

Κόστος Συμμετοχής

 Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 50

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

 

ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Eιδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

 

Σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

 

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

 

Αίτηση Συμμετοχής